Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye

Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat financn'i nez'avislost hrany, bude podporovat efektivn'i vyuz'iv'an'i rozpoctov'ych prostredku. Podle dokumentu, kter'y je souc'ast'i jednoho dotaci financov'an'i cinnost'i v oblasti lesn'ich vztahu, loveck'e zdroje, ochrana verejn'eho zdrav'i, zachov'an'i kulturn'iho dedictv'i. Tak'e, aby pro organizaci cinnost'i v oblasti vzdel'av'an'i, evidence obyvatel a dopravy mezi jednotliv'ymi oblastmi, jakoz i v r'amci SNS nezletil'ych bez souhlasu zemrel'eho rodin, detsk'ych domovu, intern'atn'ich skol'ach, speci'aln'ich skolsk'ych zar'izen'ich. V tomto roce celkem z feder'aln'iho rozpoctu Primorye obdrz'i dotace v hodnote v'ice nez 3 miliardy rublu.Опубликовано:   23-08-2013, 18:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Muz zustal bez dovolen'e z duvodu dluhu
18-06-2013, 21:01, Cesky
Pred tremi lety bylo zah'ajeno v'ykonn'a produkce o navr'acen'i se obcan Pan. penezn'i prostredky ve prospech МУП МРЭУ c. 2 s'idliste jim. S. Лазо. I pres opakovan'e v'yzvy dluzn'ika v oddelen'i, na...
29-08-2013, 18:45, Cesky
"'Ustred'i lidov'e mesto Vladivostok" apeloval na obcany, "8.z'ar'i prezidentsk'e volby se budou konat ve Vladivostoku. To je v'yznamn'a ud'alost pro vsechny z n'as, kter'e budou rozhodovat o...
10-09-2013, 04:52, Cesky
V'ysledky voleb ve Vladivostoku jasne ukazuj'i, ze opozice(ve sv'e parlamentn'i forme - Liber'alne demokratick'a strana, komunistick'a strana a "Fair Ruska")nez'iskal z'adn'e v'yznamn'e pozice v...
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
Nov'a kancel'ar Sberbank na ulici. Borisenko, 16 byl otevren ve Vladivostoku
19-07-2013, 22:05, Cesky
Vkl'ad'a se nov'y bod pr'itomnosti Sberbank objevil na mape Vladivostok. 'Urad bankovn'i rozs'iren'e form'atu otevrel na ulici. Borisenko, 16. Ve sv'e soukrom'e z'akazn'iky mohou vyuz'it celou sk'alu...
D'aln'y v'ychod se bude vyv'ijet zcela nov'ym zpusobem: zustatek zmenil
5-09-2013, 22:01, Cesky
Podle "Rossijskaja Gazeta", bude program D'aln'eho v'ychodu upravit. To bude m'it v'yznam, s prihl'ednut'im k n'ahrade skod zpusoben'ych soucasnou ekonomiku okresn'iho siln'y povodn'i. Uvedl to...
V rusk'em, shrnul
15-07-2013, 20:32, Cesky
V t'ydnu 11 t'ymu, kter'e zahrnovaly v'ice nez 100 det'i a dosp'ivaj'ic'ich ve veku od Amuru, Sachalinu a Magadan regiony, rusk'em, Kamcatce Chabarovsku, Zidovsk'e autonomn'i oblasti, Republic of...
Rusk'y Ministerstvo financ'i chce vzd'at matky kapit'al. Forever
20-08-2013, 21:02, Cesky
Ministerstvo financ'i Rusk'e federace v'azne uvazovat o tom, jak optimalizovat danov'e v'ydaje. Jakmile je projekt zameren na optimalizaci ruskou vl'adu za 'uplatu. "Por'azka" materstv'i kapit'al...
Primorje prijme Stafetu olympijsk'e a паралимпийского ohne
12-06-2013, 14:46, Cesky
Pracovn'i schuzka venovan'a nadch'azej'ic'i Rel'e olympijsk'eho ohne a Stafetov'y паралимпийского ohne se konala ve Vladivostoku na остове Rustiny. 'Ucast na setk'an'i prijali z'astupci...
N'arok na materskou kapit'alu maj'i nyn'i oba adoptivn'i
26-08-2013, 20:03, Cesky
Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje opravil cl'anek 73 z'akona "o soci'aln'i podporu privilegovan'ych skupin obcanu, kter'i zij'i v Primorye 'uzem'i." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!