Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Tvarovan'a drevo vytvor'i "B'asne"

Tvarovan'a drevo vytvor'i "B'asne"

Od 26. z'ar'i do 12. r'ijna 2013 v Galerii "Arka" se bude konat osobn'i v'ystavu sochare do dreva Oleg Batukhtin "Element".

Slovo "element" je ve slovn'iku t'emer kazd'eho cloveka, ale jak se casto st'av'a, bod je mozn'e d'at jin'y. U nekter'ych prvku, na prvn'im m'iste - je to prirozen'y jev, kataklyzma, strasn'a katastrofa. Jin'i predpokl'adaj'i, sv'e obvykl'e prostred'i. Ale jsou tu ti, pro kter'e tento pojem - filosofick'e krit'erium. Z'akladem vesm'iru. V'ystava Oleg Batukhtin - je pr'ilezitost'i k resen'i k pozn'an'i, ze clovek je k dispozici nejen zvenc'i, ale je v n'i skryto.

V plastik Oleg Batukhtin implementuje obecn'y vztah, kter'y existuje v pr'irode, kter'a je neoddelitelne spjato se vsemi "prirozen'e" a "nadprirozen'e[br> pr'islusenstv'i ". Ten nab'iz'i vlastn'i verzi vyhled'av'an'i znalost'i a v'yvoje sveta. Pokud jde o t'ema "element", Oleg Batukhtin odkazuje k realite a z'akony pr'irody, kter'e pro ni (opravdu[br> Yu) skryt'e. On je trojrozmern'y objem vody, pudy a dals'ich prvku, kter'e po stalet'i byly naplneny posv'atnou smyslu, pokud osoba nen'i pouze orientacn'i body v zivote, ale tak'e vliv na transformaci reality, schopnost stanovit c'ile a usilovat o jejich dosazen'i.

Zameren'i na obsah, Oleg Batukhtin nezanedb'av'a estetiku a umeleck'e obrazy vytvoren'e j'im. Pomoc'i znalosti postavy a vlastnosti ruzn'ych druhu dreva, autor vytv'ar'i sochy, kter'a klade duraz na symbolick'e obrazy. Nekter'e sch'ema umoznuje prov'adet vlastn'i paralely a opravnuje v'as k subjektivn'ich asociac'i, coz div'akovi spoluautor projektu a podporovat div'aka prem'yslet o prvc'ich, kter'e tvor'i nekonecn'e kombinace forem zivota a z'akladem vesker'e existence. O t'eto. O budoucnosti.

Vernis'az pro hosty a tisk - 25. r'ijna (streda) od 17:00 do 19:00 hodin

Adresa: ul.Svetlanskaya, 5

Tel.: +74232410526

Tiskov'a sluzba galerie "Arka"

Опубликовано:   21-09-2013, 13:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Pro prizn'an'i serzanta-narkomana odsouzen podm'inene
10-07-2013, 01:16, Cesky
Poplatky vych'azel z informac'i o systematick'e pouz'iv'an'i marihuany arm'ady rekl. V procesu provozn'ich a hled'an'i cinnost'i prov'aden'ych ve spolupr'aci s person'aln'i UFSKN na Kamcatce, doma...
Barvit'a pod'ivan'a sv'it'i mesto
8-09-2013, 12:32, Cesky
Pet velk'ych spolecnost'i sv'it'i barevn'e ohnostroje n'abrez'i carevic a jin'e c'asti mesta, po dobu jedn'e hodiny. N'apad byl podporen mestsk'e spr'avy. Do zac'atku prehl'idky barevn'e oblast...
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivky-дебютантки
10-06-2013, 14:16, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
FSB bude pracovat na
21-08-2013, 16:04, Cesky
Na konci roku 1980 ve vl'ade SSSR ofici'alne opustil anonymn'i prezkoum'an'i "sign'aly", kter'e jsou casto bezradn'i lid'e kari'eru a zivot, ale neprineslo zjevn'e v'yhody stavu. Nicm'ene, podle...
Drzitel cern'eho p'asu na real jiu-jitsu bude konat vzdel'avac'i semin'ar ve Vladivostoku
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, do Vladivostoku prijel Jeff Хигс (Jeff Higgs) - nekolikan'asobn'y medailista a mistr USA na real jiu-jitsu. Jeff Хигс je z'astupcem СОRONADO Jiu-Jitsu Brasileiro Academy of San...
Na okraji reky je vysok'y obsah vody
26-07-2013, 16:03, Cesky
Jak je pops'ano v instituc'ich st'atn'i verejn'e Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i, zaplavila n'izk'e z'aplavov'e...
8. Mezin'arodn'i Bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat ve Vladivostoku
28-06-2013, 19:00, Cesky
Neziskov'y projekt byl созданн v roce 1998 s c'ilem rozvoje mesta a kraje, pos'ilen'i mezin'arodn'ich vztahu, podporu ruzn'ych smeru modern'iho umen'i a zapojen'i kreativita je co nejv'ice...
Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'iho ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni ve Vladivostoku
22-06-2013, 15:00, Cesky
Dnes, 22. cervna, na Pr'istavn'iho n'abrez'i se konalo slavnostn'i ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni pam'atn'iku "Bojov'y sl'ava Tichomorsk'e flotily." Tak'e vence polozili k стеле «Mesto...
Pri poz'aru byl zranen muz
15-06-2013, 18:45, Cesky
Okamzite na m'isto poz'aru byly zamereny hasici osady, kter'i dorazili na m'isto nehody po 3 minuty. Zamestn'av'an'i odkazy газодымозащитной sluzby, hasici pronikli do bytu a zjistili postizen'eho a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!