Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Свистать vsech na palube

Свистать vsech na palube Projekt Vjaceslav Фетисова «Kontinent'aln'i hokejov'a liga» (CHL) ve Vladivostoku lze bez nads'azky volat ambici'ozn'i. Zpoc'atku se mnoz'i pochybovali v realizaci n'apadu, ale pr'ibeh na pap'ire - projektu bez financn'i podpory, bez stadionu a хоккеистов - na oc'ich st'av'a былью. Tady bude mesto-zahrada Proc CHL Vladivostok mesto bez jak'ychkoli hokejov'e tradice? Za prv'e, je to odrazov'y mustek hriste na expanzi Ligy smerem na asijsk'em trhu. Nebudeme hodnotit investicn'i potenci'al dan'eho trhu - to je vec'i odborn'iku a specialistu. Ale prvn'i kroky na v'ychod vladivostok klub udelal: vybr'ani hr'aci z Koreje a Japonska. Ano, samozrejme, pr tah, ale co je v nem spatn'eho? Rizika jsou minim'aln'i, ale z'ajem pacifiku sousedu, mozn'a se podar'i prev'est na neco zcela hmatateln'e, napr'iklad v sponzorskou smlouvu. Jak to stalo se zn'am'e, vytv'aren'i vlastn'ich klubu pro pozdejs'i jejich zaclenen'i do ligy jiz vyj'adrila z'ajem Jizn'i Korea, a dokonce i KLDR. Dals'i dulezit'y bod - n'as region nen'i избалован mnozstv'i stavov'ych herectv'i. A jeste - na rozd'il od rady jin'ych mest Ligy - Vladivostok m'a mnohem vyss'i potenci'aln'i publikum, a proto m'a v'ice nez slibn'e trhy. Tradice a historie jiste dulezit'e, ale ekonomick'a trumf z'avaznejs'i. A to, ze lid'e jsou ochotni chodit na spickov'e pod'ivan'a, kazd'y rok dokazuje хабаровский «Amor». Prvn'i rekruty «Admir'ala» Ze naprosto presne zn'amo dnes, tak je to n'azev t'ymu. Ze tr'i vybran'ych porotou titulu - «Z'akladna», «Косатка» a «Admir'al» - lid hlasoval pro posledn'i. Vse ostatn'i zust'av'a z'ahada. Ve v'yvoji jeste logo a klubov'e barvy. Urc'i kalend'ar soutez'i a poprv'e v historii CHL prosel драфт rozs'iren'i: pobrezn'i klub mel pr'avo vybrat po jednom hr'aci oblasti z peti predlozen'ych od kazd'eho klubu Ligy, krome zahranicn'ich a Jaroslavsk'eho «Lokomotiva». T'ym допускалось vybrat az sedm zahranicn'ich hr'acu, vcetne ne v'ice nez jednoho brank'are. Admir'al vybral 19 hr'acu, vcetne jednoho brank'are. Pokud fanousku zaj'im'a, a prijedou, zda vybran'i sportovci na kraj sveta, budou cht'it l'etat na 10 hodin tam a zpet, pak at se neboj'i. Podobn'e promeny uvedeny ve smlouve хоккеистов. Pokud обменяли - mus'i prijet do nov'eho klubu. Nen'i прибудешь - budou n'asledovat sankce disciplin'arn'i charakter: jemn'e, ukoncen'i smlouvy a tak d'ale. Vystaveno na dopravu «stavov'e» a velk'a jm'ena Nicholas Жердев a Alexander Frolov - v «Адмирале» objevil: drah'e. Klub vzal s draftu pouze dva cizince - Никаласа Бергфорса a Richarda Гюнге. R'adce Ханну Йортикка etabloval specialista kter'i mohou zd'imat maximum ze sv'ych legion'aru. A Бергфорс a Гюнге - pokud bude zdrav'y a v kondici - se stanou budouc'imi l'idry t'ymu. Prvn'i z'aver: «Admir'al» vzal to, co jsem si mohl dovolit na financn'ich moznost'i. Zd'a se, ze v hlavn'im meste Приморья vybr'an mlad'y kolektiv. Vetsina hr'acu m'a dobr'y potenci'al, kter'y se - pri spr'avn'em vztahu k tr'eninkum - mohou realizovat jiz v t'eto sez'one. Napr'iklad v Omsku fanousci zat'im сокрушаются na Vladimir Первушину. Silov'y 