Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться Hlavn'i str'anka intriky kolem КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna» - kdo se stane zmocnencem majetku unitary enterprise - zustala tajemstv'im. Dokud zaj'im'a, koho ustanov'i пристраивать mnohamilionov'e aktiva, organizace zac'it spl'acet dluhy. Pr'imorsk'e l'ek'arna v'ice nez 10 let pusob'i na farmaceutick'em trhu v regionu a byla doned'avna jedn'im z nejvets'ich l'ek'arny s'ite v regionu - k dispozici bylo asi pades'at l'ek'arny a l'ek'arny bodu cel'em okraji. Pr'imorsk'e l'ek'arna koupil, доставляла a торговала l'eciv'ymi prostredky, a tak'e - v r'amci programu dals'i drogy software - byla dod'avat льготников, vcetne s onkologick'ym diagn'ozami, bezplatn'ymi muze uskutecnovat pomoc'i podan'ych l'eku. Mezit'im se situace s prij'im'an'im voln'ych l'eku v l'ek'arn'ach uz dlouho nebylo st'iznosti приморцев. Jeste na konci roku 2011 behem pracovn'ich setk'an'i tehdejs'iho guvern'era Sergej Дарькина s poctem obyvatel kraje, obcan'e vsude si stezovali na nemoznost «отоварить» zv'yhodnen'e recepty. Дарькин sl'ibil vyresit probl'em, ale zd'a se, vyzbrojit je l'ekem na vsechny nefungovalo: pri forme zv'yhodnen'ych receptu l'ek'arn'ici casteji chov'an rukama, nez dostali pr'asky. Je zvedav'y, ale pozdeji se uk'azalo: l'eky presto byly (nebo byli poc'it'ani?) na skladech Pr'imorsk'e l'ek'arny. V kazd'em pr'ipade, na pulty naraz'i. V roce 2012 auditn'i org'any str'avili ve spolecnosti seznam uzavren'ych smluv. Kontrola odhalila nedostatky v pouzit'i rozpoctov'ych prostredku: manazeri закупали pr'ilis drah'e pr'ipravky na 'ukor levnejs'i, ale stejne 'ucinn'a protejsky. A jeste auditori недосчитались 500 milionu rublu. Vedouc'i Pr'imorsk'e l'ek'arny Vasilij Сысойкин zam'itl, proti nemu zah'ajili trestn'i r'izen'i pro podezren'i z zpusob'i velk'e skody КГУП. Ex-s'ef vysvetloval dluhy, premrsten'e soci'aln'i z'atez pro spolecnost. Ale i s nov'ym veden'i obchodn'ich u More l'ek'arny sel na horu. Kvuli nedostatku provozn'iho kapit'alu v roce 2013 organizace hostila 'ucasti v aukc'ich na dod'avky l'eciv v regionu. Krome toho je to z duvodu velk'e z'avazky podniku hroz'i likvidace. Spolecnost se stala zav'irat sv'e l'ek'arny, omezit rozsah, coz vyvolalo obavy приморцев o dals'im kolo deficit zivotne dulezit'ych l'eku. I pres viditeln'e засилье farmaceutick'ych prodejen, to je pres l'ek'arny КГУП byly obsluhov'any льготники. Nicm'ene moc Приморья уверили, ze kolo krize s poskytov'an'im bezplatn'e l'eky neakceptuj'i. Tak, vice-guvern'er Irina Василькова, курирующая zdravotn'i p'ece, uvedl, ze situace na dluhy u krajsk'e l'ek'arny nepr'ijemn'a, ale je to dluhy, kter'e vznikly v dusledku podnikatelsk'e cinnosti. «V kraji existuj'i i jin'e l'ek'arny a аптечные polozky. L'eky se nakupuj'i pod kontrolou ministerstva, a pod jeho kontrolou jde o jejich dorucen'i. L'ekari, выписывающие recepty, budou hl'asit nemocn'y, v jak'ych drogeri'ich budou m'it moznost z'iskat dotovan'e l'eky», - zduraznil n'amestek hejtmana. Pokud o zajisten'i l'eky obyvatel ujistila, pak dodavatel'e ob'avaj'i: dost zda majetku Pr'imorsk'e l'ek'arny, splatit dluhy a недоимкам? Uk'azalo se, ze v t'eto ot'azce hodne z'alez'i na tom, kandidaturu na kterou stranu - veritele nebo dluzn'ika - je schv'alen na pozici rozhodc'iho spr'avce КГУП. Jeden z dodavatelu, organizace obr'atil na krajsk'y Rozhodc'i soud se z'adost'i o uzn'an'i Pr'imorsk'e l'ek'arny v konkurzu. LLC «Фармкомплект» (g. Niznij Novgorod) na konci lonsk'eho roku poslal na adresu КГУП d'avku l'eku, ale nen'i v'ypocet m'a dodnes. LLC je urceno k soudu. - Existuj'i soudn'i rozhodnut'i, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna mus'i нижегородскому dodavatele 3875 milionu rublu jistiny a 35 milionu rublu набежавшей pokuty se - vysvetlil «K» z'astupce zadatele pr'avn'ik Andrew Беловодский. - Zalovan'y s odplatou nen'i ve spechu, a tak se obr'atili na soud o uzn'an'i dluzn'ik v platebn'i neschopnosti. Na setk'an'i, ujednan'em na 7. cervna, bylo pl'anov'ano ke kontrole platnosti prohl'asen'i veritele. Minul'y