?     ?

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru 31. kvetna v Art patre na adrese str. , 12 otevrela v'ystava avantgardn'i umelci ze ctyr zem'i, 'Unos Evropy a konala prezentace knihy Liter'arn'i poteru m'istn'i a ukrajinsk'ych spisovatelu. Tyto dve ud'alosti - souc'ast projektu Jeden zivot - ctyri zeme, venovan'y pameti Davida , jednoho ze zakladatelu rusk'eho . V expozici jsou prezentov'any pr'ace umelcu z Kalifornie, Japonska, Nemecka, USA a Ukrajiny. Na jedn'e ze sten vis'i obrovsk'e pl'atno, 'Unos Evropy. Autor pr'ace - mal'ir Sergej Gorbacov z Vladivostoku, ale podle organiz'atora projektu umelce a Sergeje Goncara, stejn'y n'azev obr'azku a v'ystavy - cist'a n'ahoda. - N'azev dnesn'i v'ystavy je spojena s 'upisem v duchu , kterou chceme uspor'adat v Par'izi, - vypr'avej'i organiz'atori. - Chceme chytit nejak'y (snad i svetove zn'am'e), aby se s n'i pl'isen a odvedl ho k n'am do Vladivostoku. Ale na tomto organiz'atori se nezastav'i: dals'i f'azi akce Jeden zivot - ctyri zeme se stane z Vladivostoku do Charkova a zpet, kter'y zac'in'a na konci l'eta. V kazd'em meste, kter'y se sejde jim na ceste, b'asn'ici a umelci pl'anuj'i uspor'adat v'ystavy a prov'adet cten'i poezie. Behem prezentace se div'aci : jim byly predlozeny rozs'ahl'y program-koncert m'istn'i kreativn'i osobnosti. Na improvizovan'e sc'ene hr'al Pavel se svou skupinou proti, zn'am'y vladivostok Michael Pavin kolektiv , a m'istn'i b'asn'ici cetl sv'e b'asne. V'ystava 'Unos Evropy potrv'a do 16. cervna na adrese str. , 12 (muzeum modern'iho a soucasn'eho umen'i ), tel. 260-89-02. Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru
Zdroj: Maria , RIA VladNews
:   4-06-2013, 22:00      |      :  Cesky

Ve Vladivostoku byl na 60 japonsk'ych Sackur v'ic
16-07-2013, 18:31, Cesky
oday Botanick'a zahrada, 'unor RAS obrad prist'an'i sedes'at cherry sazenice dovezen'e z Japonska jako d'arek k Vladivostoku. Obrad zacal v 1030 minut. V nem se krome delegace mesta Gifu, se...
Se bude konat ve Vladivostoku region'aln'iho festivalu amat'ersk'eho kreativity osob se zdravotn'im postizen'im
9-07-2013, 15:02, Cesky
Region'aln'i festival lidov'eho umen'i "Jsem talent!" Se kon'a v r'amci st'atn'iho programu "Kulturn'i v'yvoj Primorsk'eho kraje na 2013-2017." Poradatelem akce je pr'imorsk'y region'aln'im centrem...
Bahama Nikabagamaev vyd'irat 6000000 rublu (video)
24-07-2013, 19:16, Cesky
Dnes Pervorechenskij okresn'i soud Vladivostoku bylo rozhodnuto o volbe s ohledem na D'aln'em v'ychode sampion v z'apase Bahamy Nikabagamaeva v'ykonu vazby - to je RIA VladNews Podle tiskov'e...
Pacifik lodstvo oddelen'i st'ale slouz'i ve Stredozemn'im mori pobl'iz S'yrie
11-09-2013, 01:22, Cesky
V'ice nez dvacet lod'i a podpurn'a plavidla jsou Pacifick'e flotily vojensk'e sluzby a plnit zadan'e 'ukoly ve vzd'alen'e z'one oce'anu. Seskupen'i flotily sil Pacifiku obojziveln'ych o plnen'i...
Na podzim Rusov'e nuceni platit za sluzby tahacu
28-07-2013, 13:48, Cesky
C 15 z'ar'i odtahov'e sluzby budou zaplaceny. N'aklady na evakuaci automobilu bude rozdelen do tr'i tr'id: pro mal'e vozy, stredn'i tr'idy vozu a velk'ych pr'emiov'ych vozu. "Pro osobn'i automobily...
Detsk'y fotbalov'y turnaj M'ic pr'atelstv'i se bude konat ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:02, Cesky
Z'itra, 6. cervna, ve Vladivostoku se bude konat fotbalov'y turnaj s 'ucast'i chovanci detsk'ych domovu. Organiz'ator sportovn'i souteze prohl'asila, ml'adeze sdruzen'i klub s podporou...
Obec se nach'az'i v JAR Pashkovo promenil v ponoren'e ostrove
24-08-2013, 02:02, Cesky
Kazd'y den, hladina reky Amur v obci Pashkovo EAO roste. Obec byla na podm'acen'ych ostrove. Jak 23. srpna Amur pridal dals'i 8 cm nebezpecn'y jev byl jiz prekrocen o 198 centimetru zaplavila t'emer...
Den Neptuna bude bohat'y na prekvapen'i
27-06-2013, 23:30, Cesky
Kluci zvou na vesel'y sv'atek Deda Neptun prich'az'i na pomoc! V letosn'im roce tradicn'i Den Neptuna zamestnanci centra se rozhodli promenit v soucasn'e improvizovan'e se zvl'astn'imi 'ukoly,...
V Dalnegorsk DPS inspektori zatcen za pachatelu
22-08-2013, 21:46, Cesky
Muz dostal modriny rameno a tv'ar. Odm'itl hospitalizaci. Podle predbezn'ych 'udaju, pr'icinou nehody bylo prekrocen'i stanoven'e rychlosti. V t'eto c'asti oznacen'i "maxim'aln'i povolen'a rychlost...
Ve Vladivostoku byl japonsk'y novin'ar pokutu
7-08-2013, 10:30, Cesky
Behem setk'an'i v Frunze soud shledal jako hlavn'i korespondent Japonsk'a tiskov'a agentura "Kyodo Tsushin" Osamu Hirabayasi 5.cervence byla hlavn'i z'akladnou Pacifik lodstva v dobe, kdy byl odepren...

.
                 Rss      
! ! - , !