'utocn'ik, выкладывающийся v kazd'e epizode hry, je dobr'a pomoc pro n'as t'ym. Энвер Lisin - schuzka jm'eno v Lize - je zn'am'y sv'ymi бомбардирскими vlastnosti, 15 puku a je schopen na sk'ore a v nov'ych okolnost'i pro sebe. Mlad'i Sergej Барбашев a Данил Гареев d'avno zaslouz'i sanci hr'at v CHL, ve Vladivostoku se jim naskytne. Takze v podstate se d'a r'ici o kazd'e z vybran'ych хоккеистов. Z'ajem o evropan'e ospravedlnen, je presvedcen prezident Владивостокского klubu Alexander Могильный. - Pro nas'i ligy se v'ice hod'i evropan'e - vsiml legend'arn'i minulosti hokejista. - Канадцам a americanum, nev'im proc, tezk'e adaptovat se na nas'i zemi. A cesi, finov'e, sv'edov'e a slov'aci dost 'uspesne hraj'i v CHL. Dals'i dulezit'y fakt: legion'ari jsou nekolikan'asobne levnejs'i, nez nasi krajan'e. Kdyz se legion'ari takov'e 'urovne, kter'e se hraj'i v predn'ich 'urovn'ich retezce sv'ych n'arodn'ich t'ymu. Od slov k cinum a Formov'an'i t'ymu dokoncena na 80 procent, ale zat'im vse zust'av'a na pap'ire. Dnes s kazd'ym hr'acem je treba vyjedn'avat, dojednat podm'inky smlouvy a pr'emie. Vytocit st'ate. Platit poplatky, uniformy, vybaven'i, l'eky. Vsechno to stoj'i pen'ize. Zat'im je zn'amo, ze financov'an'i jeste z'adn'y nemel - vsechno, co se pohybuje na verejn'e 'urovni. Podle dostupn'ych informac'i pod'any vsechny potrebn'e doklady - osvedcen'i o registraci, poskytnuty financn'i zajisten'i od skupiny spolecnost'i «C'astka», kter'e tvor'i pul miliardy rublu. To samozrejme nen'i cel'y rozpocet. Ze slov kur'atora projektu Vjaceslav Фетисова ve vsech z'alezitostech od krajsk'e moci nal'ezt pochopen'i. Hlavn'i ot'azka zn'i: kde se bude hr'at t'ym? Na konec v'ystavby koncertn'iho a sportovn'iho centra, kter'y je postaven v oblasti Satelitu, chyb'i t'emer 900 milionu rublu. To nen'i s ohledem na n'aklady na obsah ar'eny (az do prosince, jeho obsah bude st'at 64 milionu kc, pak n'aklady se zv'ys'i az 240 milionu kc rocne). Jak ujistuje n'amestek hejtmana Vladim'ir Балан, kter'y je zodpovedn'y za v'ystavbu objektu, term'in odevzd'an'i komplexu tato skutecnost nem'a z'adn'y vliv. Potrebn'e prostredky na dostavbu, je pravdepodobn'e, ze budou zahrnuty do rozpoctu pr'ist'iho roku a budou погашаться pozdeji. Nicm'ene v CHL rozhodli chybovat v pr'ipade mozn'ych zpozden'i s v'ystavbou ar'eny. Kalend'ar mistrovstv'i сверстан proto, ze Admir'al prvn'ich 6 z'apasu drz'i na odjezdu a v hlavn'im meste Приморья bude hr'at pouze 27 z'ar'i, ale okamzite proti CSKA. Vse ostatn'i se bude d'it d'al. Liga a tak sla na velk'e 'ustupky klubu je povoleno hr'at v mistrovstv'i bez z'avazn'ych pro cleny CHL deti a ml'adeze skol. Podle st'ale stejn'eho Alexandra Могильного projekt zpusob'i skutecn'y z'ajem, a v zemi i v zahranic'i. Prvn'i ot'azka - jak se tam m'ate? Jak se pohybuje projekt, opravdu zvl'adnout? Tento z'ajem se ohreje minim'alne na nejblizs'i obdob'i. Pro Могильного um'istil na kon svou povest - to je dals'i v'yzvou. Pro n'as obyvatele Vladivostoku moznost navst'ivit na хоккейном z'apas jeden z nejsilnejs'ich t'ymu na svete bude tou nejleps'i volbou odpocinout a str'avit cas v dobr'e spolecnosti dals'ich sesti tis'ic lid'i.

