Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться Hlavn'i str'anka intriky kolem КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna» - kdo se stane zmocnencem majetku unitary enterprise - zustala tajemstv'im. Dokud zaj'im'a, koho ustanov'i пристраивать mnohamilionov'e aktiva, organizace zac'it spl'acet dluhy. Pr'imorsk'e l'ek'arna v'ice nez 10 let pusob'i na farmaceutick'em trhu v regionu a byla doned'avna jedn'im z nejvets'ich l'ek'arny s'ite v regionu - k dispozici bylo asi pades'at l'ek'arny a l'ek'arny bodu cel'em okraji. Pr'imorsk'e l'ek'arna koupil, доставляла a торговала l'eciv'ymi prostredky, a tak'e - v r'amci programu dals'i drogy software - byla dod'avat льготников, vcetne s onkologick'ym diagn'ozami, bezplatn'ymi muze uskutecnovat pomoc'i podan'ych l'eku. Mezit'im se situace s prij'im'an'im voln'ych l'eku v l'ek'arn'ach uz dlouho nebylo st'iznosti приморцев. Jeste na konci roku 2011 behem pracovn'ich setk'an'i tehdejs'iho guvern'era Sergej Дарькина s poctem obyvatel kraje, obcan'e vsude si stezovali na nemoznost «отоварить» zv'yhodnen'e recepty. Дарькин sl'ibil vyresit probl'em, ale zd'a se, vyzbrojit je l'ekem na vsechny nefungovalo: pri forme zv'yhodnen'ych receptu l'ek'arn'ici casteji chov'an rukama, nez dostali pr'asky. Je zvedav'y, ale pozdeji se uk'azalo: l'eky presto byly (nebo byli poc'it'ani?) na skladech Pr'imorsk'e l'ek'arny. V kazd'em pr'ipade, na pulty naraz'i. V roce 2012 auditn'i org'any str'avili ve spolecnosti seznam uzavren'ych smluv. Kontrola odhalila nedostatky v pouzit'i rozpoctov'ych prostredku: manazeri закупали pr'ilis drah'e pr'ipravky na 'ukor levnejs'i, ale stejne 'ucinn'a protejsky. A jeste auditori недосчитались 500 milionu rublu. Vedouc'i Pr'imorsk'e l'ek'arny Vasilij Сысойкин zam'itl, proti nemu zah'ajili trestn'i r'izen'i pro podezren'i z zpusob'i velk'e skody КГУП. Ex-s'ef vysvetloval dluhy, premrsten'e soci'aln'i z'atez pro spolecnost. Ale i s nov'ym veden'i obchodn'ich u More l'ek'arny sel na horu. Kvuli nedostatku provozn'iho kapit'alu v roce 2013 organizace hostila 'ucasti v aukc'ich na dod'avky l'eciv v regionu. Krome toho je to z duvodu velk'e z'avazky podniku hroz'i likvidace. Spolecnost se stala zav'irat sv'e l'ek'arny, omezit rozsah, coz vyvolalo obavy приморцев o dals'im kolo deficit zivotne dulezit'ych l'eku. I pres viditeln'e засилье farmaceutick'ych prodejen, to je pres l'ek'arny КГУП byly obsluhov'any льготники. Nicm'ene moc Приморья уверили, ze kolo krize s poskytov'an'im bezplatn'e l'eky neakceptuj'i. Tak, vice-guvern'er Irina Василькова, курирующая zdravotn'i p'ece, uvedl, ze situace na dluhy u krajsk'e l'ek'arny nepr'ijemn'a, ale je to dluhy, kter'e vznikly v dusledku podnikatelsk'e cinnosti. «V kraji existuj'i i jin'e l'ek'arny a аптечные polozky. L'eky se nakupuj'i pod kontrolou ministerstva, a pod jeho kontrolou jde o jejich dorucen'i. L'ekari, выписывающие recepty, budou hl'asit nemocn'y, v jak'ych drogeri'ich budou m'it moznost z'iskat dotovan'e l'eky», - zduraznil n'amestek hejtmana. Pokud o zajisten'i l'eky obyvatel ujistila, pak dodavatel'e ob'avaj'i: dost zda majetku Pr'imorsk'e l'ek'arny, splatit dluhy a недоимкам? Uk'azalo se, ze v t'eto ot'azce hodne z'alez'i na tom, kandidaturu na kterou stranu - veritele nebo dluzn'ika - je schv'alen na pozici rozhodc'iho spr'avce КГУП. Jeden z dodavatelu, organizace obr'atil na krajsk'y Rozhodc'i soud se z'adost'i o uzn'an'i Pr'imorsk'e l'ek'arny v konkurzu. LLC «Фармкомплект» (g. Niznij Novgorod) na konci lonsk'eho roku poslal na adresu КГУП d'avku l'eku, ale nen'i v'ypocet m'a dodnes. LLC je urceno k soudu. - Existuj'i soudn'i rozhodnut'i, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna mus'i нижегородскому dodavatele 3875 milionu rublu jistiny a 35 milionu rublu набежавшей pokuty se - vysvetlil «K» z'astupce zadatele pr'avn'ik Andrew Беловодский. - Zalovan'y s odplatou nen'i ve spechu, a tak se obr'atili na soud o uzn'an'i dluzn'ik v platebn'i neschopnosti. Na setk'an'i, ujednan'em na 7. cervna, bylo pl'anov'ano ke kontrole platnosti prohl'asen'i veritele. Minul'y p'atek v rozhodc'im r'izen'i se sesli z'astupci stran a uk'azalo