Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou Od poc'atku roku 2013 dotace na rozvoj vlastn'iho podnik'an'i bylo 13 mlad'ych Primorye obyvatel ve veku do 30 let. Financn'i podpora poskytovan'a mlad'ym lidem z krajsk'eho rozpoctu v r'amci d'ilc'iho programu "Rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku v Primorye 'uzem'i." Jako dopisovatel RIA "VladNews» na Ministerstvo pr'ace a soci'aln'iho v'yvoje Primorsky 'uzem'i, jednou z priorit zamestn'av'an'i mlad'ych lid'i na trhu pr'ace - zapojen'i mlad'ych lid'i do podnik'an'i. Financn'i podpora ve forme grantu na vytvorit pr'izniv'e podm'inky pro to, aby mlad'i podnikatel'e realizovat iniciativu na vytvoren'i sv'e vlastn'i podnik'an'i. Tyto prostredky mohou b'yt pouzity jako poc'atecn'i kapit'al pro realizaci podnikatelsk'eho projektu a z'iskat potrebn'e znalosti a dovednosti pro podnik'an'i. V center zamestnanosti jsou pripraveni nab'idnout nezamestnan'ym, vcetne tech mlads'ich 30 let, coz je dals'i pr'ilezitost zac'it sv'e vlastn'i podnik'an'i. Pri podpore samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti, odborn'ici testuj'i zadatelum, pomoc pri tvorbe podnikatelsk'ych pl'anu, poskytuje pr'ilezitost vyuz'it komunikacn'i kan'aly a kancel'arsk'e techniky. Pokud je to nutn'e, organizovan'e skolen'i o obecn'e a specializovan'e znalosti podle cinnost'i. Krome toho muze mlad'y podnikatel z'iskat jednor'azovou financn'i podporu z krajsk'eho rozpoctu pro st'atn'i registraci, jakoz i pr'ipravu pr'avn'ich dokumentu, placen'i povinnosti st'atu pro registraci spolecnosti, osvedcen'i o pr'avo zapojit se do jednotliv'ych cinnost'i, akvizicn'i dokumentace pr'irezy, v'yroba pecet'i a raz'itek. V roce 2013 verejn'e sluzby na podporu samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti bylo 145 mlad'ych lid'i. Moznost financn'i podpory pro zac'inaj'ic'i podnikatele vyuzil 32 ve veku do 30 let

Primorsk'y kraj Spr'ava

Опубликовано:   29-08-2013, 12:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Уссурийске se prov'ad'i kontrola na skutecnosti, ze poskytov'an'i neposlusnosti zamestnancum policie
20-06-2013, 15:30, Cesky
Za kr'adez z obchodu a poskozov'an'i majetku se prov'ad'i kontrola. Res'i ot'azku o zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i. Posledn'i noc v obchode, na ulici cerven'y prapor ve meste Уссурийск fungovala...
Soutez
18-07-2013, 20:20, Cesky
Podle oddelen'i mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje, hospod'arsk'e souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye" se kon'a 19. rok po sobe. Soutez je rozvoj...
«Ziv'y pramen» otevrel v Hled'an'i
27-06-2013, 14:00, Cesky
Organiz'atory festivalu jsou muzeem a v'ystavn'im v'ystavn'i centrum mesta dar z nebes, obecn'i dum ml'adeze, находкинская verejn'e ml'adeznick'a organizace «Клио». D'iky podpore spr'avy mesta a...
Na ulici Karbysheva prob'ih'a rekonstrukce silnicn'iho pl'atna a pes'i z'ony
5-06-2013, 18:02, Cesky
Mestsk'y podnik «Silnice Vladivostoku» prov'ad'i gener'aln'i oprava silnice v ulici Karbysheva. Skladuje v'ice nez 600 tun asfaltu. I pres to, ze opravy, kter'e jeste nebyly dokonceny, motorist'e jiz...
B'yval'y s'ef experiment'aln'i stanici ukradl z jeho firmy 15 tun zeleniny
22-08-2013, 15:31, Cesky
19.srpna 2013 Cernigov okresn'i soud za zvl'astn'ich okolnost'i povazov'any za trestn'i r'izen'i proti b'yval'ym s'efem pobocky Cernigov spolecnosti OOO "Experiment zeleniny n'amorn'i n'adraz'i...
N'amorn'i policie: pytl'ak zodpovedn'y za zab'ijen'i tygru
23-08-2013, 18:49, Cesky
V kvetnu 2013 cleny hospod'arsk'eho zabezpecen'i a Ministerstva vnitra region'aln'iho proti korupci v pr'aci nasel, ze okresn'i Chyrvonaarmeiski nez'akonn'e tezby zv'irat uveden'ych v Cerven'e knize...
Gener'aln'i oprava topn'eho s'ite nad'ale Zigure
10-07-2013, 18:04, Cesky
Prov'adeny zemn'i pr'ace, plne smontovan'e vanicky, instalov'an nov'y plynovod. Provedte tlakovou zkousku. V soucasn'e dobe, jsou odborn'ici aplikov'any protikorozn'i ochranu potrub'i. Pripomenme, ze...
Dolzhnitsa shrnul vlastn'i velikost
2-09-2013, 22:17, Cesky
V oddelen'i exekutoru Kirov okrese Primorye nekolik r'izen'i o v'ykonu rozhodnut'i proti obcanu F. kter'i dluz'i velk'e c'astky do st'atn'i pokladny. Vzhledem k tomu, ze dluh dobrovolne c'ast s zenou...
Viktor Isajeva nasel
24-07-2013, 09:12, Cesky
Kapitola Minvostokrazvitiya rusk'y velvyslanec Viktor Isajeva DVFO 22.cervence navst'ivil staveniste Bajkonur "v'ychod". V'ystavba kosmodromu je r'izen poveren'ym z'astupcem, na konci pracovn'i...
Siln'e vichrice strechy domu a stromu pok'acen'ych v obci v n'amorn'im teritoriu
12-08-2013, 03:05, Cesky
Ze strechy c'astecne vytrhl bridlice vztahuje: - na ulici 60 let SSSR(5-podlazn'i dum)№ 2(100% pokryt'i), № 3 № 4 № 7(20% pokryt'i)№ 6(9 pater), obalen'e termoplast Podlaha - Ul.Yubileynaya, 37(. 5...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!