Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Igor Пушкарев: «budu si uvedomila ty velk'e projekty, kter'e si vyberou lid'e»

Igor Пушкарев: «budu si uvedomila ty velk'e projekty, kter'e si vyberou lid'e» Jiz pr'ist'i t'yden obyvatel'e Vladivostoku urc'i vektor rozvoje mesta v n'asleduj'ic'ich letech. Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a potrebn'ych krajsk'e metropoli projektu. Dnes u kulat'eho stolu experti - clenov'e Strategick'e rady mesta diskutovali o nejv'ice prioritn'i z nich, kter'e se budou konat «Lidovou due diligence». Sedm rozs'ahl'ych projektu na rozvoj krajsk'ym centra predstavil Igor Пушкарев na soud odborn'iku. V bal'icku n'avrhu vstoupili dva projekty, o nichz kapitola Vladivostoku tvrdil jeste na prim'arky, a tak'e n'apady, navrzen'e verejnost'i - asi 90 spolecensk'ych organizac'i konzultov'an s vedouc'im Vladivostoku a provedli n'avrhy na rozvoj krajsk'ym centra. «Opakovane jsem mluvil o tom, ze mesto potrebuje vets'i объездная silnice. Stavet takov'e muzeme pod'el reky Amur z'alivu - od Седанки do Токаревской Kocky, a pak pres pruliv - na ostrov Sv. Helena a d'ale - na Rusk'y ostrov. Mesto pravidelne stoj'i v dopravn'i z'acpe, a u «большегрузов», kter'i jdou z pr'istavu, nem'a jinou moznost, nez jezdit pres centrum. A объездная cesta pod'el more pomuze vyresit tento probl'em a d'a mestu prostor pro rozvoj,» rekl o prvn'im n'avrhu Igor Пушкарев. Druh'a veta kapitoly - vytvorit «Ide'aln'i spr'avcovskou spolecnost». V tomto pr'ipade obyvatel'e mesta budou m'it pr'avo na v'yber: bud obchodn'i spolecnost, kter'a nespln'i sv'e z'avazky, a to bud alternativn'i ide'aln'i WK, jejichz pr'ace je transparentn'i a obyvatel'e uvedom'i, na co jsou vynakl'ad'any jejich pen'ize. «Ve sv'e dobe jsme rovnez zacali resit probl'em verejn'e dopravy - obnoven'y obecn'i. Koupil nov'e autobusy, nastavili vysok'e standardy sluzeb a kontroly. A soukrom'ych dopravcu musel stoupat az do t'eto 'urovne. Jinak oni by prisli o cestuj'ic'ich, kter'e by r'adi zacali tesit mestsk'a doprava. S veden'im spolecnosti tot'ez, nen'i chtej'i svedomite pracovat - vubec nebudou,» prohl'asil s'ef Vladivostoku. Od spolecensk'ych organizac'i obdrzela nem'ene zaj'imav'ych projektu: vytvoren'i vojensko-historick'eho are'alu na n-jsem Назимова, stavba modern'iho sportovn'iho komplexu, v kazd'e c'asti mesta, a tak'e s'it turistick'ych a cyklistick'ych stezek pod'el reky amur z'alivu. Zvl'astn'i pozornost byla venov'ana ekologii a kulture. Tak projekt «Экополис» nab'iz'i c'ilen'e tvarov'an'i cel'eho ekosyst'emu: ter'enn'i mesta, vytvoren'i nov'ych ter'enn'ich ploch, cisten'i a 'upravy pl'az'i atd. V samostatn'y projekt pridelena vytvoren'i v parku Minov'e are'alu z'abavn'iho parku rodinnou dovolenou. V diskusi tak'e prisel n'avrh na vybudov'an'i Vladivostoku modern'i aquapark. T'im v'ice, podle jednoho z expertu, existuj'i investori, je hotov'a, realizovat tento projekt - hlavn'i vec je, naj'it vhodn'e m'isto. «Souhlas'im, skvel'y projekt! Je pripraven setkat se s investory, diskutovat. A co se t'yk'a pozemku pod vodn'i park Pokud je to nutn'e, muzeme se obr'atit k prvn'i vice-premi'era Hry Ivanovic Шувалову. Je to s velk'ym внимаем odkazuje na Приморскому okraji a Владивостоку zejm'ena. Si jist'y, ze n'am pomuze vyresit zemsk'y ot'azku pod tak zaj'imav'y projekt,» - rekl Igor Пушкарев. Na z'aver diskuse strategick'y rada schv'alila vsechny predlozen'e v cele mesta projektu na rozvoj Vladivostoku. Setk'an'i se stala posledn'i etapou v'yberu pred lidov'ym hlasov'an'im. Jiz