Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Cokol'ada v'alka", protoze "sovetsk'eho znackou" dos'ahla 'urovne St'atn'i dumy Rusk'e federace

"Cokol'ada v'alka", protoze "sovetsk'eho znackou" dos'ahla 'urovne St'atn'i dumy Rusk'e federace N'avrh z'akona, kter'y byl zah'ajen v z'akonod'arn'em sboru Primorsk'eho kraje, n'avrat do "kolektivn'i vlastnictv'i" znacky, narozen'y v Sovetsk'em svazu, byl prijat na St'atn'i dumy Ruska. Tiskov'a sluzba PC AP. Sovetsk'e ochrann'e zn'amky, jako je "Alenka", "veverky", "nese na severu" a "Kara-Kum" nab'idkou, aby se v'ice k dispozici pro pouzit'i. V'yvoj'ari z dokumentu - pobrezn'i Poslanci chtej'i zmenit obcansk'y z'akon'ik, n'avratu, kter'y fungoval az do roku 2007. Podle n'i pro v'yrobce, kter'y vyr'ab'i produkty pod sovetskou znacek do roku 1992 zachovaly pr'avo k dals'imu voln'emu pouzit'i techto ochrann'ych zn'amek. Jeho iniciativa motivovat autory n'avrhu z'akona muset zastavit soudn'i rivalitu mezi rusk'ymi podnikateli, kter'i poskytuj'i multi-rok soudn'ich sporu, pr'avo pouz'ivat dobre zn'am'e znacky, kter'e predstavuj'i navz'ajem mnohamilionov'e soudy. "Po zrusen'i feder'aln'iho z'akona rusk'ych v'yrobcu jsou v neust'al'em sporu mezi nimi, - rekl n'amestek Valery PC AP Kahn. - Podstatou tvrzen'i je okamzit'e zastaven'i v'yroby produktu podle zn'amek z jin'ych tov'aren, kter'e jsou opakovane predlozen'e n'aroky na vyuzit'i nekolika milionu rublu. " Nyn'i napr'iklad spolecnost "Seaside cukr'arna soud je d'iky pouzit'i sovetsk'ych zn'amek se drz'i" Spojen'e cukr'aru ", kter'y vyzaduje v'ice nez 7 milionu rublu pro porusen'i v'ylucn'ych pr'av ke star'ym znacek. V sovetsk'ych dob'ach, vsechny cukr'arny bylo verejn'ych, pracuj'i na stejn'ych standardu a v'yrobu cokol'ady a sladkosti, podobn'y v rozsahu a recepty pripom'inaj'i poslanci v duvodov'e zpr'ave k n'avrhu z'akona. N'azvy v'yrobku mohou b'yt registrov'any materskou spolecnost'i nebo n'azev developera. Ale v kontextu glob'aln'iho nedostatku a nedostatek skutecn'e konkurence v potrebe znacek jako takov'y nebyl. Po rozpadu Sovetsk'eho svazu se zacala v'yrobu do soukrom'eho sektoru, a kdysi popul'arn'i znacky objevily drz'aky. V tomto pr'ipade i nad'ale chovat norm'alne, coz umoznilo v'yrobci vyrobit na z'aklade dr'ivejs'ich sovetsk'ych zn'amek, volne pouz'it v budoucnu. Odstranil to az v roce 2007 uzavr'it mezeru pro zahranicn'i firmy, z'isk'an'i b'yval'ych sovetsk'ych podniky byly opr'avneny nekontrolovane a zdarma k pouzit'i jako svetove proslul'e znacky. Nyn'i poslanci se snaz'i dostat vsechno zp'atky do norm'alu. RIA «VladNews» opakovane rekl o historii projektu "Ptac'i ml'eko", jehoz receptura byla vyvinuta ve Vladivostoku. Nyn'i je ot'azkou, ze "Primkonu" jako developer unik'atn'ich receptu, ve skutecnosti zak'az'ano vyd'avat "pt'aky" pod star'ym jm'enem. Seznam zak'azan'ych jmen dokonce dostal moznost "Birdie more." Ponech'ame-li stranou, kolik vydel'avaj'i sv'e "sovetsk'e znacky", "cokol'ada obri", se situace obrac'i divn'e: region'aln'i firmy, kter'e plat'i dane m'istn'ich rozpoctu a vytvorit pracovn'i m'ista pro m'istn'i obyvatele, kter'i se ocitli ve sv'izeln'e situaci, samozrejme. Tato