Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou

13 Stastn'i lid'e zacali sv'e vlastn'i podnik'an'i v oblasti Primorye s podporou Od poc'atku roku 2013 dotace na rozvoj vlastn'iho podnik'an'i bylo 13 mlad'ych Primorye obyvatel ve veku do 30 let. Financn'i podpora poskytovan'a mlad'ym lidem z krajsk'eho rozpoctu v r'amci d'ilc'iho programu "Rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku v Primorye 'uzem'i." Jako dopisovatel RIA "VladNews» na Ministerstvo pr'ace a soci'aln'iho v'yvoje Primorsky 'uzem'i, jednou z priorit zamestn'av'an'i mlad'ych lid'i na trhu pr'ace - zapojen'i mlad'ych lid'i do podnik'an'i. Financn'i podpora ve forme grantu na vytvorit pr'izniv'e podm'inky pro to, aby mlad'i podnikatel'e realizovat iniciativu na vytvoren'i sv'e vlastn'i podnik'an'i. Tyto prostredky mohou b'yt pouzity jako poc'atecn'i kapit'al pro realizaci podnikatelsk'eho projektu a z'iskat potrebn'e znalosti a dovednosti pro podnik'an'i. V center zamestnanosti jsou pripraveni nab'idnout nezamestnan'ym, vcetne tech mlads'ich 30 let, coz je dals'i pr'ilezitost zac'it sv'e vlastn'i podnik'an'i. Pri podpore samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti, odborn'ici testuj'i zadatelum, pomoc pri tvorbe podnikatelsk'ych pl'anu, poskytuje pr'ilezitost vyuz'it komunikacn'i kan'aly a kancel'arsk'e techniky. Pokud je to nutn'e, organizovan'e skolen'i o obecn'e a specializovan'e znalosti podle cinnost'i. Krome toho muze mlad'y podnikatel z'iskat jednor'azovou financn'i podporu z krajsk'eho rozpoctu pro st'atn'i registraci, jakoz i pr'ipravu pr'avn'ich dokumentu, placen'i povinnosti st'atu pro registraci spolecnosti, osvedcen'i o pr'avo zapojit se do jednotliv'ych cinnost'i, akvizicn'i dokumentace pr'irezy, v'yroba pecet'i a raz'itek. V roce 2013 verejn'e sluzby na podporu samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti bylo 145 mlad'ych lid'i. Moznost financn'i podpory pro zac'inaj'ic'i podnikatele vyuzil 32 ve veku do 30 let

Primorsk'y kraj Spr'ava

Опубликовано:   29-08-2013, 12:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Matka sesti det'i sap rodicovsk'ych pr'av
15-06-2013, 18:45, Cesky
Matka bez registrace, vzdel'av'an'i a pr'ace, otec s otevrenou formou tbc, ctyri deti a babicka, kter'a prin'as'i st'al'y a jedinecn'y pr'ijem v dome. Tri d'ivky jeden'act, sedm a pet let, a jejich...
244 n'amorn'i dustojn'ik vym'ah'an'i drog st'ih'an na z'adost prokuratury
20-08-2013, 16:15, Cesky
St'iznosti zamestnancu spr'avy pr'imorsk'e pobrezn'i vyj'adrila st'atn'i zastupitelstv'i kontrolu l'eciv. Jak bylo uvedeno na ofici'aln'ich str'ank'ach, st'atn'i zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany doslo k 12 poz'arum
29-06-2013, 14:01, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 55 lid'i person'aln'i a 15 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
Studenti Palo zacala uz'ivat zivota v nov'em kampusu
26-08-2013, 13:03, Cesky
Prubezn'e populace studentu Far Eastern Feder'aln'i univerzity v hotelov'ych budov na ostrove rustiny. Hodne kluku museli rostou koreny v jejich pokoj'ich a dostat se pohodlne na akademick'e pude....
24-07-2013, 09:06, Cesky
V utk'an'i ctvrt'eho kola prvn'i divize mistrovstv'i Oleksandr Grigorian porazil 1-0 jeden z turnajov'ych obl'iben'ych - FC "Ufa". V'itezstv'i prinesl kulecn'ik poradatelu r'anu "Ilja Mikhalev v 88....
Pouk'azky pro matersk'e skoly daleko od domova lze zmenit
31-07-2013, 18:04, Cesky
V dnesn'i zive v r'adiu "lemmatu" starosta Igor Pushkarev, probl'em s nedostatkem m'ist ve skolk'ach a relevantnejs'i do Vladivostoku. - Samozrejme, ze ide'aln'i je, kdyz na dvore je zahrada a...
Poznatky z studenta bude zp'ivat ve sboru Primorsky opery a baletu
13-08-2013, 20:06, Cesky
D'ivka prijal nab'idku spolupr'ace po poslechu Nakhodka. Jednou z aktivit budoucnosti divadla opery a baletu - Podpora talent rusk'em. V'yber zpev'aku a zpev'aku prov'aden'ych v t'eto oblasti na...
C'astecn'e soused zachr'anil duchodce z loupeze
7-09-2013, 21:52, Cesky
V noci v dome duchodce, kter'y zije v obci 'Uhel, se ozvalo zaklep'an'i. Nezn'am'y vyzv'an, aby otevrel dvere, zena odm'itla. Nicm'ene nezvan'i n'avstevn'ici, kter'i se nezastavil, a vesli na verandu...
Vjaceslav Дюмин - budouc'i predseda komory ml'adeze
14-06-2013, 23:45, Cesky
Tak'e na zased'an'i mlad'i poslanci hl'aseny o cinnosti komory v roce 2012 - 2013 a rozhodli radu organizacn'ich z'alezitost'i, napr'iklad budouc'i politici navrhli Dume mesta Vladivostoku schv'alit...
Obvinen'y z vrazdy pr'imo z SEDO hrozil терактом
11-06-2013, 19:47, Cesky
Dnes v Уссурийске probehlo dals'i soudn'i jedn'an'i, ve kter'em na lavici obzalovan'ych na cl'anky 207 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpr'ava o notoricky spatn'ym aktu terorismu) stanul...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!