se, ze КГУП v posledn'i den kvetna vypsal zadateli celou c'astku jistiny - 3875 milionu kc Mluvc'i Pobrezn'i l'ek'arny obzalovan'e soudce platebn'i pr'ikaz o odpousten'i s jeho 'ucty uveden'e mnozstv'i. Nicm'ene zalobce uv'ad'i, ze financn'i prostredky zat'im nejsou prij'im'any, i kdyz t'yden uplynul. Soudce rozhodl presunout setk'an'i na 14. cervna. - Jsem si jist'y, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna bude spl'acet svuj z'akladn'i dluh, - domn'iv'a se Andrew Беловодский. - Ale dnes je nejv'ice z'asadn'i ot'azku: jehoz kandidaturu bude jmenov'ana na post rozhodc'iho spr'avce банкротного КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna»? To je z'asadn'i ot'azka. Protoze, krome majetku, a to nekolik staveb, mnoho движимых objektu, s'ef dnes aktivum l'ek'arny - licence na cinnosti spojen'e s obratem omamn'ych a psychotropn'ich l'atek. Krome КГУП nikdo nem'a smluv a opr'avnen'i na dod'avku techto l'eku v nemocnici, роддома, a dals'i dulezit'e l'ecebn'e, l'ekarsk'e a farmakologick'e objekty hrany. Opravdu software drog pacientu daj'i do soukrom'ych rukou? Mimochodem, na tomto soudn'im jedn'an'i administrativu Приморья, jehoz struktura je Pr'imorsk'e l'ek'arna, predstavoval krajsk'e oddelen'i pozemku a vlastnick'ych vztahu, a ministerstvo zdravotnictv'i chybela

Alexandr Karasev, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Автомобилистка dopustila kolize na inspektora DPS
27-06-2013, 14:00, Cesky
Vcera, je ridic zaparkovan'eho na Oce'anu prospekt,15 vuz prisel inspektor DPS s pozadavkem predlozit doklady ke kontrole. Akce policejn'i byly spojeny s t'im, ze паркуясь na tomto 'useku silnice,...
Nouzov'y rezim je zaps'ana v oblasti Magadan kvuli siln'ym destum
20-08-2013, 16:19, Cesky
Rozhodnut'i bylo ucineno jedn'an'i Hejtman cookie Magadan VP na schuzi Komise pro mimor'adn'e situace. Deste zpusobily ve 3 oblastech regionu a z'aplavy smyje v ruzn'ych c'astech feder'aln'i silnice...
V sobotu bude turnaj konat ve Vladivostoku na streetball
4-09-2013, 11:15, Cesky
V rocn'iku Mezin'arodn'iho poh'aru v basketbalu ulici, kter'a se bude konat ve Vladivostoku v sobotu 7. z'ar'i prijde nejleps'i t'ymy z asijsko-pacifick'e oblasti, kter'e se konalo bojuje nejleps'i...
Aktu'aln'i informace MINISTERSTVO do 30. cervna
30-06-2013, 14:16, Cesky
Poz'arn'i situace: Behem posledn'ich dnu na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany stalo, 10 poz'aru. Mrtv'ych a zranen'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 60 lid'i person'aln'i a 19 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava...
Yuzhnolkoreyskie punks No Brain:
28-07-2013, 18:33, Cesky
Jihokorejsk'y punk nem'a rozum - jeden z nejv'ice ocek'avan'ych hostu festivalu V-ROX, kter'y se bude konat ve Vladivostoku na konci srpna. No Brain - jedna z nejslavnejs'ich rockov'ych kapel z...
46 jezdcu z cel'eho Maritime soutezily o titul nejleps'iho
16-09-2013, 15:50, Cesky
14.z'ar'i na jej'im Mayhe, kter'a se nach'az'i nedaleko obce bajonetu, byla z'averecn'a f'aze mistrovstv'i dragsteru auto pr'imorsk'y. Z'ucastnilo se j'i 46 jezdcu z Vladivostoku, NAKHODKA,...
Na
29-08-2013, 12:03, Cesky
Pripomenme, ze na stadionu "Builder" byla vr'acena do vlastnictv'i obce v l'ete lonsk'eho roku, a pak zacal prvn'i opravy. V minulosti to byl zrekonstruovan'y stadion vstupn'i oblouk a opern'a zed,...
Brzy zacne masov'e evakuaci Chabarovsku
21-08-2013, 20:48, Cesky
S'ef Chabarovsku Alexander Sokolov ucinil prohl'asen'i do m'edi'i, ve kter'em on r'ikal, ze hmotnost evakuace obyvatel Chabarovsku zacne, kdyz hladina reky Amur dos'ahne 780 cm hydrologick'e sluzby...
Sedm Nohy Cup
16-07-2013, 12:48, Cesky
Jako vzdy se tento t'yden bude konat nekolik soutez'i. Prvn'i akce v r'amci festivalu - a to mezin'arodn'i utk'an'i z'avod, kter'y se konal ve Vladivostoku na zac'atku cervna. Region'aln'i Asijsk'e...
Arthur Chilingarov:
25-07-2013, 12:45, Cesky
"Ve Vladivostoku, nejsem poprv'e. Obecne souc'ast'i m'eho zivota je spojen s mestem. Tady m'am spoustu pr'atel, n'amorn'iku a vedcu. A videt, jak Vladivostok men'i. Vzpom'in'am si na dny, kdy tam...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!