situace vyzaduje z'asah m'istn'ich poslancu, kter'i v porad'i, se l'ibil feder'aln'iho z'akonod'arce v a dals'i. V predmetu. Novin'ari "Rossijskaja Gazeta", napr'iklad ned'avno zjistili, ze probl'em uz'iv'an'i sovetsk'ych ochrann'ych zn'amek je nejen u n'as, ale i do prostoru celn'i unie. Odborn'ici poc'itaj'i stovky podobn'e nebo zameniteln'e s ochrannou zn'amkou, zapsanou drz'aky v Rusku, Kazachst'anu a Beloruska. A neco se mus'i udelat. Jako jeden ze zpusobu, jak se z t'eto situace s ohledem na moznost premeny m'istn'i ochrann'e zn'amky v kolektivu. Ale to je jen myslenka, ze nen'i form'alne na pap'ire.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
CHP Amur nemaj'i probl'emy s uhl'im
21-08-2013, 11:20, Cesky
V regionu Amur existuj'i dva hlavn'i n'astroje - Zvestov'an'i Raichikhino TPP a TPP. Uhl'i pro nadch'azej'ic'i podzim a zimn'i sez'onu o techto a dals'ich stanic, "GRC" je dod'av'an na pl'anu....
Slovansk'e abecedy a abstraktn'i Vladivostok se objevil na ulici Svetlanskaya
29-08-2013, 12:04, Cesky
Projekt je souc'ast'i nov'eho smeru "Street art" 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Daria a Eugene Tkhorzhevsky na jedn'e stene oblouku za predpokladu, ze p'ismo pro slovansk'y jazyk. On...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Pr'imorsk'e odbory bij'i na poplach ohledne dlouhodob'e «slab'ych m'ist»
26-06-2013, 14:17, Cesky
Jedna z techto «slab'ych» m'ist - situace v Pr'imorsk'em pobocce PGUP «Posty Ruska». Jeste v breznu se vystupnoval tak, ze to prislo do opatren'i kolektivn'i reakce - sber podpisu zamestnancu - clenu...
19 lid'i bylo zabito pri dopravn'i nehode v Thajsku
23-07-2013, 18:45, Cesky
Uv'ad'i se Lenta.ru s odvol'an'im na agenturu, "Agence France-Presse." K nehode doslo v provincii, "Saraburi" v centr'aln'i c'asti Thajska. Double-decker autobus se srazil s kamionem a vzn'itil se. V...
Co nejcasteji hledaj'i obyvatel'e Vladivostoku do referenc'i?
12-06-2013, 00:31, Cesky
Referencn'i sluzby a syst'emy - je to neco, bez ceho nemuze z'it modern'imu cloveku. Vzdy je nutn'e jedin'y zdroj, kde se lze okamzite dostat odpovedi na vsechny ot'azky: kde koupit ten spr'avn'y...
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
V'ice nez 600 duchodcu obdrzeli n'ahradu za cestu do zbytku
10-07-2013, 23:45, Cesky
Podle tiskov'e sluzby 'Uradu Penzijn'iho fondu Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky, vyrovn'avac'i platby duchodcum, kazd'e dva roky. V tomto pr'ipade z'akon hrob duchodce mus'i b'yt na 'uzem'i...
Populace Primorye z'isk'a nov'e soci'aln'ich d'avek
26-07-2013, 11:03, Cesky
Pripomenme, ze program byl schv'alen usnesen'im Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho 07122012 № 393-pas. Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, v roce 2013 predstavil nov'e...
Ve Vladivostoku se budou konat souteze ve sportovn'i orientacn'i beh jogging
21-06-2013, 15:15, Cesky
V techto dnech se ve Vladivostoku se bude konat venkovn'i osobn'i mistrovstv'i a mistrovstv'i mesta na sportovn'i orientacn'i beh jogging, venovan'y pam'atce tragicky zesnul'eho ориентировщика Sergej...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!