Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl

Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl V policistu Artem, clenov'e dobrovoln'ych n'arodn'ich t'ymu a z'astupci mestsk'e spr'avy razii. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» Artem mluvc'i OMVD Ruska Oksana Daryavina mesta, policie navst'ivil dysfunkcn'i rodina skl'adaj'ic'i se z preventivn'ich registru. Na prvn'im m'iste je test byl rodina zij'ic'i na ulic'ich ve svete. V 44-rok-star'a zena v dom'acnosti v oblasti v'ychovy nezletil'eho syna. Nicm'ene, zena systematicky opom'ij'i rodicovsk'e zodpovednosti. Pro to na policejn'i stanici byla kladen na registru. V posledn'i dobe, za pouzit'i toxick'ych a omamn'ych l'atek, o kontrole byla uvedena jej'i 12-rok-star'y syn. V dobe inspekce v dome vedle rodicu byli hosty. Dospel'i sedel u stolu a pili alkohol. Mens'i nebyl doma. Podle slov jeho rodicu, on sel na ulici. Pr'ichod necekan'e hosty nejsou stastn'e dospel'e. Hosteska dokonce pokusil vyprovokovat policii do konfliktu. Inspektor mladistv'eho rekl, ze pokazd'e, kdyz prijde na n'avstevu tohoto dysfunkcn'i rodina, d'ite se snaz'i dostat pryc od dghtoma. R'ik'a, ze miluje sv'e rodice, a nechtel, aby se s nimi od sebe. Policie pod'ana proti rodici administrativn'i z'aznam pro nespr'avn'e plnen'i povinnost'i na v'ychove nezletil'eho d'itete a mela preventivn'i rozhovor. V soucasn'e dobe, inspektor mladistv'ych shrom'azdeny a pred'any do org'anu soci'aln'i ochrany materi'alu pripravit je o jejich rodicovsk'ych pr'av. Chlapec poslal na letn'i detsk'y t'abor. V kontrole mladistv'eho rekl, ze v r'amci preventivn'i dohled policistu z 69 slab'ych rodin. Pro rok k dnesn'imu dni 176 u 'uredn'ich zpr'av vypracovan'ych pro pr'ipadn'e nespr'avn'e plnen'i rodicovsk'ych povinnost'i. Shrom'azdeny a pred'any pr'islusn'ym org'anum 7 materi'alu ukoncen'i rodicovsk'ych pr'av. Policie ver'i, ze tyto 'utoky prinesly pozitivn'i v'ysledky. "V dusledku preventivn'i pr'aci proti nedbalosti rodicu, nekter'i z nich se snaz'i situaci napravit. Letos str'ilel 9 rodin, kter'y se skl'ad'a pod preventivn'i dohled v policii, "- rekl 'uraduj'ic'i s'ef ministerstva vnitra Ruska pro Artem Alex Shulzhenko.Опубликовано:   18-08-2013, 19:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Casopis «Forbes» - o budouc'i рокировках ve vl'ade RUSK'E federace
17-06-2013, 21:45, Cesky
Jmenov'an'i ministra ekonomick'eho rozvoje Andrej Beloussov, na post poradce prezidenta se bude konat v prubehu tohoto t'ydne, hl'as'i Forbes s odkazem na zdroj bl'izk'y veden'i centr'aln'i banky....
68 tun kontaminovan'ych s'oji v karant'ene
6-07-2013, 08:00, Cesky
Pri prov'aden'i karant'eny kontroly, odborn'iky Pr'imorsk'eho pobocky ФГБУ «rusk'y centrum pro v'yzkum karant'eny rostlin» byly nalezeny semena амброзии полыннолистной. Tento plevel je карантинным...
Starosta Vladivostoku prijal 'ucast na plen'arn'im zased'an'i mestsk'e rady veter'anu
26-06-2013, 14:17, Cesky
Setk'an'i se z'ucastnili vedouc'i mesta Igor Пушкарев, predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Новицкая, z'astupci Z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Pr'imorsk'eho kraje, dumy mesta, spr'avy kraje a...
V Artem pl'anuje vybudov'an'i elektrick'e rozvodny
20-07-2013, 15:15, Cesky
Vladimir Novikov odpovedel na vsechny ot'azky polozen'e novin'aru. Tyto v'ydaje souvisej'ic'i s rezervn'i kapitolu, rozpocet prijat tr'ilet'y program pres'idlen'i lid'i z ch'atraj'ic'i bydlen'i,...
Спецгруппа zastupitelstv'i Приморья zac'it pracovat na Уссурийске
13-06-2013, 19:17, Cesky
Jak jiz dr'ive uvedl RIA «VladNews», st'atn'i z'astupce Pr'imorsk'eho hrany vych'azej'i zach'azen'i, kter'e obsahuj'i informace o systematick'em porusov'an'i pros'im Уссурийского mestsk'e jm'eno...
Na konci srpna do Vladivostoku doraz'i Vladimir Putin
27-08-2013, 14:46, Cesky
Jak v'ite, 29-31 srpnu 2013 rusk'y prezident Vladimir Putin prij'izd'i na pracovn'i n'avstevu na D'aln'y v'ychod.. Krome prohl'idky zatopen'ych oblast'i v Zidovsk'a autonomn'i oblast, Amur Oblast a...
V'ycvikov'y t'abor pro tr'idu «Optimista» dokoncil svou pr'aci
18-06-2013, 12:02, Cesky
V prubehu ctyr dnu italsk'y specialista Massimo Джорджанни podelit se zkusenost'i s mlad'i яхтсменами a jejich pruvodci. Denne pro ne byly provedeny jako teoretick'a v'yuka ve tr'ide, tak i...
Symfonick'y orchestr opery a baletu se pripravuje na prvn'i koncert
20-09-2013, 00:59, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Primorsky divadla opery a baletu, bude koncert se z'ucastn'i nejen pobrezn'i muzikanty, ale tak'e speci'alne pozval rusk'ych hvezd klasick'e hudby. Mezi nimi - predn'i s'olistka...
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'e se instaluj'i do konce cervence
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pam'atn'ik b'asn'ik a herec Vladim'ir Vysockij - dlouholet'y sen Igor Pushkarev. T'emer dva roky vedouc'i Vladivostoku peclive vybr'any z mnoha designu, kter'e nab'iz'i socharu, "jeho" Vysockij....
V'itezov'e univerzi'ady znovu pripravuje na mezin'arodn'ich soutez'ich
29-07-2013, 21:03, Cesky
Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu Primorsk'eho kraje, Ivan Shtyl v Rusk'e n'arodn'i t'ym se pripravuje na mistrovstv'i sveta. V n'arodn'i t'ym byl Ivan Shtyl zarazena na z'aklade, kter'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!