Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?

Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i? Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i spolecnosti Circus" ve sv'e tiskov'e zpr'ave uvedl n'asleduj'ic'i: "Pokud jde o diskusi o v'ysledc'ich inspekc'i Rosfinnadzor, stejne jako resen'i pro v'yrobn'i probl'emy ve Vladivostoku st'atn'i cirkus smeruje pracovn'iky Gener'aln'iho reditelstv'i rusk'eho st'atn'iho podniku Circus: n'amestek gener'aln'iho reditele Boris Maikhrovsky a poradce gener'aln'iho reditele ekonomick'eho zabezpecen'i Ivana Kulinin "Ale to, co se stalo potom, nezapad'a do r'amce pracovn'i vztah mezi materskou organizaci(Rusk'a st'atn'i Circus Company)a pobocky v regionu(Vladivostok cirkus). Jak vcera rekl RIA "VladNews» n'amestek gener'aln'iho reditele "rusk'eho st'atn'iho podniku Circus" Boris Maikhrovsky 13. srpna 2013 pri pokusu vstoupit do budovy Vladivostok cirkus, byl ucinen pokus, aby se zabr'anilo pr'istupu k zar'izen'i Rosgostsirk delegace. I kdyz kazd'y, kdo prisel z Moskvy, byl v drzen'i identity a zamestn'an'i, a cestovn'i pouk'azky. Boris Maikhrovsky, s'am profesion'aln'i cirkus pracovn'ik, kter'y poch'az'i z cirkusov'eho rodu, tret'i generace umelec, hovor'i o tom, co je jiz v budove Vladivostok cirkusu musel pod'an'i vysvetlen'i na policii, kter'y prijel na v'yzvu pr'avn'ik, kter'y zastupoval jednoho z vudcu m'istn'iho cirkusu. Boris Maikhrovsky r'ik'a, ze policejn'i kapit'an, kter'y se predstavil na m'istn'i okrsek, prisel overit informace o 'udajn'ych dostupn'ych faktu nepr'atelsk'e prevzet'i pokus cirkusu. Jen dlouh'y rozhovor, behem nichz z'astupci Moskvy se nepodarilo prok'azat, ze jejich n'avsteva je spojena s financn'i zkousce podr'izen'ych instituc'i povolen'ych j'it do m'istnosti. Nicm'ene, dokonce v r'amci pr'avn'ika zastupuj'ic'iho Vladivostok cirkus, Moskva pozadovala, aby inspektori over'i jejich poveren'i. Situace se jeste zhors'i dva faktory: absence z pr'ace reditele Vladivostok cirkusu Alexis Turkalova(je nemocn'y)a pokus o zaveden'i nov'eho financn'iho reditele Alexander Shurygina Vladivostok cirkus, kter'y schv'alil rusk'y st'atn'i cirkus spolecnosti v kancel'ari po nekolik dn'i pred. Alexander Shurigin, je zn'amo, ze pracoval v kancel'ari mesta Vladivostok dumy a jako hlava Pershamaiski ctvrti Vladivostoku. Jak rekl mu Maikhrovsky, prisel kontrola byl nespokojen'y se stavem Vladivostok cirkusu - Feder'aln'i prostor pro posledn'ich devet let, sel do poklesu. To je zvl'aste patrn'e na fas'ade budovy. Rosgostsirk ochotni investovat do rekonstrukce budovy, ale dnesn'i kontrola nen'i jasn'e, jak jsou vynakl'ad'any pen'ize, a co se stane s veden'im Vladivostok cirkusu, kter'y je podr'izen sv'ym nadr'izen'ym(Rusk'a st'atn'i cirkus spolecnost), nechce umoznit inspektorum rusk'eho st'atn'iho podniku Circus do budovy a dokumentace. Vyvol'av'a legitimn'i ot'azku nahradit "star'e"(aktu'aln'i)veden'i "Nov'y." Zdroj rekl RIA "VladNews», v bl'izk'e budoucnosti, predstavitel'e "star'e" veden'i Vladivostok cirkus bude por'adat tiskovou konferenci hovorit o tom, ze budova se chyst'a zachytit Raiders cirkus Pr'ibeh je slozit'a. A s jasn'ym pokracov'an'im

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...
