Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i z'astupce vyzaduje 'upravu region'aln'iho informacn'iho strediska Amia

N'amorn'i z'astupce vyzaduje 'upravu region'aln'iho informacn'iho strediska Amia Informacn'i centrum(IC)Ministerstvo vnitra Primorsky - takze pokud chcete "mozek" z policejn'iho oddelen'i. Nicm'ene, ned'avn'y testy prok'azaly u more prokur'atori - nekdy v IC nespr'avne. Je treba poznamenat, ze se jedn'a o region'aln'i policie IC obsahuje vsechny informace o osob'ach, kter'i nekdy v zivote dopustili trestn'eho cinu a st'ih'any. Podle st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje, prov'adec'i pravomoci v pr'avn'ich statistick'ych 'udaju poskytnut'ych podle cl'anku 51 spolkov'eho z'akona "Na Procuracy Rusk'e federace," prokuratura rusk'em testov'any organizaci rusk'eho ministerstva vnitra Informacn'iho centra Primorsky dodrzovat registracn'i discipl'iny a kontroly nad 'uplnosti a vern'e zobrazen'i statistick'ych informac'i. Kontrolou bylo zjisteno nekolikan'asobn'e porusen'i z'akona o z'apisu jednotliv'ych trestn'ich vecech a kriminality hl'asen'i, aby dokoncen'i a odevzd'an'i z'aznamu, nedostatku institucion'aln'i kontroly. Tak, nacasov'an'i vyd'an'i porusen'i predpisu statistick'ych dokumentu p'isarsk'e chyby pri vyplnov'an'i karet nen'i nutn'e prvky karet apolnenie, rozd'ilnost jejich k'odu a informacn'ich pol'i, opravy proveden'e na karte nen'i spr'avne notarized, a tam tak'e byli pr'ipady vyd'av'an'i platebn'ich karet statistick'y vzorek z let minul'ych. Kontrolou bylo zjisteno, ze porusov'an'i prim'arne spojena se spatnou kontrolou oddelen'i 'uzemn'iho ATS pr'ace podr'izen'ych zamestnancu, jakoz i vzhledem k nedostatku kontroly ze strany region'aln'iho informacn'iho centra pro dodrzov'an'i org'anu vnitrn'ich z'alezitost'i okrajov'ych pozadavky meziresortn'i r'adu "o jednotn'em zlocinu zpr'av." Kdyz je skenov'an'i do cela MV s Ruskem, Primorye Territory informace dodan'e s n'avrhy predlozen'ymi k zajisten'i pr'avn'iho st'atu v oblasti predch'azen'i trestn'e cinnosti v'ykaznictv'i a statistiky v'ykaznictv'i, pos'ilen'i vnitrn'i kontroly v souladu s registracn'im discipl'iny, zv'ysen'e n'aroky na podr'izen'ych a prin'aset pachatele k disciplin'arn'imu odpovednost. Tato informace je prezentov'ana na setk'an'i s n'amestkem ministerstva vnitra Rusko Pr'imorsk'y, kter'a se konala video konference za 'ucasti vedouc'ich 'uzemn'ich org'anu vnitrn'ich vec'i a z'astupce prokuratury hrana, na konci setk'an'i na disciplin'arn'i obvinen'i vznesen'a proti dvema, kter'i se dopustili 'uredn'ici.

Ivan Hrozn'y

Опубликовано:   17-08-2013, 19:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Psi z D'aln'eho v'ychodu v celn'im k ochrane hranic a jejich p'anum
10-07-2013, 01:17, Cesky
Pri t'eto pr'ilezitosti na m'iste u DVTU bylo demonstrace s sluzebn'ich psu. K prok'az'an'i schopnosti jejich psu byly vyzv'any, osm celn'ich 'uredn'iku z ruzn'ych okresu rusk'em. Jedn'im z 'ukolu -...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Festival venkovsk'e kultury
8-07-2013, 21:03, Cesky
V obci K'amen-Ryb'are Khankaisky Mestsk'a c'ast XIII skoncilo region'aln'i festival venkovsk'e kultury "Khankaysky sv'it'a." Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, se festival kon'a...
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
V Arsenyev policie odhalila vloup'an'i
26-07-2013, 16:00, Cesky
B'yval'y hl'asil, ze v soukrom'em dome, kter'y se nach'az'i v bocn'i ulici Kursk, v noci, rozbit'i okenn'iho skla, proniknout do nezn'am'eho, ukradl pen'ize a cennosti. Jako v'ysledek,...
V nemocnici Khanka zat'imco sest zamestnanci byli napomenuti
8-08-2013, 21:01, Cesky
Khankaisky Okresn'i st'atn'i zastupitelstv'i audit shody KGBUZ "Khankaysky CRH" pr'avn'i predpisy t'ykaj'ic'i se zdravotn'i p'ece a zdravotnick'e epidemiologick'e blahobytu obyvatel, coz melo za...
Od 4. cervence jsou zavedeny nov'e formy dokumentu pro registraci pr'avnick'ych osob a podnikatelu
1-07-2013, 18:47, Cesky
Aktualizace se dotkla vetsiny dokumentu. Konkr'etne zmeneny formul'are z'adost'i o st'atn'i registraci pr'avnick'e osoby pri jeho vytv'aren'i, reorganizace a likvidace, pri z'apisu zmen, vkl'ad'an'i...
V p'atek ve Vladivostoku bude vrele
23-08-2013, 11:15, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu v nekter'ych c'astech bourky. Smer z'apad, severo-z'apadn'i m'irn'y. Teplota vzduchu 18 28 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Smer z'apad, severo-z'apadn'i...
Policist'e vr'atili chlapci похищенный веловипед
25-06-2013, 14:32, Cesky
Zena vysvetlil, s лестничной hriste unesen kolo jeho nezletil'eho syna. D'iky vcasn'emu telefonn'ich hovoru matky, 'unosce «pron'asledov'an'i», byl zadrzen pod'ilej'i non ochrany. Je podezrel'y z...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!