pr'ist'i t'yden, asi 200 tis'ic obyvatel krajsk'e metropole, budou moci d'at svuj hlas za nejv'ice zaj'imav'e a relevantn'i pr'imorsk'e metropoli projekt. «Jsme hodne pracovali, aby se vybrat to nejdulezitejs'i pro nase mesto n'apady. Nyn'i je dulezit'e z'iskat zpetnou vazbu od obyvatel Vladivostoku, ujistil - ano, to je opravdu to, co chtej'i lid'e,» - obr'atil se k rade Igor Пушкарев. Kapitola mesta tak'e pripomnel, ze pred rokem prezident zeme Vladimir Putin prisel s n'avrhem na vytvoren'i projektu «Rusk'e verejn'e iniciativy». Podstatou projektu je v tom, ze obcan'e nebo organizace obcansk'e spolecnosti mohou nab'idnout nejakou iniciativu, a kdyz je shrom'azd'i 100000 hlasu, z'isk'a status «rusk'e verejn'e iniciativy» a z'isk'a feder'aln'i podpory. Zat'im z'adn'e mesto, z'adn'a verejn'a skupina takov'e iniciativy ne predlozila. Vladivostok se muze st'at prvn'i.Опубликовано:   16-06-2013, 18:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Projekt je postaven Bajkonur
3-09-2013, 21:33, Cesky
Jak RIA "Novosti", projektov'a dokumentace Bajkonur "v'ychodn'i", jehoz v'ystavba zacala v regionu Amur v'ice nez pred rokem, st'ale jeste nen'i schv'alen st'atn'i zkousky, rekl v rozhovoru s RIA...
O v'ikendech bude Shamora a Russkij Island kr'acet kyvadlovou dopravu
19-08-2013, 21:01, Cesky
Dnes r'ano na operacn'iho pl'anov'an'i setk'an'i s poslancem a s'efem mestsk'e spr'avy, vedouc'i Vladivostoku byl nestastn'y, ze v'ikend nejobl'ibenejs'ich destinac'ich - Shamora a ostrov rustiny...
Obnova pam'atn'iku
30-08-2013, 14:19, Cesky
Hrobka legend'arn'i krizn'ik n'amorn'iku v'ice nez sto let. V roce 1934 pam'atn'ik utrpel ruce vandalu, prestaven'y v roce 1945 - 1946. Od t'e doby, byl pam'atn'ik obnoven pouze jednou - v roce 1989....
V Vladivostok, Rusko a Jizn'i Korea sd'ilen'i znalost'i
18-09-2013, 12:52, Cesky
Na poc'atku listopadu tohoto roku se bude konat ve Vladivostoku, rusko-korejsk'e Forum "Zpusoby, jak zlepsit v'ymenu znalost'i" - to je RIA «VladNews» rekl Alexander Latkin, reditel Institutu...
Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard»
10-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v r'amci slavnostn'i akce «Vladivostok pr'ijemn'y», proch'azej'ic'i v meste se tento v'ikend konala na akcie od zamestnancu n'arodn'iho parku «Zeme leopard». Jednotlivci, kter'i...
Chata se zac'in'a s centr'aln'im n'amest'i
11-06-2013, 15:02, Cesky
Zahradn'iky a majitele predmestsk'ych domu zemedelsk'y veletrh v centru Vladivostoku nyn'i l'ak'a, zvl'aste s aktu'aln'i sez'onu usnesen'im kapitoly mesta Igor Пушкарева zde organizovan'e...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Igor Пушкарев zkontroloval osvetlen'i vzd'alen'ych ulic Vladivostoku
27-06-2013, 18:46, Cesky
To se deje automaticky. Syst'em je naprogramov'an na konkr'etn'i cas, kter'y z'avis'i na rocn'im obdob'i a d'elce denn'iho svetla. Na Постышева, v bl'izkosti skoly c. 19 jako light nyn'i 18....
Dals'i strana браконьерского krab odstranena policisty
28-06-2013, 19:01, Cesky
Tak, v prubehu prov'aden'i kontroln'ich dozorc'iho akce na objevov'an'i skutecnost'i realizace neleg'alne z'iskan'e vodn'ich biologick'ych zdroju, Veden'i zamestnancu ekonomick'e zabezpecen'i a...
V Centru kurzu Podnik'an'i gramotnosti delat business
17-09-2013, 11:47, Cesky
Tato akce bude diskuse u kulat'eho stolu mechanismu na podporu mal'ych a stredn'ich podniku, predstav'i program podpory mal'ych a stredn'ich podniku 'uverov'e banky, vcetne financov'an'i modernizace,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!