Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться Hlavn'i str'anka intriky kolem КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna» - kdo se stane zmocnencem majetku unitary enterprise - zustala tajemstv'im. Dokud zaj'im'a, koho ustanov'i пристраивать mnohamilionov'e aktiva, organizace zac'it spl'acet dluhy. Pr'imorsk'e l'ek'arna v'ice nez 10 let pusob'i na farmaceutick'em trhu v regionu a byla doned'avna jedn'im z nejvets'ich l'ek'arny s'ite v regionu - k dispozici bylo asi pades'at l'ek'arny a l'ek'arny bodu cel'em okraji. Pr'imorsk'e l'ek'arna koupil, доставляла a торговала l'eciv'ymi prostredky, a tak'e - v r'amci programu dals'i drogy software - byla dod'avat льготников, vcetne s onkologick'ym diagn'ozami, bezplatn'ymi muze uskutecnovat pomoc'i podan'ych l'eku. Mezit'im se situace s prij'im'an'im voln'ych l'eku v l'ek'arn'ach uz dlouho nebylo st'iznosti приморцев. Jeste na konci roku 2011 behem pracovn'ich setk'an'i tehdejs'iho guvern'era Sergej Дарькина s poctem obyvatel kraje, obcan'e vsude si stezovali na nemoznost «отоварить» zv'yhodnen'e recepty. Дарькин sl'ibil vyresit probl'em, ale zd'a se, vyzbrojit je l'ekem na vsechny nefungovalo: pri forme zv'yhodnen'ych receptu l'ek'arn'ici casteji chov'an rukama, nez dostali pr'asky. Je zvedav'y, ale pozdeji se uk'azalo: l'eky presto byly (nebo byli poc'it'ani?) na skladech Pr'imorsk'e l'ek'arny. V kazd'em pr'ipade, na pulty naraz'i. V roce 2012 auditn'i org'any str'avili ve spolecnosti seznam uzavren'ych smluv. Kontrola odhalila nedostatky v pouzit'i rozpoctov'ych prostredku: manazeri закупали pr'ilis drah'e pr'ipravky na 'ukor levnejs'i, ale stejne 'ucinn'a protejsky. A jeste auditori недосчитались 500 milionu rublu. Vedouc'i Pr'imorsk'e l'ek'arny Vasilij Сысойкин zam'itl, proti nemu zah'ajili trestn'i r'izen'i pro podezren'i z zpusob'i velk'e skody КГУП. Ex-s'ef vysvetloval dluhy, premrsten'e soci'aln'i z'atez pro spolecnost. Ale i s nov'ym veden'i obchodn'ich u More l'ek'arny sel na horu. Kvuli nedostatku provozn'iho kapit'alu v roce 2013 organizace hostila 'ucasti v aukc'ich na dod'avky l'eciv v regionu. Krome toho je to z duvodu velk'e z'avazky podniku hroz'i likvidace. Spolecnost se stala zav'irat sv'e l'ek'arny, omezit rozsah, coz vyvolalo obavy приморцев o dals'im kolo deficit zivotne dulezit'ych l'eku. I pres viditeln'e засилье farmaceutick'ych prodejen, to je pres l'ek'arny КГУП byly obsluhov'any льготники. Nicm'ene moc Приморья уверили, ze kolo krize s poskytov'an'im bezplatn'e l'eky neakceptuj'i. Tak, vice-guvern'er Irina Василькова, курирующая zdravotn'i p'ece, uvedl, ze situace na dluhy u krajsk'e l'ek'arny nepr'ijemn'a, ale je to dluhy, kter'e vznikly v dusledku podnikatelsk'e cinnosti. «V kraji existuj'i i jin'e l'ek'arny a аптечные polozky. L'eky se nakupuj'i pod kontrolou ministerstva, a pod jeho kontrolou jde o jejich dorucen'i. L'ekari, выписывающие recepty, budou hl'asit nemocn'y, v jak'ych drogeri'ich budou m'it moznost z'iskat dotovan'e l'eky», - zduraznil n'amestek hejtmana. Pokud o zajisten'i l'eky obyvatel ujistila, pak dodavatel'e ob'avaj'i: dost zda majetku Pr'imorsk'e l'ek'arny, splatit dluhy a недоимкам? Uk'azalo se, ze v t'eto ot'azce hodne z'alez'i na tom, kandidaturu na kterou stranu - veritele nebo dluzn'ika - je schv'alen na pozici rozhodc'iho spr'avce КГУП. Jeden z dodavatelu, organizace obr'atil na krajsk'y Rozhodc'i soud se z'adost'i o uzn'an'i Pr'imorsk'e l'ek'arny v konkurzu. LLC «Фармкомплект» (g. Niznij Novgorod) na konci lonsk'eho roku poslal na adresu КГУП d'avku l'eku, ale nen'i v'ypocet m'a dodnes. LLC je urceno k soudu. - Existuj'i soudn'i rozhodnut'i, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna mus'i нижегородскому dodavatele 3875 milionu rublu jistiny a 35 milionu rublu набежавшей pokuty se - vysvetlil «K» z'astupce zadatele pr'avn'ik Andrew Беловодский. - Zalovan'y s odplatou nen'i ve spechu, a tak se obr'atili na soud o uzn'an'i dluzn'ik v platebn'i neschopnosti. Na setk'an'i, ujednan'em na 7. cervna, bylo pl'anov'ano ke kontrole platnosti prohl'asen'i veritele. Minul'y p'atek v rozhodc'im r'izen'i se sesli z'astupci stran a uk'azalo se, ze КГУП v posledn'i den kvetna vypsal