Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'e tendence 'upadku: zrusit jak'ekoliv pln'e moci muze b'yt noviny

Rusk'e tendence 'upadku: zrusit jak'ekoliv pln'e moci muze b'yt noviny Pred publikov'an'im aplikace, mus'i b'yt not'arsky overen'e. Vsechny tyto tret'i strany jsou povazov'any za automatick'e ozn'amen'i o zrusen'i pln'e moci po uplynut'i jednoho mes'ice od zverejnen'i tohoto ozn'amen'i, v pr'ipade, ze spr'avce nem'a informoval o tom dr'ive. Zmeny obcansk'eho z'akon'iku, kter'e umoznuj'i informovat o zrusen'i vsech moc'i, vstoupila v platnost v z'ar'i tohoto roku, v novin'ach "Kommersant". Odborn'ici tvrd'i, ze tato opatren'i pom'ahaj'i chr'anit zas'il'an'i pr'ipady vznikl'e zmeny nebo provozovnu b'yval'eho z'astupce pr'av a povinnost'i stanoven'ych ve vztahu k tret'im osob'am. Az do ted, muze z'astupce plnou moc odvol'ano dlouhodobe jednat jm'enem spolecnosti nebo o osobe plnou moc, a tret'i osoba si na ne opr'avnen'eho z'astupce. Tyto ud'alosti vedly k velk'emu mnozstv'i sporu. Nyn'i bezohledn'i dodavatel'e, kter'i ztratili duveru, nemohu r'ici, ze nevedel o zrusen'i pln'e moci. Podle odborn'iku muze b'yt jedin'ym probl'emem bylo, ze se ocitnou nebo vpravo, spolecnost v obrovsk'em seznamu odvolan'ych moc'i nebude snadn'e. Hledat by bylo mnohem jednoduss'i, pokud seznamy zverejneny na internetov'ych str'ank'ach, a to v tiskov'em vyd'an'i.

Svetlana Golub, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014?
11-06-2013, 00:46, Cesky
C'ast svetov'ych v'yrobcu automobilu muze odhl'asit z 'ucasti na Moskevsk'em autosalonu v roce 2014. Jak uv'ad'i «Kommersant», potenci'aln'i 'ucastn'ici jsou nespokojeni s n'aklady na pron'ajem...
Se bude konat v soutezi Vladivostok mezi okrsku
21-08-2013, 16:00, Cesky
Ze vsech mest a okresu Primorye Vladivostoku doraz'i nejleps'i okrsek, kter'y se stal v'itezu v prvn'im kvalifikacn'im kole. Soutez'ic'i budou demonstrovat bojov'ych umen'i dovednosti, schopnost...
Uzivatel'e techto dvou voj'aku v Vladivostoku byli
4-09-2013, 20:33, Cesky
Uzivatel'e dvou voj'aku - veter'ani Velk'e vlasteneck'e v'alky byly nalezeny ve Vladivostoku. N'alezce, PV Batuev, prosel medaili "za odvahu" a "za vojensk'e z'asluhy" R'ad Sl'avy 3. stupne ve...
Sporitelna vydal ofici'aln'i partner Glob'aln'ich detsk'ych «Her v'itezu»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Sberbank Rusko vydal ofici'aln'i partner ctvrt'e Svetov'e detsk'ych «Her v'itezu» - unik'atn'i sportovn'i souteze pro deti, v'ystava v'itezn'ych онкологические onemocnen'i. Hry maj'i 14-16 cervna v...
66-let'y педофил z Khabarovsk se objev'i pred soudem
27-06-2013, 18:45, Cesky
Trestn'i r'izen'i s obvinuj'ic'i uzavren'im, schv'alen'y n'amestkem Gener'aln'iho prokur'atora RUSK'E federace pred'an do Хабаровский krajsk'y soud vysetruje r'izen'i TFR na Дальневосточному...
Pozornost motoristu!
6-07-2013, 08:00, Cesky
6. cervence od 7 hodin do 14 hodin bude uzavren provoz: - po ulici Уборевича: od krizovatky s ulic'i Семеновская az na krizovatku s ulic'i Светланская; - na ulici Светланская: od domu c. 66 v ulici...
Vladivostok konala preventivn'i raid
12-07-2013, 18:01, Cesky
V Primorye 11. cervence, aby nedoch'azelo ke nehod chodcu, stejne jako formov'an'i ridice discipl'iny byla vedena raid ud'alost. Jako souc'ast inspektoru raid DPS proveden'ych dosah s chodci, kter'i...
Knihy o symbolice Vladivostok, Rusko muze b'yt viden v parku svobodn'i
22-08-2013, 15:33, Cesky
Z'itra, 23. srpna v 16:30 na cerstv'em vzduchu knihovny bude vyv'ijet na n'amest'i cestn'ych obcanu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, MBUK "Vladivostok 'Ustredn'i knihovna...
Ml'eko Festival odstartovala ve Vladivostoku
5-09-2013, 22:04, Cesky
Dnes, 5. z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku Festival odstartovala ml'eko a XVII specializovan'a v'ystava-veletrh "Bayshore j'idlo." Nejvets'i podniky - producenti ml'eka a ml'ecn'ych v'yrobku...
FAF pr'imorsk'e obvinen z porusov'an'i hospod'arsk'e souteze
3-08-2013, 17:33, Cesky
Rusk'em 'Uzemn'i samospr'ava Rosrybolovstva porusil z'akon pri rozdelov'an'i kv'ot pro kraba. To je z'aver Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba. Je to porusen'i odstavce 1 cl'anku 15 z'akona o ochrane...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!