Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze "ostrovy"

Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze "ostrovy" Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktor Isajeva v p'atek z pracovn'i n'avstevu ostrova Sachalin, kde se setkal s cleny D'aln'eho v'ychodu f'ora ml'adeze "ostrovy". Prvn'i v historii D'aln'eho v'ychodu ml'adeze vzdel'avac'iho programu bez'i na Sachalinu 20-29 srpna. 'Ucastn'ici se stal tis'ic aktivistu ve veku 16 do 30 rok star'y, kter'i prisli ze vsech regionu na D'aln'em v'ychode. Pro mlad'e lidi pripravil rozs'ahl'y vzdel'avac'i a kulturn'i program, setk'an'i s politiky, podnikatelu a verejn'ych cinitelu. Zplnomocnen'y ministr sezn'amil s zivotem v t'abore a ptal kulturn'iho programu. Behem setk'an'i, kter'eho se z'ucastnilo t'emer vsechny 'ucastn'iky f'ora, byly kladen'e ot'azky. Vetsina ot'azek se zab'yvala problematikou techto D'aln'eho v'ychodu, aktivistu v oblasti vzdel'av'an'i, zdravotn'i p'ece, klesaj'ic'im cen'am domu, zamestn'av'an'i mlad'ych odborn'iku. Reference: nyn'i bydl'i v okrese 15 milionu mlad'ych lid'i ve veku do 30 let. Pocet mlad'ych lid'i v regionu se v posledn'ich letech sn'izil o 17%. Mnoho lid'i opustit. D'aln'y v'ychod l'aska z Moskvy se zd'a jednoduss'i. Zde jsou nejspolehlivejs'i, odoln'e r'amy, kter'e jsou "tah'an'i" region ", - rekl Viktor Isajeva. Zduraznil, ze za 'ucelem zajisten'i ml'adeze v regionu, je nutn'e vytvorit speci'aln'i programy p'ece o ml'adez. Mus'ite vytvorit podm'inky pro lidi z'it a pracovat zde. V minul'em stolet'i, region byl n'arazn'ikovou z'onu, kter'a chr'aneny rusk'y z asijsk'ych sousedu. A dnes, to by nemelo b'yt vyrovn'avac'i pameti a kontaktn'i z'ony, "- rekl Viktor Isajeva. Primorets Ilya Litvinenko navrhli ministri zmocnence, aby jednu ud'alost "na zac'atku v'yvoje na D'aln'em v'ychode." Nepouz'ivejte zustat lhostejn'i k mlad'e l'idry a na restaurov'an'i D'aln'eho v'ychodu oblast'i postizen'ych povodnemi. "Vers potvrzuje, ze na D'aln'em v'ychode - je speci'aln'i oblast. V 9 regionech Ruska v Far Eastern feder'aln'iho okresu na zac'atku jarn'i povodne. Letos tvrde Jakutsku, rusk'em. Nyn'i v'azn'e ztr'aty utrpel Amur a Zidovskou autonomn'i oblast, Chabarovsk 'uzem'i. Zmenen'e 142 dohody byly zaplaveny v'ice nez 6 milionu dom'acnost'i, v'ice nez tis'ic z nich nejsou vhodn'e k dals'imu ubytov'an'i. Ztr'aty bylo 70 tis'ic lid'i, "- rekl Viktor Isajeva. Podle nej bude vrchol povodne v Chabarovsku b'yt srpna 24-26 se ocek'av'a n'arust az na 740 - 780 centimetru vody, "To je bezprecedentn'i vrchol, ale ver'im, ze je mozn'e odolat. Samozrejme, ze ztr'aty jsou nevyhnuteln'e, ale to by melo b'yt minimalizov'ano. Voda se j'it, ale probl'emy pretrv'avaj'i. Element prohl'asil ve vesnic'ich vse: seno, sklizen, drevostavby. Nas'im c'ilem je vybudovat alespon 1000 nov'ych domovu. Muzete se vr'atit zpet na 'uvod duchodcu zaplaven'e, "- rekl ministr-zmocnenec. Viktor Isajeva domn'iv'a, ze probl'em muze b'yt resen v r'amci v r'amci st'atn'iho programu rozvoje D'aln'eho v'ychodu a Bajkal regionu.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i
18-08-2013, 14:46, Cesky
Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti...
Od z'itrka bude autobus c'islo 15 bude bl'ize k centru Vladivostoku
30-07-2013, 16:04, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo prijato, zat'imco na zkousku na z'adost urcit'eho poctu obyvatel mesta. Nyn'i tyto autobusy, pohybuj'ic'i se Partisan Avenue od autobusov'e zast'avky "Art Gallery", bude...
Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014?
11-06-2013, 00:46, Cesky
C'ast svetov'ych v'yrobcu automobilu muze odhl'asit z 'ucasti na Moskevsk'em autosalonu v roce 2014. Jak uv'ad'i «Kommersant», potenci'aln'i 'ucastn'ici jsou nespokojeni s n'aklady na pron'ajem...
V Ussurijsk diskutovali bydlen'i
10-07-2013, 23:46, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e spr'avy, poskytuje program pro v'ystavbu silnic v okol'i, "West", kde spr'ava Ussuri mestsk'e ctvrti je vybudov'an'i bydlen'i pro osoby s n'izk'ymi pr'ijmy a poskytuje...
Konferencn'i m'istnost pro kazdou prezentaci!
30-07-2013, 21:31, Cesky
Jste-li z'ajem o pron'ajem konferencn'i m'istnosti s velk'ym m'istem pro por'ad'an'i mal'ych konferenc'i, briefingy, setk'an'i, semin'aru, prezentac'i?V tomto pr'ipade, konferencn'i m'istnost JSC...
V'alka je u konce: Japonsko a Rusko jsou pr'atel'e ve Vladivostoku
6-09-2013, 15:16, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku mestech dvema Vladivostoku konalo vzpom'inkov'e setk'an'i venovan'e na konci druh'e svetov'e v'alky v Pacifiku. Prov'aden'i programu se v bl'izkosti pam'atn'e znamen'i...
Za sest c'insk'ych deln'iku bez registrace - pokutu 150 tis'ic rublu
1-07-2013, 14:01, Cesky
Tak, pri prohl'idce v'yrobn'i haly na v'yrobu keramick'ych stenov'e materi'aly zjisten'e skutecnosti prov'aden'i pracovn'i cinnosti sesti obcanu CLR v nepr'itomnosti u nich povolen'i na pr'aci....
V rusk'em, nov'e obr'anci Red Animal
27-08-2013, 14:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zamestnanci divize prov'adet cinnosti spolecne se z'astupci region'aln'i FSB, D'aln'eho v'ychodu celn'ich operac'i a...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
V Primorje se objev'i jednotn'e telefonn'i c'islo pro vol'an'i t'isnov'ych linek
27-06-2013, 14:00, Cesky
Je urcen pro pr'ijem zpr'av o poz'arech a mimor'adn'ych situac'ich. 26. cervna na r'adn'em zased'an'i Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i poslanci zab'yvali zmeny v z'akonech "O ochrane obyvatelstva a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!