Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'y are'al FEFU o. Rusk'y ve Vladivostoku je pripraven pro nov'y skoln'i rok

Nov'y are'al FEFU o. Rusk'y ve Vladivostoku je pripraven pro nov'y skoln'i rok D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzita(Palo)dokoncila presun do are'alu na ostrove rustine, v soucasn'e dobe ob'yvan'e studentu v nov'ych budov'ach. Agenturn'ich zpr'av na ostrov sami presvedcit o podm'ink'ach, ve kter'ych budou studenti skoleni. Podle rektora, 20. srpna zah'ajil v'yznamnou a odpovedn'e kampan pohybovat studentu - deset dnu v hotelov'ych pokoj'ich zaedut 6500 lid'i. Univerzita odveden'a pr'ace naskol'ic'i m'istnosti pro pr'ijem det'i, zajistit pr'ijemn'e prostred'i, ve kter'em zij'i. "Ve studentsk'ych pokoju m'a vse, co potrebujete: postel, stul, lampa, knihovna, satn'i skr'ine, koupelna, TV. V budov'ach vybaven'ych speci'aln'imi dom'ac'ich m'istnost'i, kde si muzete pripravit vlastn'i j'idlo. A nen'i to jedin'a zmena patre domu. V z'avislosti na pr'ipadu - jsou tam dva nebo tri na podlaze. Celkem za cel'y are'alu bude 142 techto pokoju. V soucasn'e dobe se pracuje na dokoncen'i pr'ipravy na instalaci s'it'i kuchynsk'eho vybaven'i. Univerzita zakoupen'ych elektrick'e trouby, mikrovlnn'e trouby, desky, drezy. Koupil prvn'i v'arku kompaktn'ich chladnicek k zabudov'an'i do poctu studentu, "- rekl Sergej Iwaniec. "V kazd'em pr'ipade v pr'izem'i jsou pridelena nav'ic prostor pro um'isten'i do pr'adelny. Pro studenty koupil a zehlic'i prkno a zehlicka. Elektrick'y v'ykon dod'avan'y do tela dostatecn'e k zajisten'i pln'eho zat'izen'i. Z'adn'e v'ypadky proudu v are'alu, a to zejm'ena nouzov'e nebo pl'anovan'ych odst'avek, sluzby, Palo registrov'an, "- dodal. Muzete j'ist v j'idelne a kav'aren, kter'e jsou t'emer ve vsech pr'ipadech univerzity. Od zac'atku skoln'iho roku se pocet pripojovac'ich m'ist zv'ysit. Menu nab'iz'i sirok'y v'yber j'idel a ruzn'ych cenov'ych relac'ich. Sn'idani si muzete d'at v rozmez'i 40 az 45 rublu, bude j'idlo o trech chodech s n'apojem stoj'i 120 rublu. Tyto ceny jsou nizs'i srednegorodskih v m'iste verejn'eho stravov'an'i. Pro z'asobov'an'i zahranicn'ich studentu(zejm'ena z Asie a Tichomor'i)se brzy vydelat j'idelnu s pan-asijsk'e kuchyne. Podle Sergeje Ivantsov pred summitu APEC 2012 "Rostelecom" dokoncil pokl'adku sv'ych s'it'i, a nyn'i jsou pouz'iv'any ve spojen'i s University of WI-FI. Z'aroven se do konce roku 2013 je pl'anov'ano uv'est do provozu vlastn'i firemn'i s'iti Palo. K proveden'i tohoto 'ukolu, vybaven'i zakoupen'e, je jeho nastaven'i. Soutez na v'ystavbu strukturovan'e kabel'aze syst'emu a nap'ajen'i pracovn'ich m'ist. "V budov'ach are'alu trubek z'asobov'ana vodou z odsolovac'iho zar'izen'i. V t'eto vode m'a kladn'e stanovisko techto laborator'i, "- rekl Sergej Iwaniec. Dodal, ze krome ostrova dov'azen'e pitn'e vody. Voda se prod'av'a v obchode na akademick'e pude. Co pro klimatizaci a vetr'an'i v budov'ach skol, jejich pr'ace je neust'ale sledovat spr'avcovsk'a spolecnost Palo are'al, denn'i kontroly proveden'ych prac'i zhotovitelem zajistit stabiln'i provoz syst'emu. Pro zar'izen'i, kter'e vyzaduj'i zvl'astn'i podm'inky, se v soucasn'e dobe stav'i laboratorn'i budovy. Z'akazn'ik objektu slouz'i D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i ministerstva pro m'istn'i rozvoj. Podle Sergeje Ivantsov, je konstantn'i pr'ace na v'yvoj zivota studentu. Unleashed v cervenci Primorye nejsilnejs'i cykl'on prinesl rekordn'i sr'azky a zpusobil nejakou skodu a nov'a budova univerzity. Vsechny dulezit'e ot'azky, kter'e veden'i univerzity venuje zvl'astn'i pozornost, a proto je nacase poskytnout studentum kvalitn'i l'ekarsk'e p'ece. "Vezmete pros'im na vedom'i, ze jsme teprve zac'inaj'i bydlet na koleji," - rekl. "Nov'y byt v nove postaven'em dome, a pak vyzaduje urcitou dobu na prizpusoben'i a bydlen'i. Zde hovor'ime o stovky tis'ic metru ctverecn'ich prostoru!Vzali jsme v 'uvahu pr'an'i vetsiny ucitelu a studentu, vytv'ar'i pr'ijemn'e prostred'i, poskytov'an'i potrebn'e pr'ace na redesignu tr'ide fondu, spr'avn'i 'urady, instalaci pr'idavn'ych elektrick'ych z'asuvek, "- rekl zdroj. Palo are'al se nach'az'i na ostrove rustiny. V jej'ich prostor'ach v z'ar'i 2012 byly hlavn'i cinnosti summitu APEC. Oblast vzdel'av'an'i, bydlen'i a vedlejs'i budovy Palo je 900 tis'ic metru ctverecn'ich. m, 210 hektaru upraven'e plochy. Obsahuje 5500 pokoju, Transform'atory do 25 metru ctverecn'ich. m kazd'y, dve budovy s multi-medi'aln'i ucebny, konferencn'i s'al pro 900 osob. Reditel Medical Center Palo Oleg Pak se tak'e vyj'adril na informace "pracovn'i skupiny": "V z'ajmu zajisten'i prednemocnicn'i prim'arn'i zdravotn'i p'ece osetrovatelstv'i a prim'arn'i l'ekarskou zdravotn'i p'eci u c'isla 10 v krytu otevren'em centru are'alu zdrav'i. Zde jsou v ordinaci, pozorov'an'i, satna a osetren'i m'istnosti. Jiz v z'ar'i, ve strukture Medical Center Palo zac'atku fungov'an'i kliniky, kter'a je pro konzultace a diagnostiku budou zasl'any na studenty a zamestnance Palo slozit'ych pr'ipadu. Nav'ic pos'adka ambulance cesty do are'alu o tom. Rusk'a v obecn'e rovine, stejne jako v jin'ych c'astech mesta. Pr'ipadn'e reklamace v tomto smeru nem'ame, "- rekl Oleg Pak.

