Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V oblasti z'abavy "Primorye" investori budou investovat 700000000dolar v

V oblasti z'abavy "Primorye" investori budou investovat 700000000dolar v Velk'e asijsk'e investory - spolecnost «Summit Ascent Holdings Ltd", "Melco" a "Elegant City» jsou pripraveni investovat do integrovan'eho z'abavn'i z'ony "Primorye" - tiskov'e sluzby spr'avy Territory Primorsky. Vzhledem k tomu, spr'avn'iho Territory Primorsky se 6. z'ar'i pl'anuje podepsat dohodu investovat 700000000 dolaru do rozvoje integrovan'eho z'abavn'im are'alem "Primorye". Podle odborn'iku, v'yznamnou roli ve zvysov'an'i ze mnozstv'i penezn'ich infuz'i hr'al verejn'ych investic v regionu v prubehu posledn'ich peti let. Podpis dohody lze ch'apat jako pozitivn'i vliv dr'ivejs'ich rozhodnut'i na 'urovni st'atu pro rozvoj Primorsk'eho kraje. Tiskov'y servis cituje stanovisko odborn'iku, ze samotn'y fakt podpisu dohody naznacuje, ze prvn'i investori posuzovat z 'uzem'i Pr'imorsk'y, jako oblast pr'izniv'e pro investice.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   28-08-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnostech nehod opil'ymi ridici mopedu
23-08-2013, 18:49, Cesky
Ve dvou pr'ipadech mopedist'e byli ve stavu opilosti. V hranicn'i oblasti na d'alnici Grodekovo - Boguslavka - Nesterovka 39-rok-star'y muz, ridic mopedu YAMAHA Jock opil'y, ztratil kontrolu a delal...
Vedouc'i predstavitel'e odsouzen falesn'ych pr'ijmov'ych
7-09-2013, 21:51, Cesky
Overov'an'i prohl'asen'i odhalila nekolik pr'ipadu nespolehliv'ych informac'i poskytnut'ych 'uredn'iku na dobr'e 'urovni, vcetne pohonn'e jednotky, hlava rusk'e prezidentsk'e administrativy Sergej...
Prokur'atori rusk'em kontrolovat pokrok vnitrost'atn'ich projektu
25-07-2013, 18:35, Cesky
Region zastupitelstv'i shrnul pr'aci dohledu nad prov'aden'im pr'avn'ich predpisu pri prov'aden'i prioritn'ich projektu n'arodn'ich. Anal'yza stavu pr'avn'ich predpisu v t'eto oblasti ukazuje, ze...
V nadch'azej'ic'ich letech na D'aln'y v'ychod prezije
20-08-2013, 16:16, Cesky
To bylo vcera rekl Minvostokrazvitiya Rusko - vyslanec v D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktora Isajeva po schuzi o v'yvoji stavby lod'i, kter'a se konala ve meste Bolsoj Kamen Primorsk'eho...
V EAO zaplaven'i v'ice nez tis'ic dom'acnost'i
26-08-2013, 13:00, Cesky
K 25. srpnu v postizen'ych povodnemi 25 vesnic. Vzhledem k n'arustu vody v 23 vesnic'ich byly zaplaveny v 1002 domech, kter'e jsou domovem pro 4450 lid'i, vcetne 1072 det'i. Krome toho, v 4044...
Majitel horel jeep Surazhevka: detaily
14-08-2013, 21:19, Cesky
Chybej'ic'i 09082013 Artem Gubarev, kter'y horel vuz byl nalezen v bl'izkosti st'atn'i silnici u obce Surazhevka s sp'alen'ych lidsk'ych ostatku, m'a nejstars'iho syna Victora Gubarev, kter'y patril...
Hydrologov'e predpokl'adaj'i, ze v nejblizs'ich dnech, vzestup vody v Amur pokracovat
1-09-2013, 19:02, Cesky
Hladina vody v reky Amur pobl'iz Chabarovsku behem uplynul'eho dne vzrostl o 8 cm a podle m'istn'iho casu bylo 8:00790 cm, ITAR-TASS hl'aseny s odkazem na tiskov'e centru hlavn'iho reditelstv'i...
Existuj'i 7m: Chabarovsk se pomalu pot'ap'i do vody
22-08-2013, 15:32, Cesky
Zd'a se, ze vetsina temn'e predpovedi org'anu Khabarovsk a hydrometeorologists naplnovat: podle ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu na 'urovni dopoledne Amur Chabarovsku 22. srpna byla...
Krajsk'a nemocnice jednicka rekl, ze 120-let'e v'yroc'i
24-08-2013, 02:02, Cesky
Dnes v Vladivostok, "Fesco s'ale" l'ekaru poblahopr'al 120 v'yroc'i Seaside krajsk'e nemocnice c.1. Pri slavnostn'i ceremonii shrom'azdili udeleno cestn'e osvedcen'i a jin'ych daru od Spr'avy...
M'oda prich'az'i v «Артэтаж»
29-06-2013, 14:01, Cesky
29. cervna - «Ханума», 30. cervna - «c. 13 nebo S'ilenou noc» (16+), zac'atek v 1830. Vecern'i predstaven'i. 29. cervna - «Preji si», 30. cervna - «Blaf» (16+), zac'atek v 18. Pro deti. 29. cervna -...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!