p'atek v rozhodc'im r'izen'i se sesli z'astupci stran a uk'azalo se, ze КГУП v posledn'i den kvetna vypsal zadateli celou c'astku jistiny - 3875 milionu kc Mluvc'i Pobrezn'i l'ek'arny obzalovan'e soudce platebn'i pr'ikaz o odpousten'i s jeho 'ucty uveden'e mnozstv'i. Nicm'ene zalobce uv'ad'i, ze financn'i prostredky zat'im nejsou prij'im'any, i kdyz t'yden uplynul. Soudce rozhodl presunout setk'an'i na 14. cervna. - Jsem si jist'y, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna bude spl'acet svuj z'akladn'i dluh, - domn'iv'a se Andrew Беловодский. - Ale dnes je nejv'ice z'asadn'i ot'azku: jehoz kandidaturu bude jmenov'ana na post rozhodc'iho spr'avce банкротного КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna»? To je z'asadn'i ot'azka. Protoze, krome majetku, a to nekolik staveb, mnoho движимых objektu, s'ef dnes aktivum l'ek'arny - licence na cinnosti spojen'e s obratem omamn'ych a psychotropn'ich l'atek. Krome КГУП nikdo nem'a smluv a opr'avnen'i na dod'avku techto l'eku v nemocnici, роддома, a dals'i dulezit'e l'ecebn'e, l'ekarsk'e a farmakologick'e objekty hrany. Opravdu software drog pacientu daj'i do soukrom'ych rukou? Mimochodem, na tomto soudn'im jedn'an'i administrativu Приморья, jehoz struktura je Pr'imorsk'e l'ek'arna, predstavoval krajsk'e oddelen'i pozemku a vlastnick'ych vztahu, a ministerstvo zdravotnictv'i chybela

Alexandr Karasev, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V obci Novoshakhtinsky policie zadrzela podezrel'eho avtougonnoy
20-08-2013, 11:16, Cesky
Stezovatel uvedl, ze v noci opustil svou znacku automobilu Toyota Corolla «» zaparkoval pod okny domu. V dopoledn'ich hodin'ach ridic zjistil kr'adez vozidla. Na sc'ene rez'iroval vysetrovac'i t'ym....
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
V pondel'i to bude hork'e ve Vladivostoku
12-08-2013, 13:46, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu, bourky. Smer Jih, Z'apad je slab'y. Teplota vzduchu 21 34 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. V'itr je slab'y v druh'e polovine m'irn'eho den na jih. Teplota...
Existuj'i 7m: Chabarovsk se pomalu pot'ap'i do vody
22-08-2013, 15:32, Cesky
Zd'a se, ze vetsina temn'e predpovedi org'anu Khabarovsk a hydrometeorologists naplnovat: podle ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu na 'urovni dopoledne Amur Chabarovsku 22. srpna byla...
Ve Vladivostoku, v'ystava
14-08-2013, 21:16, Cesky
Nov'y neobvykl'y kontakt ve smeru "v'ytvarn'eho umen'i" 8. Vladivostok Bien'ale v'ytvarn'ych umen'i bude v'ystava v'ysivek "Great East Japan Earthquake -. Odrazem trag'edie v umen'i v'ysivky" Jak RIA...
Obcan'e sel do
12-09-2013, 21:51, Cesky
Mestan'e jiz dlouho zn'amo, predn'asky Maxim Beetle. Jeho rom'any, pov'idky, dystopias a pracovn'i Salinger shromazduj'i stovky lid'i v publiku Palo v posledn'ich nekolika letech. Jeho predn'asky...
Komentovan'e prohl'idky pro mezin'arodn'i odborn'ici Vladivostok objektu Summit 2.0. bude trvat az do podzimu
21-08-2013, 11:21, Cesky
Ve Vladivostoku, pokracovat v dals'i f'azi projektu "N'arodn'i zkouskou". Obcan'e, kter'i se z'ucastnili bezprecedentn'i masov'e pruzkumu verejn'eho m'inen'i, meli moznost cestovat s prohl'idkou...
7-09-2013, 18:00, Cesky
Alexander Galushka nikdy neslouzil ve st'atn'i sluzbe. V ruzn'ych dob'ach vedl Centrum pro hodnocen'i a poradenstv'i v oblasti r'izen'i NP "Russian rady odhadcu" a nyn'i je r'id'ic'i partner...
В Приморье состоялось открытие межрегиональных соревнований «Школа безопасности»
6-07-2013, 13:30, Cesky
В состязаниях принимают участие 11 команд со всего Дальнего Востока, в составах которых более 100 ребят. Соревнования проводятся среди двух возрастных групп: младшая группа – подростки от 12 до 14...
Hned pet dustojn'ici sovetsk'ych spolecnost'i pro spr'avu okresn'ich st'ih'an
1-08-2013, 16:34, Cesky
Masters lokalit byly postaveny na spr'avn'i odpovednosti za nesplnen'i vcasn'eho odstranen'i komun'aln'iho odpadu. Pro odpadky skladov'an'i v undesignated m'istech a jeho predcasn'e odstranen'i podle...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!