Oleg Kocky

Опубликовано:   24-06-2013, 19:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prvn'i na 'uzem'i Primorsky smeniteln'e Office Savings Bank otevrela ve Vladivostoku
8-08-2013, 15:48, Cesky
Neobvykl'e kancel'ar Sberbank se objevil ve Vladivostoku na ulici. Tukhachevskogo 53. Divize prevodovka typ umoznuje nejleps'i vyuzit'i kancel'arsk'ych prostor ke zlepsen'i kvality bankovn'ich...
Sberbank podepsala dohodu s japonsk'ymi partnery na 600000000 dolaru
20-09-2013, 16:57, Cesky
C'astky splatn'e podle t'eto dohody budou prideleny Sberbank Ruska pro dlouhodob'e financov'an'i v'yvozu zar'izen'i a sluzeb z Japonska. Pri slavnostn'im podpisu, nemeck'y Gref rekl: "M'ame nekolik...
Na n'abrez'i Цесаревича se bude konat общегородская akce «vase zdrav'i je ve vasich rukou»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Pr'ist'i sobotu, 29. cervna, na n'abrez'i Цесаревича se bude konat общегородская akce «vase zdrav'i ve tv'ych rukou», venuj'ic'i se ot'azk'am prevence tbc. Akce se kon'a v r'amci realizace resortn'i...
Dmitry Livanov prehnala pres akademick'e pude shuttle bus Palo
29-07-2013, 21:01, Cesky
Jak pohodlne pohybovat po are'alu v Palo pohodln'e autobusy, raketopl'any, ocenil ministr skolstv'i a vedy Rusk'e federace Dmitrij Livanov. Za doprovodu rektora Sergeje Palo Ivantsov on cestoval do...
Amateur sex s mladistv'ym byl extr'emista a str'azce v'ybusnin
13-09-2013, 17:11, Cesky
Vysoce netrivi'aln'i muze ukoncit setren'i t'ykaj'ic'iho se trestn'i sex. Jako dopisovatel RIA «VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho kraje, vysetrovatel'e otevrel trestn'i r'izen'i proti muze...
Pocas'i v Primorje: 13. cervna
13-06-2013, 09:46, Cesky
Dnes, 13. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuj'i celn'i odd'ily. V cele d'est, m'isty s v'yrazn'ym. Na pobrez'i mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1024°C. Ve Vladivostoku...
Ve Vladivostoku policejn'i st'ahl 68 санкнижек s zjevn'ych pr'iznaku padel'an'i
25-06-2013, 09:45, Cesky
Pracovn'ici Centra pro vyr'izen'i spr'avn'i predpisy УМВД Ruska v roce Владивостоку v dobe kon'an'i na 'uzem'i okraje letn'i l'azensk'e sez'ony uspor'adal s'erii preventivn'ich aktivit na...
28-08-2013, 11:15, Cesky
Stadion "Dynamo" Nasi hr'aci se setk'a s Belgorod "pozdrav". Kick-off je v 19:00. V prvn'i divizi nasich t'ymu se sesla ctyrikr'at. Dvouluzkov'y 'uspech byl na strane "Salute", jednou porazil, "Luc"...
Traktor okamzite za smrt чокеровщика
5-06-2013, 02:47, Cesky
V Красноармейском ctvrti zamestnanci vysetrovac'i jednotky SU TFR na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti traktorista, obvinen'eho z trestn'eho cinu podle cl. 109 ч.2...
Studenti Palo zacala uz'ivat zivota v nov'em kampusu
26-08-2013, 13:03, Cesky
Prubezn'e populace studentu Far Eastern Feder'aln'i univerzity v hotelov'ych budov na ostrove rustiny. Hodne kluku museli rostou koreny v jejich pokoj'ich a dostat se pohodlne na akademick'e pude....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!