Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Festival V-ROX prij'it na pokryt'i predn'ich svetov'ych m'edi'i a feder'aln'i

Festival V-ROX prij'it na pokryt'i predn'ich svetov'ych m'edi'i a feder'aln'i Prvn'i mezin'arodn'i festival hudby a tvurc'i V-ROX konference se bude konat ve Vladivostoku c. 22 na 25. srpna. V hlavn'im meste Primorye prijde v'ice nez 200 'ucastn'iku z 8 zem'i - kapely, muzikanty, producenty a novin'aru. Podle zakladatele a kur'ator "Rock Vladivostoku" Ilji Lagutenko budou novin'ari moci uk'azat svetu, ze Peking je skutecne jedn'im z 'ustredn'ich bodu asijsko-pacifick'e oblasti. Na sv'e touze prij'it na V-ROX jiz prohl'asil, cenu casopisu Filter(USA), "Rossijskaja Gazeta", casopis "Billboard" a "Russian Reporter", noviny "Kommersant", televizn'i kan'al Bloomberg(USA), TV kan'al "p'atek", projekty Colta. ru, Kroogi.com a mnoho dals'ich. Chcete-li zobrazit 'upln'y program festivalu na ofici'aln'ich str'ank'ach "Vladivostok Rocks» - http://vrox.vladivostok3000.ru/program .Опубликовано:   21-08-2013, 11:20      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Lekce elektrick'e
27-06-2013, 14:02, Cesky
Prohl'idka program zahrnoval n'avstevu klukama электроинспекции, projektov'e skupiny PTS, v'yrobn'i haly a stanoviste obsluhy r'izen'i. Energie sezn'amil studenty se strukturou palivo-energetick'eho...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 20 poz'aru
20-06-2013, 10:46, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 68 lid'i person'aln'i a 20 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s...
B'yval'y s'ef Big Stone Vladimir halyavki odsouzen k re'aln'emu term'inu
2-08-2013, 13:19, Cesky
67-let'y Vladim'ir halyavki, kter'y vedl uzavren'y Bolshoi Kamen, byl odsouzen 35 roku odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii - soud shledal vinn'ym ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30...
Ilja Лагутенко:
13-06-2013, 19:16, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno IA Приморье24 v srpnu se bude konat ve Vladivostoku bezprecedentn'i ud'alost: festival V-Rox, kter'y na jedn'e strane v oblasti predn'ich nez'avisl'ych umelcu ATP, ale na...
V'ikend v okrajov'e centru Приморья prosli «Pod kopul'i Vladivostoku»
17-06-2013, 17:01, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья pryc tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». V sobotu, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'i Pr'istav prosel tanecn'i...
Nouzov'y rezim je zaps'ana v oblasti Magadan kvuli siln'ym destum
20-08-2013, 16:19, Cesky
Rozhodnut'i bylo ucineno jedn'an'i Hejtman cookie Magadan VP na schuzi Komise pro mimor'adn'e situace. Deste zpusobily ve 3 oblastech regionu a z'aplavy smyje v ruzn'ych c'astech feder'aln'i silnice...
Ghetto kos'ik: boj o jackpot zac'in'a
18-07-2013, 20:15, Cesky
Zac'atek ve 17:00. Lokalita - CSF "Sparta"(ulice Ovchinnikov, 34). Cena DER-shot(b'it s velmi dlouhou vzd'alenost)- 2000 rublu, a tak kazd'y t'yden. Pokud mad-shot nebudou vypracov'any, cena bude...
8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i: umen'i, jak se dostat bl'iz
21-08-2013, 20:45, Cesky
Zah'ajen v Vladivostok 8. Bien'ale v'ytvarn'ych umen'i, jehoz heslem - "Umen'i je bl'iz." Po dva t'ydny, od 21. do 1. z'ar'i obyvatel'e a n'avstevn'ici hlavn'iho mesta, nab'iz'i celou radu v'ystav,...
Vladivostok vstoupil do historie Olympijsk'eho hnut'i
26-06-2013, 14:15, Cesky
Prvn'i skupina, jej'iz hudbu na show slysel div'ak, se stal vladivostok indie-t'ym Mari!Mari!, zn'am'y mnoha hosty festivalu. Frontman skupiny Ilja Канухин aktivne komunikoval s publikem, kter'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!