Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile

Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile Az 500 studentu D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity denne prich'azej'i o tom. Rusk'a a um'isteny do pokoju z nov'eho kampusu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby univerzity, vypor'ad'an'i syst'em, vyvinut'y v are'alu spr'avcovsk'e spolecnosti, se jiz osvedcil v akci. Asistenti, kter'e pom'ahaj'i studentum ve vsech f'az'ich postupu pracoval automaticky. - Fond bydlen'i univerzity je plne pripraven pro vypor'ad'an'i studentu - rekl viceprezident pro rozvoj Campus Palo Anna Bondarenko. - V poc'atc'ich bereme vysokoskol'aky, a pozdeji, 25. srpna, zacneme se usadit a prv'aci. Jedin'e, co mus'ime prijmout asi 6500 det'i, z nichz 2500 - studenty prvn'ich rocn'iku. - Ted jsme nab'ir'a na obr'atk'ach a vz'it 200-500 lid'i denne. Na v'ikend a pr'ist'i t'yden ocek'av'ame vrchol, kdy se budou konat urovn'an r'adu tis'icu studentu - gener'aln'i reditel OMC CAMPUS MANAGEMENT Omari Mkrtchyan. - Z'ad'ame deti, aby se v den, kter'y je uveden v jejich SMS a bude m'it k dispozici vsechny potrebn'e doklady a potvrzen'i. Krome toho, Omari Mkrtchyan poznamenat, ze studenti, kter'i kdysi zili na kolej'ich na pevnine, ale pouzije k 'uhrade v are'alu o tom. Rusk'a tak'e brzy prij'imat SMS-upozornen'i v den pr'ijezdu. V letosn'im roce se pocet obyvatel are'alu o tom. Rus je nov'y syst'em: Upozornit pr'ijezdem studenti obdrz'i prostrednictv'im SMS a e-maily, je dorucen'i provedeno na velk'e, prostorn'e autobusy jsou jeste v noci, a ve vsech f'az'ich kluku pomoci vysokoskol'akum, asistent r'id'ic'i podnikov'em are'alu. Autobusy dodat studenty pr'imo na akademick'e pude Palo - vstup Studentsk'eho centra, kde se spust'i cel'y proces registrace: Registrace na reg'aly v, platebn'ich termin'alu v sporitelny a prij'imat a nahr'av'a. Na v'yjezdu z kluku Studentsk'eho centra ocek'avat univerzitn'i autobusy, kter'e nesou o nich v krytech. Na recepci v hotelu pouze student z'iskat kl'ic od pokoje. Na budou studenti bydlet na koleji, nebo j'it na dovolenou domu, aby se d'al o. Rusk'y do zac'atku skoln'iho roku.Опубликовано:   22-08-2013, 21:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Nakhodka otevren'e koupac'i sez'onu
11-07-2013, 14:15, Cesky
Sledov'an'i souladu s pozadavky kladen'ymi na organizaci pobytu na pl'az'ich, bude pokracovat az do ukoncen'i sez'ony, 15.z'ar'i. Stejne jako dr'ive, vetsina pl'az'i se nach'az'i v sousedstv'i sekci...
L'ekari rusk'em elektronick'e cigarety a pasivn'i kouren'i stejne nebezpecn'e jako tab'ak
29-07-2013, 15:01, Cesky
Jejich n'azory na problematiku prevence a l'ecby z'avislosti na tab'aku v Primorye pod'ilu predn'imi odborn'iky l'ecebn'e a preventivn'i zdravotn'i p'ece rusk'em. Organiz'ator "kulat'eho stolu" od...
Nov'a trasa na z'adost obyvatel
17-07-2013, 10:17, Cesky
Cestuj'ic'i autobusem c'islo 31 pohybovat na trase "Louka - Fadeev - Borisenko, 106", radil dopravy Spr'avy Vladivostoku. Poc'atek jeho tvorby - v 600 a konc'i - ve 2300 rozsah pohybu - 30 minut....
«Fat'aln'i» p'atek ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
Tak, v p'atek, 28. cervna, ve Vladivostoku se stane opravdu «Osudov'e». V 18 hodin na Sportovn'im n'abrez'i zacne «Rock Fest» na sc'enu «Vladivostoku laskav'ym» prisli mlad'i rock-t'ymu mesta, zde...
Zeme je prvn'i eko-tunel b'yt postaven v Primorye
1-09-2013, 00:31, Cesky
Prvn'i eko-tunel bude postaven v n'arodn'im parku, "zeme Leopard" v regionu Pr'imorsk'y, rekl v p'atek s'ef rusk'e prezidentsk'e administrativy Sergej Ivanov na zased'an'i dozorc'i rady studijn'iho...
Siln'e zadn'i MOI Ruska Primorye 'uzem'i - kl'ic k efektivn'i sluzbe
18-07-2013, 20:18, Cesky
V soucasn'e dobe se do vnitrn'ich z'alezitost'i Primorsk'eho kraje tvor'i trvalou souc'ast zadn'ich jednotek, kter'e jsou rozm'isteny podle zkusen'eho person'alu. A ackoli oni nebyli zapojeni do...
Уссурийские podnikatel'e «zavolal k sobe» overen'i zastupitelstv'i Приморья
13-06-2013, 14:32, Cesky
V Уссурийске o st'iznosti podnikatelu zacala прокурорская kontrola, kter'a se t'yk'a cinnosti 'uradu mestsk'eho obvodu. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora...
Vedouc'i Vladivostoku,
29-08-2013, 12:02, Cesky
Dnes, 29. srpna z'it na r'adio vys'il'an'i "lemma" k novin'arum uvedl s'ef Vladivostok Igor Pushkarev. Kdyz uz mluv'ime o 'uloze Vladivostoku v Asii, Igor Pushkarev rekl, ze kapit'al Primorye je v...
Z'averecn'a dom'ac'i fotbalov'y turnaj se bude konat ve Vladivostoku
13-08-2013, 20:07, Cesky
910 a 16 v srpnu v stadionu sportovn'i skole MBOU Vladivostoku mesta uspor'adali fotbalov'y turnaj amat'ersk'ych t'ymu mezi. Organiz'atori turnaje - 'Urad pro informace a metodick'e pr'ace v oblasti...
Молодые офицеры пополнили ряды полиции Приморья
6-07-2013, 13:30, Cesky
В нынешнем году из стен Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России вышли 72 молодых лейтенанта и 31 специалист, получившие качественную юридическую подготовку....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!