zadateli celou c'astku jistiny - 3875 milionu kc Mluvc'i Pobrezn'i l'ek'arny obzalovan'e soudce platebn'i pr'ikaz o odpousten'i s jeho 'ucty uveden'e mnozstv'i. Nicm'ene zalobce uv'ad'i, ze financn'i prostredky zat'im nejsou prij'im'any, i kdyz t'yden uplynul. Soudce rozhodl presunout setk'an'i na 14. cervna. - Jsem si jist'y, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna bude spl'acet svuj z'akladn'i dluh, - domn'iv'a se Andrew Беловодский. - Ale dnes je nejv'ice z'asadn'i ot'azku: jehoz kandidaturu bude jmenov'ana na post rozhodc'iho spr'avce банкротного КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna»? To je z'asadn'i ot'azka. Protoze, krome majetku, a to nekolik staveb, mnoho движимых objektu, s'ef dnes aktivum l'ek'arny - licence na cinnosti spojen'e s obratem omamn'ych a psychotropn'ich l'atek. Krome КГУП nikdo nem'a smluv a opr'avnen'i na dod'avku techto l'eku v nemocnici, роддома, a dals'i dulezit'e l'ecebn'e, l'ekarsk'e a farmakologick'e objekty hrany. Opravdu software drog pacientu daj'i do soukrom'ych rukou? Mimochodem, na tomto soudn'im jedn'an'i administrativu Приморья, jehoz struktura je Pr'imorsk'e l'ek'arna, predstavoval krajsk'e oddelen'i pozemku a vlastnick'ych vztahu, a ministerstvo zdravotnictv'i chybela

Alexandr Karasev, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dnes v rann'ich hodin'ach v jednom z poklopy Vladivostoku objevena mrtvola
6-07-2013, 08:02, Cesky
Zjistil a опознал zahynul jeho kamar'ad, kter'y se nach'azel ve stejn'em люке. Podle predbezn'ych 'udaju zjisteno, ze 4. cervence tri muzi bez urcit'eho m'ista pobytu a pob'yv'a ve stavu opilosti se...
Skutecn'e vrazda
12-07-2013, 12:17, Cesky
Zpoc'atku je to proste ned'aval pozor. Dokonce i legracn'i bylo, kdyz na internetu se objevil prvn'i z'aznam "stylu orfoarta", jak chytre nazval jeho tvurci. "Jsme pishym, jak jsem slysel," - byli...
Nekter'i obyvatel'e Vladivostoku budou ponech'any bez tepl'e vody po dobu tr'i dnu
20-09-2013, 05:12, Cesky
Hydraulick'e zkousky topen'i Vladivostok na Lenina a zc'asti Pervorechenskij oblasti bude pokracovat, "Primorsku tepeln'ych s'it'i." Od 20. z'ar'i zacne snizov'an'i energetick'e dr'ahy teplota topn'e...
Osud
10-07-2013, 12:04, Cesky
Home Arena Vladivostok obdrzela odborn'e technick'e stanovisko pripravenosti "North" je zkratka pro provoz, ale konecn'e rozhodnut'i v t'eto veci mus'i b'yt potvrzeno Komis'i stadionech RAF. V...
Na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany pokracuje preventivn'i akce «T'onov'an'i»
18-06-2013, 16:17, Cesky
Za 'ucelem prevence dopravn'ich nehod a snizov'an'i poruchovosti poruchovosti zamestnanci Госавтоинспекции Pr'imorsk'eho hrany tr'av'i provozne-preventivn'i akce na identifikaci vozidel, t'onov'an'i...
17-09-2013, 11:47, Cesky
Z'achran'ari na D'aln'em v'ychode nad'ale j'it o jejich pr'im'e a nekdy i hrdinsk'e povinnost'i pom'ahat nejen 100000 obyvatel okresu, ale dom'ac'i zv'irata. V jednom z domu Komsomolsk-on-Amur, nasli...
Prehled dopravn'ich nehod v Primorye za noc
8-08-2013, 15:50, Cesky
Prvn'i informace byla prijata na palube dopravn'i policie ve sluzbe, o sest hodin r'ano: s.Surazhevka na ul.Kubanskaya, 28 tezk'ych n'akladn'ich vozidel ridic hit 33-rok-star'y muz pres silnici na...
Dobrovoln'ici pom'ahaj'i naj'it ztracen'e deti v Primorye
13-07-2013, 05:46, Cesky
Dnes, 12. cervence v budove novin "Vladivostok" na Avenue lidov'e, 13 se setkal s dobrovoln'iky soci'aln'i hnut'i "jsme spolu" se z'astupci m'edi'i. Mezi ty, kter'i hledaj'i pro pr'ipady...
Tento v'ikend, na n'amest'ich Vladivostoku opet bude hr'at ziv'a hudba
25-07-2013, 18:32, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych hudeb v n'amest'ich - jin'e oblasti "pekingsk'e friendly", kter'a byla zah'ajena 28. cervna. Tento v'ikend ziv'a hudba opet potes'i obyvatele a n'avstevn'iky. Takze z'itra, 26....
Oprava ulice Borisenko prov'adeny v noci
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pr'ace se prov'ad'i hlavne v noci, kdy se objem dopravn'ich odezn'i. Jako s'ef sekce MUPV "Roads Vladivostok" Refat Galagan, byl dr'ive na toto t'ema konala fr'ezov'an'i star'e dlazby, pripraven'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!