Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Otevren'e srdce" v Primorye uzavrena rozhodnut'i soudu

"Otevren'e srdce" v Primorye uzavrena rozhodnut'i soudu V srpnu 2013 ministerstvo pro neziskov'e organizace r'izen'i Ministerstva spravedlnosti Ruska o v'ysledc'ich sledov'an'i cinnost'i neziskov'ych organizac'i u soudu na 'uzem'i Primorsky rez'iroval dva v'ykazy o n'aroku na uzn'an'i obcansk'eho sdruzen'i ukoncil svou cinnost jako pr'avnick'e osoby a odstranen'i neziskov'e organizace a jeho vyloucen'i z Jednotn'eho st'atn'iho rejstr'iku pr'avnick'ych osob. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby spr'avy spravedlnosti, z'aklad pro predlozen'i veci soudu v'ypis z n'aroku na likvidaci a vyloucen'i z Jednotn'eho st'atn'iho rejstr'iku pr'avnick'ych osob, soukrom'ych instituc'i stredn'iho odborn'eho vzdel'av'an'i "prumyslov'e skoly" z Spassk na rade porusen'i pozadavku cl. 32 feder'aln'iho z'akona "O neziskov'ych organizac'i" v pod kter'ym je neziskov'a organizace povinna predlozit 'Uradu dokumenty obsahuj'ic'i zpr'avu o sv'e cinnosti, slozen'i r'id'ic'ich org'anech dokumentu pro vynakl'ad'an'i financn'ich prostredku a vyuz'iv'an'i jin'eho majetku, vcetne tech, z'iskan'e z mezin'arodn'ich a zahranicn'ich organizac'i, cizincu a osob bez st'atn'i pr'islusnosti obcanstv'i. Nicm'ene, je neziskov'a organizace v kancel'ari v'yse uveden'ych informac'i nebyly predlozeny. Krome toho ministerstvo spravedlnosti u soudu n'arok na uzn'an'i Vladivostok NNO duchovn'i a psychologick'e centrum "otevren'e srdce", kter'e ukoncilo svou cinnost jako pr'avnick'e osoby a jeho vyloucen'i z Jednotn'eho st'atn'iho rejstr'iku pr'avnick'ych osob. z duvodu opakovan'eho porusov'an'i povinnost'i uveden'ych v odstavc'ich 4 a 8 c'asti 1 cl'anku 29 spolkov'eho z'akona o verejn'ych "sdruzen'i". Takze v dusledku prov'aden'i kontroln'ich funkc'i bylo zjisteno, ze od roku 2001 organizace nem'a informovat veden'i o pokracov'an'i sv'e cinnosti na c'astku, kterou obdrzel od mezin'arodn'ich a zahranicn'ich organizac'i, cizincu a osob bez st'atn'i pr'islusnosti v hotovosti a dals'ich aktiv, 'ucel jejich v'ydaju nebo pouzijte a jejich skutecn'e v'ydaje nebo pouzit'i.

Alexander Ognevsky, RIA "VladNews"

Опубликовано:   2-09-2013, 13:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Urbanistick'ym tip: modern'i architekti zodpovedn'e za budouc'i podobu Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Tradicne na soud odborn'iku byly prezentov'any projekty staveb, a tentokr'at se jednalo o nejdulezitejs'ich a odpovedn'ych m'istech krajsk'e metropole. Tak, prvn'i byl predlozen m'a moznost...
Konkurence v t'ahnout probehnut'i se bude konat 13. cervence
12-07-2013, 18:05, Cesky
Podle predbezn'ych 'udaju se z'ucastn'i z'avodu ridicu z Vladivostoku, Artem, Ussuriisk a Nakhodka. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15 hodin......
Na D'aln'em v'ychode, popt'avka po produktech z Cash sporitelny r'izen'i
31-07-2013, 18:02, Cesky
Podm'inky uzit'i a pr'ilezitosti jsou pritahov'any nejen velk'e podniky, ale i mal'e a stredn'i podniky. V prvn'ich sluzeb Cash poloviny prav'itka r'izen'i jsou 16 z'akazn'ici D'aln'eho v'ychodu Bank...
Dnes v lanovkou Vladivostoku znovu
26-08-2013, 20:03, Cesky
Tato jedinecn'a forma mestsk'e dopravy Vladivostoku byl uzavren pro rocn'i pl'anovanou 'udrzbu kontrole na 15. cervence. V t'e dobe, tam byl audit technick'y stav automobilu, cesty, lan a...
Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s
2-09-2013, 13:47, Cesky
Skutecnost, ze absolventi vysok'ych skol vladivivostokskih m'it nekdy probl'emy s zamestnanost podle profes'i - je jiz dlouho zn'am. Ale skutecnost, ze po promoci mlad'y muz muze dostat pr'imo do...
6-09-2013, 21:45, Cesky
Podm'inky 'uveru dluzn'ikum pro tento produkt je jedn'im z nejv'yhodnejs'ich sazby a poskytuj'i 105% rocne v rublech na term'inovan'em 'uveru az na 20 let s akontac'i 10% n'akladu na zakoupen'e...
Владивостокской diec'eze - 115 let
17-06-2013, 17:00, Cesky
Na z'aklad jej'i vliv a to, ze Vladivostok vysel na nov'y administrativn'i a na mezin'arodn'i 'urovni je skoncila v'ystavba Sibirsk'e zeleznicn'i trat'i. 17 a star'y styl - 4. cervna roku 1898 c'isar...
V Arsenyev policie zadrzela podezrel'eho z loupeze
17-07-2013, 16:30, Cesky
Muz uvedl, ze asi v jeden'act hodin vecer na str'azn'i budce na ulici Novikov zeny otevrene kradl patril k zadateli drah'y notebook. Podle prohl'asen'i obeti dorazil na m'isto vysetrovac'iho t'ymu. V...
Владивостокцы budou moci r'ikat laskav'a slova rodn'em meste
19-06-2013, 15:45, Cesky
Ve Vladivostoku v predvecer Dne mesta na 'uzem'i Sportovn'i Pr'istav je nainstalov'an mobiln'i видеостудия, kde se vsichni z'ajemci mohou napsat blahopr'an'i rodn'em meste a jeho obyvatelum. Tato...
Свистать vsech na palube
24-06-2013, 19:32, Cesky
Projekt Vjaceslav Фетисова «Kontinent'aln'i hokejov'a liga» (CHL) ve Vladivostoku lze bez nads'azky nazvat ambici'ozn'i. Zpoc'atku se mnoz'i pochybovali v realizaci n'apadu, ale pr'ibeh na pap'ire -...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!