Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok bude interaktivn'i v'ystavn'i projekt "Rekonstrukce sum"

Vladivostok bude interaktivn\ Tento v'yzkumn'y projekt je rekonstrukce hluku vozidel vyvinut'ych v prvn'i polovine XX stolet'i pro akustickou konstrukc'i divadeln'ich, rozhlasov'ych a prvn'ich zvukov'ych filmu. V'ystava potrv'a do 31. r'ijna a vstup je zdarma. Hluk instalace z kreseb 'ery avantgardy a nov'a zar'izen'i jsou navrzeny speci'alne pro Vladivostok Music Lab t'ymu Aydu Peter, mlad'y transformaci v'ystavn'i prostor centra "Dawn" v laboratori "divadla hluku." Instalace vytvoren'a projektem, jsme povol'ani z'it jako n'astroju aktivn'i interakci s publikem, publikum, kter'e reaguj'i na ruzn'e typy a kombinace zvuku. Kazd'y si muze samostatne replikovat zvuk avantgardn'ich experimentu a prij'it s nov'ym hluku symfonie, odstranen'i artefaktu ze zvuku boure, d'est, hrom, konsk'e povozy, kulometnou palbu, zpev cvrcci, kobylky cvrlik'an'i, podkrov'i vrze, vlaj'ic'i plachty a dals'i pr'irodn'i bitvy a prumyslov'y hluk. Demonstrace hluku zar'izen'i ve v'ystavn'im prostoru se otev'ir'a necekan'y umeleck'y potenci'al - na v'ystave, kazd'y stroj dostane kvalitn'i modern'i zvukovou sochu a topografick'a poloha objektu vytv'ar'i prostred'i, hluku laborator. To znamen'a, ze vnitrn'i clearance minul'eho stolet'i do divadla /kina sc'eny promen'i v nov'em kontextu dramaturgie zvuku v prostoru. V'ystava "Rekonstrukce hluku" se zobraz'i celkovou zvukovou instalaci v prostoru, kde kazd'y host m'a moznost st'at se tvurcem sv'eho vlastn'iho zvukov'eho prostred'i, doprov'azeny pr'irodn'imi prvky se nach'azej'i v prumyslov'e krajine, a slyset vrz'an'i m'irov'ych v'ystrely predn'ich dver'i a rincen'i n'adrz'i. Podle organiz'atoru je evropsk'a kultura v hudbe a hluku tradicne proti sobe, jak porad'i a Euphony v opozici vuci chaosu a disharmonie. Teprve ve dvac'at'em stolet'i, kdy byl muzuv kazdodenn'i zivot naplnen'y obrovsk'ym mnozstv'im nov'ych a prekvapive siln'y v s'ile, objem a v'yrazn'e zvuky, nejprve z'iskal pr'avo na autonomn'i umeleckou hodnotu. Z futuristu - Satie a Cage - na prumyslov'e, techno a modern'i formy zvuku dejin umen'i t'ahne hluk jako zvuk nov'eho jazyka. Rust'i umelci, filmari a hudebn'ici byli v cele tohoto procesu,(Abraham, Kamensky, Eisenstein, Vertov, a dals'i). Mezi nimi bylo m'alo zn'am'e, i zkusen'i vedci, vyn'alezci hluku stroje. S ohledem na hluk jako dulezit'y prvek dramatick'ych predstaven'i, A. Petrov, V. Popov, Volinets i design'eri a casto divadeln'i herci v jeho z'akladn'i inkarnaci vytvoril zcela hluku kapel, kter'e mohou re'alne pren'asej'i celou radu zvukov'ych efektu. S pr'ichodem filmu a divadla a nahran'y zvuk techto experimentu se zastavil. Nicm'ene, d'iky 'ucastn'ikum obyvatel Music Lab Vladivostok a n'avstevn'ici budou moci prohl'ednout bohatou paletu hluku v pr'im'e interakci s rekonstrukc'i zvukov'ych stroju poc'atku do poloviny XX stolet'i. V'ystava je podporena "Synergy" a "Royal Bank of Credit". Autor a vedouc'i projektu - Peter Aydu. V'yrobce - Eugene Vorobiev. Architekt v'ystavy - Elizabeth Ravdel. Spoluautor, v'yzkum konzultant - Konstantin Dudakov-Kashuri.Опубликовано:   29-08-2013, 12:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'a tenistka Maria Sarapovov'a muzete zmenit n'azev na Shugarpova
20-08-2013, 16:19, Cesky
Jak v'ite, mnoho rusk'ych hvezd propagaci sv'e vlastn'i znacky - sladkosti, "oblecen'i", projektant, atd. To je Maria Sharapova z'alohy do zahranic'i sv'e rady cokol'ad s n'azvem...
