Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

C'ina a Rusko se "spr'atelit" regiony

C'ina a Rusko se "spr'atelit" regiony Predseda z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'y kraj Viktor Gorchakov projedn'ana s reditelem Institutu pro soci'aln'i rozvoj v Evrope a Asii s Centrem pro rozvoj v'yzkumu St'atn'i rady, B'yval'y c'insk'y velvyslanec Rusk'e federace, pan Li Fenglin vyhl'idky na dals'i spolupr'aci mezi obema 'uzem'imi. Delegace c'insk'ych ucencu behem sv'e n'avstevy v n'amorn'im vyvol'av'a v'azn'e politick'e ot'azky. Jak stabiln'i je politick'a situace v regionu a jak'e jsou hlavn'i body rustu prumyslov'e v'yroby?Co lok'aln'i projekty mohou b'yt realizov'any jako rozvojov'ych kulturn'i a vzdel'avac'i kontakty?Toto nen'i cel'y seznam ot'azek. Pan Li Fenglin rekl, ze nebyl ve Vladivostoku poprv'e, a sd'ilet sv'e dojmy o zmen'ach v hlavn'im meste Primorye: "Mesto mnohem hezc'i. Velmi rychle se men'ic'i svuj vzhled. " Victor Gorchakov zduraznil, ze se jedn'a o rozhodnut'i prezidenta Rusk'e federace Vladim'ira Putina na summitu APEC 2012 ve Vladivostoku sehr'al v'yznamnou roli ve zmene. Velk'e feder'aln'i projekty v ocek'av'an'i velk'eho mezin'arodn'iho f'ora prinesl mesto na novou 'uroven, byli podnecov'ani k lidem, kter'i pomohli udrzet tempo hospod'arsk'eho rustu i behem krize z let 2008-2009. "Ted je dulezit'e udrzet tempo. Vytvorte nejpr'iznivejs'i prostred'i pro zahranicn'i investory. Hejtman, clenov'e d'at tuto prioritu v jejich pr'aci, "- rekl Victor Gorchakov. Mezi kl'icov'e oblasti rustu ekonomiky rusk'em region'aln'im parlamentu nast'inila mluvc'i: doprava slozka, petrochemie, mont'az automobilu, odvetv'i rybolovu, zemedelstv'i a stavba lod'i. "Pokud jde o lodarsk'y prumysl, douf'ame, ze k obnoven'i pl'anovan'e ceny. Predpokl'ad'a se, ze se zameruj'i na v'yrobu tankeru. A tady je ot'azka tvorit novou tr'idu stavitelu lod'i s pomoc'i zahranicn'ich odborn'iku, "- podelil o sv'e pl'any Viktor Gorchakov. Vedouc'i c'insk'e delegace, rekl, ze je to jedna z nejv'ice slibn'ych iniciativ. C'ina je v soucasnosti jedn'im z l'idru v oblasti civiln'i lodarstv'i. A odborn'ici z okoln'ich zem'i muze poskytnout silnou podporu pro n'amorn'i kolegy podelit o skvel'y z'azitek. Setk'an'i se rovnez zab'yvala slozitost a mozn'e dusledky pristoupen'i Ruska k WTO. Tento krok by mel b'yt z'akladem pro obchodn'i spolupr'ace mezi obema zememi. Nicm'ene, soulad s mezin'arodn'imi standardy - slozit'y postup. Dals'im cast'ym probl'emem obou ekonomik, velk'e mnozstv'i zprostredkovatelu v zemedelstv'i. T'im se v'yrazne zvysuje ceny v'yrobku a v'yrobci sami, jsou v rozpac'ich. Pokracov'an'i rozhovoru, pan Li Fenglin upozornila na v'yznam region'aln'i spolupr'ace to. Chcete-li to prov'est, nastavte si dobr'y z'aklad v r'amci verejn'e diplomacie. Velk'y pod'il na tomto provedli poslanci Parlamentu more. "M'ame spolecn'e porozumen'i a odhodl'an'i. Mus'ime spolecne pracovat na dobro pro lidi, "- rekl Li Fenglin. Victor Gorchakov rekl, ze na zac'atku z'ar'i ve Vladivostoku bude hostit f'ora IV region'aln'i z'akonod'arn'e shrom'azden'i a shrom'azden'i z'astupcu lidu v severo-v'ychodn'i Asii. Hlavn'im t'ematem mezin'arodn'iho setk'an'i, "Vytv'aren'i pr'izniv'eho prostred'i pro spolupr'aci, spolecnou podporou pro cel'y region." 'Ucastn'ici F'ora se bude diskutovat o nov'e aspekty region'aln'i spolupr'ace v severov'ychodn'i Asii, metabolick'e procesy v ruzn'ych oblastech, vliv environment'aln'ich probl'emu. Div'aci budou zahrnovat prehled o meziregion'aln'i spolupr'aci v severov'ychodn'i Asii, iniciativa Tumen, zpr'avu o v'yvoji Vladivostoku jako centra pro mezin'arodn'i spolupr'aci.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V policii Khasan c'asti zadrzen muz ukradl pen'ize od babicky
17-09-2013, 18:26, Cesky
Zalobkyne uvedla, ze jej'i 25-rok-star'y vnuk ve stavu opilosti, sp'achal ve sv'em dome skand'alu ur'azel ji a ostatn'i clenov'e rodiny, uspor'ad'any v byte chaos. Po odchodu domu hlucn'y stars'i...
