Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Student vl'ada na ostrove rustiny

Student vl'ada na ostrove rustiny Zb'yv'a m'ene nez jeden den Nov'y are'al v Palo bude zamestn'avat tis'ice studentu. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Palo dekana pro akademick'e a vzdel'avac'i pr'ace, kterou Soppa, dnes muzeme r'ici, ze univerzita je zde pomerne seri'ozn'i student vl'ady. "M'ame skutecnou demokracii, - r'ik'a Igor Soppa. - Zde jsou dva ilustrativn'i pr'iklady. Pri rozvinut'e sazby pro ubytov'an'i na kolej'ich univerzity na ostrove rustine, byla tato ot'azka dohody s studentsk'e komunity. Veden'i mel sv'a pr'an'i, studenti - jejich vlastn'i. Prostrednictv'im jedn'an'i se strany dos'ahly kompromisu. Pocet, kategorie a v'yse stipendia byl projedn'an s sirokou sk'alou studentsk'e komunity. A bez stanoviska studentu neprijal rozhodnut'i. V'ysledek - fond stipendijn'i programy pro nadan'e a akademicky vynikaj'ic'i studenty. Dnes, rektor Palo prov'ad'i velk'e mnozstv'i neform'aln'ich setk'an'i se studenty, kde se veden'i univerzity mohou informovat vsechny o nekter'ych zmen'ach pr'imo z prvn'i ruky. A studenti mohou udelat nejak'e n'avrhy a iniciativy. Jedn'a se o vz'ajemne prospesn'e dialogu. Proto se na rusk'em ostrove je pomerne seri'ozn'i student vl'ada!Jeste pred prezidentsk'ymi volbami v are'alu. Pred zah'ajen'im volby pripustil, tri z jeden'acti kandid'ata REKL!"

Alexander Ognevsky, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 13:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Severokorejci se br'anil motorov'ym clunem od n'amorn'i hranice s holemi
31-07-2013, 23:47, Cesky
Region zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i pouzit'i n'asil'i proti z'astupce org'anu. Vysetrovac'i org'any porodnost Primorsky trestn'i vysetrov'an'i na pouzit'i n'asil'i proti zamestnance region'aln'i...
V tom s poctem zamestnancu Spetszavoda 1
18-07-2013, 20:20, Cesky
Na setk'an'i s poctem zamestnancu 1 Spetszavoda "rekl starosta minul'y t'yden setkal t'emer kazd'y den s obcany, verejnosti a pracovn'ich sil, a pojedn'av'a o rozvojov'e projekty ve Vladivostoku....
V noci z 30 na 31. cervenec Zeleznicn'i prejezd bude c'astecne uzavreno pro dopravu
25-07-2013, 12:46, Cesky
Vladivostok Far Eastern reditelstv'i vzd'alenost silnicn'i infrastruktury informuje ridice motorov'ych vozidel o c'astecn'em uzavren'i automobilovou dopravu pres zeleznicn'i prejezd na n'adraz'i...
Ministerstvo mimor'adn'e situace Primorye jsou v nejvyss'i pohotovosti
24-07-2013, 19:21, Cesky
Z'achran'ari rusk'em, z'achrann'e sluzby a utility r'ano vy'ustil v rezimu pohotovosti - region hit MSPP d'est cyklonu. - Hladina rek nad obycejn'e, ale k vode mest nedos'ahl dosud - rekl "News" v...
Dobr'y den, hled'ame lidov'ych odborn'iku!
26-06-2013, 14:15, Cesky
Celomestsk'y pruzkum obyvatel Vladivostoku na projekty rozvoje odstartovala v Den ml'adeze. Symbolick'e: vetsina dobrovoln'iku «Lidov'e vysetren'i» - mlad'i muzi a zeny. Jak prob'ih'a jejich pr'ace?...
Kapitola Lesozavodsk - c'ast
25-07-2013, 12:47, Cesky
Soudn'i vykonavatel'e Lesozavodsk dlouho zn'am'e hlavu obcana mestsk'e c'asti B. V roce 2011 m'istn'i oddelen'i Feder'aln'i sluzby soudn'iho exekutora udelal exekuci na zotaven'i se z jeho pron'ajmu...
Vladivostok byl DRAKA
1-09-2013, 19:01, Cesky
Minul'y p'atek na stadionu, "Vanguard" se konal 15. mezin'arodn'i turnaj ve sm'isen'ych bojov'ych umen'i na verzi «» Draka. 16 bojovn'iku z ruzn'ych zem'i sesli v 4 hodnocen'i a 4 Superboy. Do...
Prvn'i v'ystrel
30-07-2013, 16:03, Cesky
Uchazecem o starostu sedadla byl nominov'an stranou "Russian Velk'a pracovn'i fronty"(RotFront). Rozhodnut'i o zrusen'i kandid'ata byla por'izena na internetov'ych str'ank'ach Komise v p'atek 26....
Sest vyderaci z severn'iho Kavkazu budou posuzov'any v Primorye
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern policejn'i Glauka, kter'a je souc'ast'i vysetrovac'ich org'anu dokoncili vysetrov'an'i trestn'i veci proti pr'islusn'ikum etnick'ych gangu. Jsou obvineni...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!