Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Energetick'a pomoc obetem z'aplav na D'aln'em v'ychode

Energetick'a pomoc obetem z'aplav na D'aln'em v'ychode Energie nad'ale poskytovat pomoc oblastem postizen'ym rozs'ahl'ymi z'aplavami na D'aln'em v'ychode. Dary ve v'ysi 700000 rublu, spolecnost'i k'otovan'ych na burze a pracovn'ici v charitativn'i oblasti energetiky "povedom'i", rezie: obecn'i zastupitelstvo obec pobrez'i Zeya okres Amur kraje z'iskat speci'aln'i vozidla pro cerp'an'i odpadn'i vody. Operacn'i rozhodnut'i obce v zoufal'e potrebe t'eto techniky bylo rozhodnuto, ze na l'ecbu vedouc'i vesnick'e rady obce pobrez'i Jurij Chapkovsky pr'ijmu verejnost'i "RusHydro", pusob'ic'i na 'uzem'i Zeya. "Nov'a technika pro cerp'an'i vody zoufale potrebujeme, aby nedoslo k nouzov'e situaci v pr'ipade selh'an'i jedin'eho funguj'ic'iho stroje, kter'y jiz z'iskala v'yznamn'e zdroje", - r'ik'a s'ef vesnick'e rady Yuri Chapkovsky. "Budeme schopni prijmout okamzit'a opatren'i k vycisten'i stopy tepla a vody a kanalizace, stejne jako zatopen'ych sklepu bytov'ych domu z podzemn'ich vod a destov'e vody toky v case eliminovat mozn'e hrozby," - rekl Yuri Chapkovsky. Dr'ive, mestsk'a spr'ava Zeya pomoc ve v'ysi 16 milionu rublu na n'akup vybaven'i pro z'alohovac'i zar'izen'i abstrakce a obnovy infrastruktury. Jako souc'ast ambici'ozn'iho programu poskytovat pomoc obetem, "RusHydro" prevedeny na Ministerstvo pro mimor'adn'e situace, speci'aln'i zar'izen'i a vybaven'i k prov'aden'i operac'i pro evakuaci obyvatelstva v postizen'ych oblastech. K preprave osob ze zaplaven'ych mest vodn'i koupil 1000 plovac'i vesty, nafukovac'i cluny 20 a 20 motoru pro ne. Z'aplavy v roce 2013 byl nejsilnejs'i v posledn'ich 120 letech. V tomto bode, podle odborn'iku, Zeya vodn'i elektr'arna a Bureyskaya drzel ve sv'ych n'adrz'ich v'ice nez 65% pr'ilivu, silne snizuje pravdepodobn'y dopad osady v n'asledn'e reky.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Tradicn'i potravin'arsk'y veletrh v centru Vladivostoku pobez'i v p'atek
11-09-2013, 06:23, Cesky
V p'atek, 13 z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku od 9 hod. do 20 hod. veletrhu potravin pobez'i. Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a cerstv'e bylinky, ovoce, maso, med a vcel'i...
Potravin'arsk'y veletrh bez'i na centr'aln'im n'amest'i Vladivostoku
14-06-2013, 14:16, Cesky
Na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce pokracuje v pr'aci veletrh potravin. V'ice nez 200 z'astupcu крестьянско-farem a v'yrobcu z Vladivostoku, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, R'ijen a dals'ich...
Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum
21-08-2013, 20:47, Cesky
Krajina-park Palo are'al, kter'y vznikl v letech 2009 a 2013 v obci Ajax na rusk'em ostrove(jeho celkov'a v'ymera je 93 ha), bude k dispozici vsem obyvatelum a hostum Vladivostoku. Podle prorektora...
V Palo are'alu se st'av'a kvetinov'e z'ahony a tr'avn'iky
23-08-2013, 18:46, Cesky
Velk'e mnozstv'i pr'ace na zlepsen'i provedena dnes v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny. V teplejs'ich mes'ic'ich se pozornost odborn'iku zamerila na zahradnicen'i. Jiz u...
Snadn'e sledov'an'i plateb sluzby klientum v Far Eastern sporitelny
22-07-2013, 16:06, Cesky
V samoobsluzn'e zar'izen'i, novou funkci - "Historie plateb", jehoz prostrednictv'im bylo mozn'e naj'it vsechny dr'ive perfektn'i platbu. "To je velmi uzitecn'e, kdyz chcete naj'it perfektn'i...
Rektor Palo Sergeje Iwaniec shrnul prij'imac'i kampan
31-08-2013, 15:33, Cesky
- Recepce kampan v roce 2013 je pro n'as naprosto unik'atn'i. Jej'i jedinecnost je, ze pr'ichoz'i kluci zac'it tr'enovat v nov'em are'alu FEFU. Rusky. Kr'asn'e budovy, s'aly, kter'e sportoviste byla...
Od zac'atku roku v Primorje likvidov'ana v'ice nez 30 наркопритонов
5-06-2013, 22:31, Cesky
V soucasn'e dobe soudu Фрунзенского jm'eno g. Vladivostoku poslouch'a trestn'i r'izen'i, je pomerne vz'acn'e, zd'anlive cl'anku Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace - 232 (organizace nebo obsah...
9-08-2013, 20:00, Cesky
SU person'al pr'imorsk'e vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na materi'alech FSB Ruska pro Primorye Territory trestn'i r'izen'i proti vedouc'im nemovitost'i a pozemku vztahy Reditelstv'i urbanismu,...
Od z'itrka, pl'anovat zmeny osobn'ich lod'i na ostrove Popova a Reynard
18-07-2013, 20:19, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo prijato kvuli velk'emu poctu obyvatel a zlepsen'i kvality sluzeb cestuj'ic'im po mori pobrezn'i dopravy. Od z'itrka, bylo schv'aleno n'asleduj'ic'i harmonogram osobn'ich lod'i...
N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi
1-08-2013, 16:30, Cesky
Pred nekolika dny advok'atn'i 'uzem'i Primorsky apeloval na guvern'era Primorsk'eho kraje a predseda Legislativn'i shrom'azden'i s n'avrhem rozs'irit seznam kategori'i lid'i, kter'i se mohou st'at...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!