Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vedci ДВФУ diskutovat, jak konstruovat «podzemn'i Vladivostok»

Vedci ДВФУ diskutovat, jak konstruovat «podzemn'i Vladivostok» Z'itra, 11. cervna v 900 hodin na katedre «Komplexn'i zvl'adnut'i георесурсов» Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ se konala Ctvrt'a mezin'arodn'i semin'ar «Probl'emy zvl'adnut'i podzemn'ich prostoru velk'ych metropol'i», vyhrazen'e pameti Cestn'y stavitel Ruska Alexej Летуновского. Organiz'atory semin'are vystoupili Strojn'i skola ДВФУ, Fareast-region'aln'i vzdel'avac'i a metodick'e centrum (ДВРУМЦ), Приморское pobocka Rusk'e akademie pr'irodn'ich ved, atd. Jak rekl report'erovi RIA «VladNews» sami organiz'atori na semin'ari pujde rec o rozvoji mest s rucen'im omezen'ym na pr'irodn'i podm'inky 'uzem'i a o vyuzit'i podzemn'iho prostoru pod mestsk'e potreby. Zvl'astn'i pozornost bude venov'ana ot'azce zvl'adnut'i podzemn'iho prostoru g. Vladivostoku. Vladivostok - unik'atn'i na jeho geografick'e a pr'irodn'i poloze, mesto, jehoz v'yvoj by melo prob'ihat s ohledem na omezen'e 'uzemne pl'anovac'i 'uzem'i a specifika reli'ef poloostrova Муравьева-Amur. Vedci Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ budou prezentovat na semin'ari sv'e projekty efektivn'i resen'i slozit'ych 'ukolu pruzkumu podzemn'ich prostor netradicn'imi metodami s ohledem komplexu mestsk'ych probl'emu hlavn'iho mesta Pr'imorsk'eho kraje, dopravn'i, zivotn'iho prostred'i, z'asobov'an'i vodou a 'uklid dom'acnost'i a prumyslov'ych odpadn'ich vod. Poradatel'e zduraznuj'i, ze je z'akladem vsech soucasn'ych probl'emu - z'acpy a dopravn'i z'acpy na rusn'ych silnic'ich, byl polozen jiz v 1960-1980-t'ych letech: v obdob'i sovetsk'e rozvoj Vladivostoku v mestsk'e politice prosadila tendence zbytecn'eho 'uspory financn'ich prostredku pridelen'ych na resen'i hlavn'ich урбанистических probl'emu mesta (na 'ukor racionality a efektivity vyuzit'i застраиваемой 'uzem'i). V predn'ich mestsk'ych projektov'ych organizac'ich postupne zmizely specialist'e na podzemn'i stavby, ale na z'aklade st'avaj'ic'ich univerzit skolen'i horsk'ych stavebn'i inzen'yri nebyly prov'adeny. Vedci nab'izej'i postupn'e resen'i dopravn'ich probl'emu na 'ukor v'ystavby syst'emu podzemn'ich chodeb. Podle jejich n'azoru, realizace projektu zleps'i zivotn'i prostred'i ve meste, protoze pri provozu tunelu emise, odpadn'i plyny z automobilov'e dopravy budou nizs'i ve srovn'an'i s emisemi, vznikaj'ic'i v prubehu provozu dopravy na st'avaj'ic'i dopravn'i p'ater'i. To souvis'i s poklesem objemu сгораемого paliva a ujet'e vzd'alenosti vozidla, zv'ysen'im rychlosti pohybu, nav'ic v pr'ipade pouzit'i tunelem sn'iz'i cas str'aven'y dopravy v ceste. Hluk z dopravy, jedouc'iho pres tunel, bude prakticky nulov'a. Srovn'an'i alternativn'ich moznost'i ziskov'ych a spotrebn'i d'ily «тоннельного» projekt ukazuje, ze doba n'avratnosti v'ystavby je 12-14 let.Опубликовано:   10-06-2013, 19:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Pr'imorsk'em kraji prob'ihaj'i akce pro predch'azen'i pytl'actv'i a prevence narusen'i v oblasti rybolovu
1-07-2013, 18:45, Cesky
Deset n'ajezdy-oddelen'i operacn'ich skupin na ochranu vodn'ich biologick'ych zdroju prosel ve druh'em ctvrtlet'i tohoto roku v Pr'imorsk'em kraji. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby...
Seaside policista byl nominov'an na cenu
17-07-2013, 16:35, Cesky
Jeho v'itezov'e - nejleps'i z'astupci agentury, jakoz i rodinn'i pr'islusn'ici zamestnancu zabit v rade povinnosti. "Cest a Valor" nejen hraje dulezitou roli pri vlasteneck'e v'ychovy obcanu, ale m'a...
Полиция рекомендует гражданам воздержаться от инвестиций в финансовые пирамиды
6-07-2013, 13:31, Cesky
По мнению 50-летнего заявителя, в действиях представителей организации «МММ» имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Представитель финансовой...
Ve Vladivostoku, inspektor zatcen za r'izen'i v opilosti
18-07-2013, 14:31, Cesky
Pro podezren'i z r'izen'i pod vlivem alkoholu v Bay Area dustojn'ici dustojn'iku Shamora hl'idka zatkla ridice vozu, "Honda". Audit zjistil, ze r'izen'i inspektora dopravn'i policie policie za...
Ve Vladivostoku, zastaven'i ileg'aln'i n'akup kov
7-08-2013, 15:17, Cesky
V dusledku kontroly na m'iste pracovn'i skupiny zr'izen'e Meziresortn'i komise pro regulaci cinnosti souvisej'ic'i s odberem a zpracov'an'im a prodejem zelezn'ych a nezelezn'ych kovu, pr'ace byla...
'Ucastn'ici bitvy u Kurska byl ocenen pam'atn'ych charakteru
20-08-2013, 21:03, Cesky
Akce se z'ucastnilo veter'any z bitvy u Kurska. "V'azen'i veter'ani, jste udelali neoceniteln'y pr'inos k v'itezstv'i. Preji v'am zdrav'i a dlouh'y zivot "- urceno cele veter'anu Vladivostok Igor...
Vladim'ir Miklushevsky navst'ivil f'orum rozhodcu ATP
20-09-2013, 13:17, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 20. z'ar'i, kter'eho se z'ucastnili slavnostn'iho zah'ajen'i asijsko-pacifick'em regionu "danov'e 'upravy: pr'avo, ekonomie a role soudu",...
V divadle n'amest'i ve Vladivostoku se objevil bezplatn'ym Wi-Fi
14-08-2013, 21:15, Cesky
Divadeln'i n'amest'i byl dals'i bod v dlouh'em seznamu m'ist, kde je ulice Wi-Fi. Univerz'aln'i internetizace mestsk'y prostor zacal v roce 2011. Pak bezplatn'e Wi-Fi objevil v dopravn'i uzel na...
Vladivostok je hrd'y na absolventy ТОВМИ
16-06-2013, 18:30, Cesky
cerven 15 kapitola mesta Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'i akci - v'yrobu v dustojn'ici n'amornictva absolventu ТОВМИ. V sobotu r'ano na строевом vrtacky hriste Pacifick'e n'amorn'i 'ustavu bylo...
Vladimir Putin podepsal z'akon zakazuj'ic'i odsouzen j'it k moci
28-07-2013, 13:46, Cesky
Zmeny umen'i. 86 trestn'iho z'akona, po dobu dvou let, prodlouzen'i splatnosti odsouzen'i za z'avazn'e a velmi z'avazn'e trestn'e ciny byly zverejneny, "rusk'e noviny", jejich podeps'an prezidentem...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!