Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az Pred nov'ym skoln'im rokem, bylo jich tam 10 dn'i a mnoz'i rodice maj'i z'ajem o to, zda si koupit sv'ym detem nov'e skoln'i uniformy, nebo v jejich skol'ach, zustane stejn'y jako predt'im: celosez'onn'i - tmave dno. Chcete-li vyresit tento probl'em, dnes clenov'e m'edi'i byly vyzv'any, aby u kulat'eho stolu s nadej'i Vitkalova, z'astupce reditele odboru skolstv'i a vedy rusk'em, kter'y se konal na noviny "Komsomolskaja Pravda" ve Vladivostoku. - V prvn'i rade bych chtel r'ici, ze z'akon skoln'i uniforma nen'i, nikdy nebyl a nikdy nebude - najednou rozpt'ylilo vsechny pochybnosti Douf'am Vitkalova. - Tam je feder'aln'i z'akon o vzdel'av'an'i c'islo 273 kter'y byl na konci lonsk'eho roku, byla podeps'ana prezidentem Rusk'e federace Vladim'ir Putin a skolsk'eho z'akona v Primorsk'eho kraje, kter'y dne 31. cervence byl schv'alen ve trech cten'ich a m'a b'yt nyn'i podeps'ana guvern'erem. Feder'aln'i z'akon, kter'y vstoup'i v platnost 1. z'ar'i 2013 jasne uv'ad'i, ze forma studenta urcuje vzdel'avac'i instituce s'am, nestanov'i-li st'avaj'ic'i pr'avn'i predpisy Rusk'e federace. Podle cl. 17 feder'aln'iho z'akona, je skoln'i uniforma urcen k odstranen'i pr'iznaku soci'aln'i rozd'ily a psychologick'y, zlepsit celkovou image instituce. Tak'e je povoleno pr'islusenstv'i nosen'e na dovolenou nebo poukazem na Pr'islusnost k urcit'e druhotn'e instituce: oznacen'i, odznaky, v'azanky. - J'a osobne jsem "pro" skoln'i uniformy, protoze pom'ah'a n'est vets'i zameren'i na vzdel'av'an'i a smaz'av'a rozd'il v nekolika ruzn'ych soci'aln'ich 'uroven studentu - sd'ilen'y Hope Vitkalova. - Nekter'e skoly Pr'imorsk'y Kraj mnoho let, dodrzovat tento postup: skoln'i c'islo 45 z mesta Ussuriisk, prvn'i vysok'a skola v Vladivostoku, 41. High School ve meste Vladivostok, studenti, kter'i jsou svetl'e logo, skola c'islo 6 z Vladivostoku, kde je nutno nosit pleten'e vesty a tmav'ych modr'e logo. Pro ty skoly, kde skoln'i uniformy presto pusob'i star'e pravidlo: Pouz'ivejte tmav'e dno a celosez'onn'i. N'amestek uvedl, ze prijet'i skoln'i uniformy se bude rozhodovat nejen rodice a ucitel'e, ale tak'e sami studenti, se domn'ivaj'i, ze ve slovech nadeje Vitkalova bude naslouchat. Nicm'ene, at uz to bude skutecne jen dohadovat. Pokud jde o celkov'y vzhled studentu, nekter'e pr'avn'i predpisy o veci uveden'e v region'aln'im z'akona: podle nej mus'i b'yt vzhled studenta v souladu s obecne uzn'avan'ymi normami obchodn'iho stylu a dekorace nen'i dovoleno traumatick'e doplnky, symboly l'eku atd. Celkove by skoln'i uniformy b'yt cist'y, bezpecn'y a esteticky. - Pokud student nechce nosit skoln'i uniformu, kter'a nemuze slouzit jako duvod pro jeho vyloucen'i, protoze vzdel'avac'i instituce v kazd'em pr'ipade povinen poskytnout vseobecn'e vzdel'an'i - r'ik'a Nadezda Vitkalova. - Ale v tomto pr'ipade je student povinen rodice b'yt v'azn'e vzdel'avac'i pr'ace, kter'a st'ale jeste prob'ih'a ovlivnit lhostejn'y student.

Maria Pisarev, RIA «VladNews»

Опубликовано:   20-08-2013, 21:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
V'ykon kaligrafi Ryoji Yamamoto 'uspesne probehla ve Vladivostoku
30-08-2013, 22:33, Cesky
D'iky 14 hodin Primorsk'eho kraje v hale divadla ml'adeze Ryoji Yamamoto improvizovan'e vytvorit mal'e obrazy, pouzije se inkoust a barevn'e kr'idy. Mistr napsal znaky, kter'e odr'azej'i dusi...
Ex-policisty v Primorje budou soudit za 5 faktu pracovn'ich trestn'ych cinu
5-06-2013, 22:32, Cesky
4. cervna 2013 Дальнереченским межрайонным prokur'ator schv'alena obzaloby v trestn'ich vecech, pokud jde b'yval'eho obvodn'iho opr'avnen'eho policie, podala na materi'alum zastupitelstv'i kontroly....
Seaside HIF a jej'i pobocky se a komunikovat on-line
30-07-2013, 10:33, Cesky
Region'aln'i zdravotn'i pojistovna Primorsk'eho kraje se pribl'izil k jejich pridruzen'ych spolecnost'i. D'iky nov'emu softwaru TrueConf, kter'y je od cervna tohoto roku je nastavena na TFOMS m'it...
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov navst'ivil Igor Пушкарев
14-06-2013, 19:00, Cesky
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov se kon'a ve Vladivostoku v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Na n'i zastoupeny v'ice nez 90 obrazu. Mezi nimi jsou klasick'e a...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Уссурийский таможенник-zkorumpovan'y v ocek'av'an'i soudu
6-07-2013, 08:02, Cesky
Vysetrovatelu D'aln'eho vysetrovac'iho r'izen'i dopravy SU TFR dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti b'yval'eho hlavn'iho st'atn'i celn'i inspektor oddelen'i celn'i odbaven'i Лесозаводского...
Pam'atn'ik hrdinsk'eho submariner byl ofici'alne otevren ve Vladivostoku
30-07-2013, 21:32, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno v dubnu. Poslanci meli rekonstrutsiyu pam'atku na vlastn'i n'aklady. Po otevren'i pam'atn'iku zustanou pod veden'im mestsk'e rady. Na zac'atku dubna 2013 Krajsk'eho...
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur
22-08-2013, 21:46, Cesky
Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!