N'arok na materskou kapit'alu maj'i nyn'i oba adoptivn'i
26-08-2013, 20:03, Cesky
Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje opravil cl'anek 73 z'akona "o soci'aln'i podporu privilegovan'ych skupin obcanu, kter'i zij'i v Primorye 'uzem'i." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a...
Tvoril sbor Seaside divadlo opery a baletu
8-08-2013, 15:50, Cesky
Slozen'i sboru Seaside divadla opery a baletu cene 45 lid'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, porota se podarilo vybrat vsechny zpev'aky mezi hudebn'iky Primorsk'eho kraje. Konkurzy konaly v...
Hokej,
2-09-2013, 22:19, Cesky
Jako tiskov'y mluvc'i Alexej t'ymu CHECHEL, i pres celkov'e 'unave letu, t'ym je nastaven a pripraven pro prvn'i obdob'i. Z'itra, 3. z'ar'i hr'aci budou drzet svuj prvn'i tr'enink ve Vladivostoku na...
Pam'atn'ik Nicholas Grodekovo nainstalovat Primorye
19-09-2013, 13:24, Cesky
Busta gener'aln'im guvern'erem podle umelec sochar George Sharoglazovym - clen Unie v'ytvarn'ych umelcu Ruska. Ot'azka pomn'iku Nicholas Grodekovo, kter'y v'yznamne prispel k rozvoji 'uzem'i...
V 'uzine Tatar na kameny pril'etla lod z Vladivostoku
13-09-2013, 17:11, Cesky
N'amorn'i z'achrann'e koordinacn'i stredisko ve Vladivostoku hl'as'i nehody lednicku "Amur" Liman (domovsk'y pr'istav - Vladivostok) u obce Castries DE 'uzine Tatar. Lod by mela b'yt pilotn'i m'isto...
V dusledku automobilov'e nehody v Ussuriysk tri lid'e zemreli
9-07-2013, 15:02, Cesky
Na sc'enu opustil policejn'i v'ystroj provozu, vysetrovac'i t'ym. Zjistil, ze ridic Allion Toyota, pohybuj'ic'i se nad rychlostn'im limitem, hit 48-rok-star'y chodec, kter'y sel po silnici a ve...
Hned dva zlodeje zadrzen'ych policist'e za jeden den
25-06-2013, 19:17, Cesky
Dnes, 25. cervna, do kancel'are c'ast oddelen'i policie obdrzela zpr'avu obyvatel obce Чугуевка. Muz vypr'avel, ze u budovy kulturn'iho domu na ulici Sovetsk'e potkal sv'eho pr'itele. V prubehu...
Policie najde odpoved na vrazdu cern'eho medveda
12-09-2013, 06:22, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby SU porodnosti v Primorsk'eho kraje, kter'e se konalo v sachu vysetrov'an'i Nakhodka do spatn'eho zach'azen'i se zv'iraty. Historie je to, ze v z'ar'i 2013 na nekolika...
Rezident Chabarovsku se snaz'i splatit falesn'y v Primorye
13-07-2013, 16:17, Cesky
Audit zjistil, jinou z'asuvku ve kter'em se clovek se snazil splatit falesn'y. Trestn'i r'izen'i pro podvod. Podezrel'y cel'i trestu odnet'i svobody az na pet let. V supermarketu na ulici ve meste...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!