Zdroj: Interfax-Russia.ru

Опубликовано:   22-08-2013, 21:49      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Festival,
21-09-2013, 19:01, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. ...
JSC «Приморнефтепродукт» zamerena na spr'avn'i odpovednosti
27-06-2013, 23:31, Cesky
Pr'imorsk'e dopravn'i prokur'ator byl posl'an tvrd'i v prohl'asen'i Lenin okresn'i soud, kter'y vyhovel pozadavku. Nyn'i veden'i mus'i zajistit pruchod zvysov'an'i kvalifikace pro pozadovan'e...
Evropsk'a unie podala zalobu proti Rusku: zahranicn'i automobilov'y prumysl vrac'i 'uder
10-07-2013, 12:02, Cesky
Zdroj rekl RIA "VladNews", tvrd'i, ze EU dotyku vyuzit'i za poplatek na dov'azen'e automobily na 'uzem'i Rusk'e federace. Podle z'astupce reditele odboru obchodn'ich jedn'an'i Catherine Maiorova...
V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou
8-08-2013, 21:01, Cesky
Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu odboru dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, procesn'i kontrola do smrti pot'apec-sv'arec korejsk'e spolecnosti na opravu lod'i v...
Nov'y plot instalov'ana v bl'izkosti skol Vladivostok
15-07-2013, 20:36, Cesky
Pro nov'y skoln'i rok, vzdel'avac'i instituce se men'i oken, opravy fas'ad, instalovat nov'e osvetlen'i, mont'az kamer a nov'e oplocen'i. Zejm'ena nov'e oplocen'i v techto dnech nach'az'i v...
Ve Vladivostoku se bude konat venkovn'i turnaj v sambo a freestyle boji mezi zenami
1-07-2013, 14:01, Cesky
V okrajov'e dome telesn'e v'ychovy v tento den se sejdou спортсменки z Биробиджана, Khabarovsk, Комсомольска-na-Амуре, Sovetsk'eho Pr'istavu, N'alezy Velk'eho Kamene, Уссурийска, Дальнереченска,...
Reditel skoly podezren'i z podvodu
27-06-2013, 23:30, Cesky
Podle verze vysetrov'an'i, v l'ete 2010 podezrel'y zhotovil usnesen'i o zamestn'an'i obcana na pozici pracovn'i komplexn'i 'uklidov'e sluzby budov. Padelek poslal v 'ucetnictv'i, a d'ale dost'aval...
27-07-2013, 17:00, Cesky
Ve Vladivostoku, loupez doslo v 47-rok-star'y muz. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, obet, se vrac'i domu pozde v noci, kdyz videli z'astup lid'i,...
Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze
25-08-2013, 18:15, Cesky
Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktor Isajeva v p'atek z pracovn'i n'avstevu ostrova Sachalin, kde se setkal s cleny D'aln'eho v'ychodu f'ora ml'adeze "ostrovy". Prvn'i v...
Ve Vladivostoku, narkoman matka bodl a zemrel na pred'avkov'an'i
23-07-2013, 12:31, Cesky
Zena uvedla, ze v'ytah muze slyset zvuky boje. Na sc'enu opustil vysetrovac'i t'ym. Ve v'ytahu telo bylo nalezeno 65-let'a zena s bodn'ymi ranami. Policist'e zjistili, ze obeti syn - narkoman s...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!