Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az

Skoln'i uniformy: povinn'e nosen'i az Pred nov'ym skoln'im rokem, bylo jich tam 10 dn'i a mnoz'i rodice maj'i z'ajem o to, zda si koupit sv'ym detem nov'e skoln'i uniformy, nebo v jejich skol'ach, zustane stejn'y jako predt'im: celosez'onn'i - tmave dno. Chcete-li vyresit tento probl'em, dnes clenov'e m'edi'i byly vyzv'any, aby u kulat'eho stolu s nadej'i Vitkalova, z'astupce reditele odboru skolstv'i a vedy rusk'em, kter'y se konal na noviny "Komsomolskaja Pravda" ve Vladivostoku. - V prvn'i rade bych chtel r'ici, ze z'akon skoln'i uniforma nen'i, nikdy nebyl a nikdy nebude - najednou rozpt'ylilo vsechny pochybnosti Douf'am Vitkalova. - Tam je feder'aln'i z'akon o vzdel'av'an'i c'islo 273 kter'y byl na konci lonsk'eho roku, byla podeps'ana prezidentem Rusk'e federace Vladim'ir Putin a skolsk'eho z'akona v Primorsk'eho kraje, kter'y dne 31. cervence byl schv'alen ve trech cten'ich a m'a b'yt nyn'i podeps'ana guvern'erem. Feder'aln'i z'akon, kter'y vstoup'i v platnost 1. z'ar'i 2013 jasne uv'ad'i, ze forma studenta urcuje vzdel'avac'i instituce s'am, nestanov'i-li st'avaj'ic'i pr'avn'i predpisy Rusk'e federace. Podle cl. 17 feder'aln'iho z'akona, je skoln'i uniforma urcen k odstranen'i pr'iznaku soci'aln'i rozd'ily a psychologick'y, zlepsit celkovou image instituce. Tak'e je povoleno pr'islusenstv'i nosen'e na dovolenou nebo poukazem na Pr'islusnost k urcit'e druhotn'e instituce: oznacen'i, odznaky, v'azanky. - J'a osobne jsem "pro" skoln'i uniformy, protoze pom'ah'a n'est vets'i zameren'i na vzdel'av'an'i a smaz'av'a rozd'il v nekolika ruzn'ych soci'aln'ich 'uroven studentu - sd'ilen'y Hope Vitkalova. - Nekter'e skoly Pr'imorsk'y Kraj mnoho let, dodrzovat tento postup: skoln'i c'islo 45 z mesta Ussuriisk, prvn'i vysok'a skola v Vladivostoku, 41. High School ve meste Vladivostok, studenti, kter'i jsou svetl'e logo, skola c'islo 6 z Vladivostoku, kde je nutno nosit pleten'e vesty a tmav'ych modr'e logo. Pro ty skoly, kde skoln'i uniformy presto pusob'i star'e pravidlo: Pouz'ivejte tmav'e dno a celosez'onn'i. N'amestek uvedl, ze prijet'i skoln'i uniformy se bude rozhodovat nejen rodice a ucitel'e, ale tak'e sami studenti, se domn'ivaj'i, ze ve slovech nadeje Vitkalova bude naslouchat. Nicm'ene, at uz to bude skutecne jen dohadovat. Pokud jde o celkov'y vzhled studentu, nekter'e pr'avn'i predpisy o veci uveden'e v region'aln'im z'akona: podle nej mus'i b'yt vzhled studenta v souladu s obecne uzn'avan'ymi normami obchodn'iho stylu a dekorace nen'i dovoleno traumatick'e doplnky, symboly l'eku atd. Celkove by skoln'i uniformy b'yt cist'y, bezpecn'y a esteticky. - Pokud student nechce nosit skoln'i uniformu, kter'a nemuze slouzit jako duvod pro jeho vyloucen'i, protoze vzdel'avac'i instituce v kazd'em pr'ipade povinen poskytnout vseobecn'e vzdel'an'i - r'ik'a Nadezda Vitkalova. - Ale v tomto pr'ipade je student povinen rodice b'yt v'azn'e vzdel'avac'i pr'ace, kter'a st'ale jeste prob'ih'a ovlivnit lhostejn'y student.

Maria Pisarev, RIA «VladNews»

Опубликовано:   20-08-2013, 21:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorye 28. srpna
28-08-2013, 11:17, Cesky
V regionu, d'est, mlha m'isty v dopoledn'ich hodin'ach. Z'apadn'i v'itr stredne tezk'e. Teplota vzduchu 21 26 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Smer severo-z'apadne od odpoledne...
V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i
19-09-2013, 17:39, Cesky
Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle...
Penov'a p'arty se konala ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:04, Cesky
V 19 hodin Penogener'atory zacal plnit Sportovn'i n'abrez'i v bl'izkosti potoku zasnezen'ych sc'en, nev'az'i peny hmotnosti. Organiz'atori podarilo vytvorit tu atmosf'eru techto nocn'i peny klubu...
L'ekari rusk'em elektronick'e cigarety a pasivn'i kouren'i stejne nebezpecn'e jako tab'ak
29-07-2013, 15:01, Cesky
Jejich n'azory na problematiku prevence a l'ecby z'avislosti na tab'aku v Primorye pod'ilu predn'imi odborn'iky l'ecebn'e a preventivn'i zdravotn'i p'ece rusk'em. Organiz'ator "kulat'eho stolu" od...
Mezin'arodn'i kongres Ryb'arstv'i bude sdruzovat v'ice nez 200 'ucastn'iku
29-08-2013, 12:03, Cesky
Podle ministerstva rybolovu a vodn'ich zdroju Primorsk'eho kraje se kongresu z'ucastn'i z'astupci nekter'ych oblastech Ruska, vcetne Kaliningradu, Sachalin, Murmansku a Magadan, Kamcatka kraj....
V Arsenyev zatkla podezrel'e z loupeze bytu
9-07-2013, 20:00, Cesky
Prisel na sc'enu vysetrovac'iho t'ymu. 49-let'y majitel bytu rekl policii, ze spal a neslysel hluk v pozad'i. Policie prohl'edl byt. Nic nebylo ukradeno. Zjistil, ze nezn'am'y vloupal do domu pres...
Dobrovolnick'e Training Center Palo oslavil sv'e druh'e narozeniny
27-08-2013, 14:49, Cesky
Bez 'ucasti dobrovoln'iku Palo dnes nedelaj'i z'adn'e v'yznamn'e ud'alosti na 'uzem'i Primorsky, jsou v popt'avce a jsou neoceniteln'ym pomocn'ikem organiz'atorum. Pres ramena kluci pracuj'i na...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Pro boj s
13-08-2013, 15:03, Cesky
Tiskov'a sluzba n'amorn'i dopravn'i policie uvedl, ze v letosn'im roce na 'uzem'i jednotk'ach Pr'imorsk'y z'apisu dopravn'i policie zjisteno 94 vozidel v rozporu integrity karoserie, 185 fakty zmenou...
Krasnojarsk deti byli otr'aveni dals'i jsou na ceste do
31-07-2013, 23:46, Cesky
Nekter'a m'edia uvedla, ze centrum All-rusk'e Detsk'y "Ocean" nasel dukaz otravy u det'i. Policist'e prov'adej'i kontroly na veci. Je prok'az'ano, ze 29. cervence v kempu, delegace z Krasnojarsk -...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!