?     ?

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru 31. kvetna v Art patre na adrese str. , 12 otevrela v'ystava avantgardn'i umelci ze ctyr zem'i, 'Unos Evropy a konala prezentace knihy Liter'arn'i poteru m'istn'i a ukrajinsk'ych spisovatelu. Tyto dve ud'alosti - souc'ast projektu Jeden zivot - ctyri zeme, venovan'y pameti Davida , jednoho ze zakladatelu rusk'eho . V expozici jsou prezentov'any pr'ace umelcu z Kalifornie, Japonska, Nemecka, USA a Ukrajiny. Na jedn'e ze sten vis'i obrovsk'e pl'atno, 'Unos Evropy. Autor pr'ace - mal'ir Sergej Gorbacov z Vladivostoku, ale podle organiz'atora projektu umelce a Sergeje Goncara, stejn'y n'azev obr'azku a v'ystavy - cist'a n'ahoda. - N'azev dnesn'i v'ystavy je spojena s 'upisem v duchu , kterou chceme uspor'adat v Par'izi, - vypr'avej'i organiz'atori. - Chceme chytit nejak'y (snad i svetove zn'am'e), aby se s n'i pl'isen a odvedl ho k n'am do Vladivostoku. Ale na tomto organiz'atori se nezastav'i: dals'i f'azi akce Jeden zivot - ctyri zeme se stane z Vladivostoku do Charkova a zpet, kter'y zac'in'a na konci l'eta. V kazd'em meste, kter'y se sejde jim na ceste, b'asn'ici a umelci pl'anuj'i uspor'adat v'ystavy a prov'adet cten'i poezie. Behem prezentace se div'aci : jim byly predlozeny rozs'ahl'y program-koncert m'istn'i kreativn'i osobnosti. Na improvizovan'e sc'ene hr'al Pavel se svou skupinou proti, zn'am'y vladivostok Michael Pavin kolektiv , a m'istn'i b'asn'ici cetl sv'e b'asne. V'ystava 'Unos Evropy potrv'a do 16. cervna na adrese str. , 12 (muzeum modern'iho a soucasn'eho umen'i ), tel. 260-89-02. Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru
Zdroj: Maria , RIA VladNews
:   4-06-2013, 22:00      |      :  Cesky

Skutecn'y rekreacn'i dovolenou - v Zelen'em
18-06-2013, 16:17, Cesky
Loterie, degustace v'in, poradenstv'i, souteze znalce casopisu Zahrady a sady - v tom vsem se muze z'ucastnit kazd'y obyvatel Vladivostoku, pokud prijde 20. cervna, ve ctvrtek ve 12 hodin...
Prodej pozemku 5941 m2. m - Egersheld, na brehu Amur Bay
13-08-2013, 15:06, Cesky
Dej se skl'ad'a ze dvou c'ast'i: 1. puda, celkov'a plocha 7530 ctvercov'y. m 2. puda, celkov'a plocha 1880 m2 4. m pr'avo k pozemkum - pron'ajem na 49 let od 21032013 na pozemku jsou 2-podlazn'i...
N'amorn'i dobrovoln'ici obdrzeli podekov'an'i od Igor Suvalov
18-07-2013, 14:32, Cesky
Vzhledem k vysok'e 'urovni odpovednosti, touha pom'ahat a b'yt souc'ast'i velkolep'e oslavy sportu a mlad'ych dobrovoln'iku rusk'em podarilo vytvorit atmosf'eru pohostinnosti na ud'alosti,...
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Seaside z'arucn'i fond vede v regionu
12-07-2013, 18:05, Cesky
Garancn'i fond Primorsk'eho kraje vydala z'aruky za 12 miliardy dolaru. S pomoc'i mal'eho Primorye podnikatelsk'y fond prijat'e od bank 'uvery ve v'ysi 24 miliardy rublu. V partnersk'em fondu - 31...
Air Force Ruska slav'i dnes 101. v'yroc'i
12-08-2013, 20:16, Cesky
Rusk'e letectvo dnes slav'i 12. srpna sv'e 101-t'e v'yroc'i vzniku, cek'a na prijet'i do bojov'e s'ile st'ihacky p'at'e generace T-50(perspektivn'i leteck'y komplex taktick'eho letectva, PAK FA)....
Gorky divadlo Chyst'ate se na dovolenou a zve na
3-08-2013, 17:33, Cesky
V akademick'em divadle. Gorky skoncil v'yroc'i 80. sez'onu. Dokud t'ym m'a na zaslouzen'e dovolen'e, a div'aci jsou zv'ani na tradicn'i podzimn'i reperto'ar predstavovat hvezdy Moskvy.. "No, n'as...
Billy ' s Band ve Vladivostoku: mobiln'i kvarteto
14-06-2013, 23:45, Cesky
Dnes ve vys'il'an'i r'adia VBC probehla setk'an'i se skupinou billy ' s Band - hudebn'iky romantick'e od Petera. Na zive byl pr'itomen i report'er VladNews, kter'ym se podarilo polozit...
Pacifik lodstvo vojensk'e prokuratury bude kontrolovat pr'aci snezen'i stavebn'iho Pad
7-08-2013, 00:00, Cesky
Cyclone ned'avno poklesla na rusk'em, vydal dvakr'at ztrojn'asobit rychlost sr'azen'i. Nicm'ene, v nekter'ych ctvrt'ich mesta, coz vedlo k kaluze, ale v okol'i, "Snow Pad", kter'y, jak je zn'amo, byl...
Soudn'i vykonavatel'e sesel rodinu
10-07-2013, 12:04, Cesky
Pred nekolika lety, mlad'y p'ar mel dceru. Nicm'ene, jak se casto st'av'a, ze rodice, unaven'y dom'ac'im otresum a nekonecn'e z'uctovac'i, se rozhodli vydat rozvodu, odchodu sv'eho otce oslovit Kirov...

.
                 Rss      
! ! - , !