K-pop z'iskal na Akademii umen'i
17-07-2013, 16:30, Cesky
Do dvou dnu D'aln'eho v'ychodn'i Akademie umen'i konala koncerty hudebn'iku z jin'ych zem'i - C'ina a Jizn'i Korea . Spolupr'ace se vzdel'avac'imi institucemi sousedn'ich zem'i - jedna z prioritn'ich...
Vladivostok obnoven pomn'ik voj'aku-pracovn'iky z'avodu
6-09-2013, 21:46, Cesky
Monument - Pracovn'i z'avod "Metalist", kter'i padli v boj'ich Velk'e vlasteneck'e v'alky v letech 1941-1945.(Ulice Arsenyev, 2), kter'y byl rekonstruov'an v Vladivostok. V prvn'ich dnech v'alky s...
Za rok 25 tis'ic pr'imorsk'ych duchodce poz'adaly o platbu z prostredku penzijn'ich fondu,
6-07-2013, 08:02, Cesky
Za uplynul'y rok pro 'ucely v'yplaty z fondu penzijn'ich fondu v cele se obr'atili 25000 duchodcu. 23100 z obcanu, kter'i jiz nainstalov'an odpov'idaj'ic'i platba. Drtiv'a vetsina obcanu, kter'i v...
V rusk'em, soutez o nejleps'i n'avrh individu'aln'iho domu
20-07-2013, 15:16, Cesky
Projekty 'Ucastn'ici mus'i zaslat na Odbor mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje. Hodnotit bude odborn'a porota. Krome toho bude v r'amci n'avrhu domu na kan'alu diskutovat "verejnopr'avn'i televize"...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne pr'ist'i t'yden
2-08-2013, 13:18, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i, 'ukolu stanoven'e odborn'iky starosty mesta Igora Pushkarev behem 'ustupu na kvalitu opravami komunikac'i. Jak bylo...
Vladivostok uc'i tanec pro флешмоба
26-06-2013, 19:00, Cesky
Tanec, kter'y videt cel'y svet, je koncipov'an a navrzen deseti z'astupci хореографических skol Vladivostoku. Pred nekolika dny organiz'atori poslal vsem 'ucastn'ikum video lekce, ve kter'em zn'am'y...
Za dluhy pripravil «zelezn'e pony»
24-06-2013, 14:46, Cesky
Ale je treba znovu naplneny palivem svuj sk'utr skoncila pro dluzn'ika nepr'ijemn'ymi dusledky: ted «zelezn'e pony» muze koupit kdokoliv. Soudn'i rozhodnut'i o navr'acen'i dluhu ve v'ysi 9 tis'ic kc...
Sporitelna podporuje zemedelce D'aln'y v'ychod
18-07-2013, 20:20, Cesky
Behem prvn'iho ctvrtlet'i roku 2013 za financn'i podpory banky se obr'atil 25 na D'aln'em v'ychode. Sberbank 'uver na rozvoj soukrom'eho zemedelstv'i m'a nekolik v'yhod. Snadn'a pujcka term'in - do 5...
Ve Vladivostoku se bude konat prvn'i dom'ac'i z'avod mistrovstv'i Ruska na z'avodn'i dr'aha 2013
25-06-2013, 14:30, Cesky
Jako souc'ast t'ymu «V'ychod» vystoup'i Gregory Лагута, Misa Гафуров, Maxim Карайченцев, Alexej Харченко, Ivan Лысик, Michael Лысик, Daniel Litv'inov, Aeaa Sevcenko. Za t'ym «Mega-Lada» na trati...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!