Nov'a silnice-n'ahradn'ik ve Vladivostoku je konstruov'an s pr'istrojem syst'emu destov'e kanalizace
27-06-2013, 04:31, Cesky
V'ystavba v'yznamn'eho Vladivostoku dopravn'iho uzlu zacala s fanousky inzen'yrsk'ych s'it'i, odber vzorku zeminy a zar'izen'i syst'emu destov'e kanalizace. Jak je uvedeno v obecn'im podniku «Silnice...
Kn'izku krab'i aukce uzn'ana jako opr'avnen'a?
28-06-2013, 19:02, Cesky
27. cervna 2013 Rozhodc'i soud Pr'imorsk'eho hrany hodnotil v soudn'im jedn'an'i v pr'ipade soud n'amestek prokur'atora v Pr'imorsk'em kraji v ochranu verejn'ych z'ajmu k Приморскому 'uzemn'i...
Tr'enink s Kostya Tszyu se konala v Ussuriysk
12-08-2013, 13:54, Cesky
V Rusku, skola boxu Kostya Tszyu se tak'e aktivne jde na charitativn'i 'ucely podle regionu a podle jeho pr'ikladu kresl'i deti ke sportu. V Ussurijsk zast'aval celomestsk'y nab'ijen'i v centr'aln'i...
CHP Amur nemaj'i probl'emy s uhl'im
21-08-2013, 11:20, Cesky
V regionu Amur existuj'i dva hlavn'i n'astroje - Zvestov'an'i Raichikhino TPP a TPP. Uhl'i pro nadch'azej'ic'i podzim a zimn'i sez'onu o techto a dals'ich stanic, "GRC" je dod'av'an na pl'anu....
Pozehnan'y pri narozen'i a vzhledem jablka
20-08-2013, 21:00, Cesky
Slavnostn'i akce venovan'a jedn'e z hlavn'ich krestansk'ych sv'atku, "Promenen'i" byly v poctu porodnici 2 na ulici Cheremukhovaya ve Vladivostoku. Gratulujeme, l'epe zn'am'y jako Spas Apple,...
Na D'aln'em v'ychode, protoze mohou povodne b'yt evakuov'an 100000 lid'i
19-08-2013, 16:18, Cesky
Viktor se pod'ival Isajeva potopen'e osady Amur region a navst'ivil Bureyskaya HPP. Podle velvyslance Bureisk elektr'arna funguje norm'alne, 'uroven vypousten'ych vod z n'adrze je v rozmez'i 3 metru...
Skoncil pr'ijem z'adost'i v hlavn'i soutezi XI ICF, asijsko-pacifick'em regionu «Meridi'any Tich'eho»
28-06-2013, 19:01, Cesky
Celkem bylo prijato v r'adu 750 pr'ace, na filmov'em festivalu uvid'i div'ak jeste asi 140 filmu. Jak je uvedeno v tiskov'e sluzbe XI ICF, asijsko-pacifick'em regionu «Meridi'any Tich'eho», od 'unora...
Tradice na sachov'em brehu
15-07-2013, 10:18, Cesky
Minul'y v'ikend skoncil s otevrenou dev'at'e sachov'y festival "Mesto by the Sea", kter'a se konala v jednom z domku Primorye 3 do 12. cervence. 'Ucast v'ice nez 100 hr'acu se na D'aln'em v'ychode av...
Architektonick'e osvetlen'i sv'it'i na hlavn'i budova posty
16-08-2013, 20:03, Cesky
Nov'e sveteln'e akcenty se objevil v Vladivostok hlavn'i poste na ulici Svetlanskaya, 41. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, hladk'y prechod od jasn'eho svetla ke mekc'i podtrhuje...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!