Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Asijsk'e hosty diskutovat o rusk'ych projektu, jako priority pro Primorye

Asijsk'e hosty diskutovat o rusk'ych projektu, jako priority pro Primorye Na kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny zacala XXII V'yrocn'i konference ekonomick'eho f'ora severov'ychodn'i Asii(NEA). Na slavnostn'im zah'ajen'i predseda z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'y kraj Viktor Gorchakov. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, byla konference za 'ucasti v'ice nez 100 mezin'arodn'ich expertu ze zem'i severov'ychodn'i Asii v oblasti energetiky, zivotn'iho prostred'i, financ'i, obchodu, dopravy a logistiky. 'Ucelem mezin'arodn'im f'oru - pos'ilen'i hospod'arsk'ych a institucion'aln'ich vazeb v r'amci Spolecenstv'i severov'ychodn'i Asii prostrednictv'im spolupr'ace, politick'e iniciativy a rozs'iren'e moznosti pro budouc'i spolecn'e cinnosti. Na konferenci, rusk'e a zahranicn'i experti diskutovali o ot'azk'ach region'aln'i hospod'arsk'e spolupr'ace, se zameren'im na projekty priority pro rusk'y D'aln'y v'ychod a do pr'imorsk'ych provinci'i. "Krajsk'e 'urady se zamerily na rade dulezit'ych oblast'i, - rekl mluvc'i region'aln'iho parlamentu Viktora Gorchakov. - Za prv'e, je to v'yvoj prumyslov'e kapacity a vytv'aren'i nov'ych high-tech prumyslu. Zde lokomotivy muze mluvit Arsenyevskiye rostlin "pokrok" a "Askold" bolshekamensky Plant "Zvezda" Automobil "Sollers", stejne jako petrochemick'e z'avody. Dals'im dulezit'ym aspektem pro n'as je zv'ysit 'ucinnost dopravn'i infrastruktury. A, jako tradicn'i, silnicn'i a zeleznicn'i, tak i pro nov'e pobrezn'i - potrub'i. Dals'i oblast'i, kde na 'uzem'i Primorsky muze b'yt konkurenceschopn'e v asijsko-pacifick'em trhu - je zemedelstv'i. Mysl'im, ze rozvoj drevarsk'eho prumyslu, rybolovu, a, samozrejme, na produkci ekologicky cist'ych potravin. 'Ukolem z'akonod'arn'eho sboru - s podporou region'aln'i spr'avy, jak opravit tyto projekty jednotliv'ych dokumentu, tvorit nov'y pr'avn'i r'amec pro zlepsen'i investicn'iho klimatu v regionu, podporit rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku ". V'yznam a nutnost techto mezin'arodn'ich setk'an'i upresnit spolecn'e akce v rychle se rozv'ijej'ic'im svete, rekl ve sv'ych projevech predstavitelu z'ucastnen'ych zem'i. To je respektovan'y a v'azen'y lid'i na dlouhou dobu pracoval v ruzn'ych vl'adn'ich postech. Takze, pane Jiang Zhenhua byl m'istopredseda St'al'eho v'yboru N'arodn'iho kongresu lidov'e, pane Pak Kwan Yu cele N'arodn'iho shrom'azden'i Korejsk'e republiky, pan Ganhbold Basandzhav slouzil jako velvyslanec Mongolska do Jizn'i Koreje, pan Taro Nakayama, veden'e Ministerstvem zahranicn'ich vec'i vec'i Japonska, a pan Stephen Cooper - State of Alaska. Pripomenme si, ze ekonomick'e f'orum v severov'ychodn'i Asii je nevl'adn'i organizace zalozen'a v roce 1991 na podporu a prov'aden'i v'yzkumu, nav'azat kontakty a dialog t'ykaj'ic'i se hospod'arsk'eho a soci'aln'iho rozvoje v severov'ychodn'i Asii. F'orum si dala za 'ukol v'yvoj mezin'arodn'iho porozumen'i a vztahy mezi n'arody severu-v'ychodn'i Asie, Severn'i Americe a Evrope. Toto f'orum se kazdorocne kon'a konference, setk'an'i odborn'iku a semin'are t'ykaj'ic'i se pl'anov'an'i, podpore, koordinaci a prov'aden'i mezin'arodn'ich a interdisciplin'arn'i resen'i nejbeznejs'ich probl'emu, kter'ym region cel'i. N'apoveda Northeast Asia(NEA)- Asie sub-region, oblast, kter'a se rovn'a v'ice nez 10 milionu kilometru ctverecn'ich. Pocet obyvatel kraje - v'ice nez 15 miliardy lid'i, coz predstavuje v'ice nez 20 procent svetov'e populace. Severov'ychodn'i Asijsk'e zeme: Rusko, C'ina, Tchaj-wan, Mongolsko, Severn'i a Jizn'i Koreou a Japonskem.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   16-08-2013, 20:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nebezpecn'y brambory poslali domu
20-06-2013, 15:32, Cesky
Duvodem se stala nesoulad фитосанитарным pozadavky Celn'i unie. V prubehu karant'eny rostlinol'ekarsk'e kontroly vozidla se zeleninou odborn'ici Hranicn'i rostlinol'ekarsk'e kontroln'iho 'uradu...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
V Primorje policejn'i privezl cenn'e malebn'e pl'atna majitelum
25-06-2013, 14:30, Cesky
Spr'ava a person'al zdravotnick'eho zar'izen'i a nevedeli o umeleck'e hodnoty obrazy: v 'ucetn'ich dokumentech nemocnice) n'aklady pl'aten bylo, co se naz'yv'a «nula kc, nula centu». Data...
Z poz'aru zachr'anil tri osoby
4-06-2013, 22:02, Cesky
Dnes v noci doslo k vzn'icen'i v двухквартирном obytn'em dome v obci Cypris, Надеждинского jm'eno. V 0513 hod. obdrzela zpr'avy o poz'aru v'ypravc'i sluzby «01». Okamzite byly vzneseny hned dve...
Skoln'i veletrh pokracuje na centr'aln'im n'amest'i Vladivostoku
27-08-2013, 21:48, Cesky
Vladivostok centr'aln'i n'amest'i pokracoval v pr'aci na skoln'i jarmark. Zde si muzete koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e potreby - alba, barvy, tuzky, batohy,...
Velvyslanec Far Eastern feder'aln'iho okresu, se setkal s rusk'ym st'atn'im z'astupcem
17-09-2013, 20:04, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady - velvyslanec se setkal s RFE Trutnev gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace Jurij Cajka. Setk'an'i se konalo dne 17. z'ar'i v Chabarovsku, v predvecer n'avstevy...
N'asledky pr'ivalov'ych destu jsou eliminov'any na lince
25-07-2013, 12:48, Cesky
Proudy vody prov'ad'i z kopce na vozovce kameny, vetvicky a necistot, ucp'an'i destov'e kanalizace rost. Ze voda opust'i vozovka rychlejs'i silnicn'i a zv'ysit kanalizace pr'ihradov'e boure. D'iky...
'Uplatek se obr'atil v por'adku a vyn'asob'i 30
25-07-2013, 12:46, Cesky
V upl'acej'ic'im Spasskij je odsouzen k tezk'emu pokuty. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena Telegina, Spasskij okresn'i soud vynesl verdikt viny vuci...
G'eniov'e Vladivostok se setkaly v bitve dusevn'iho
6-09-2013, 21:49, Cesky
Na n'abrez'i carevic 6.z'ar'i bylo horko mimo intelektu'aln'i bitvy. Vladivostok deset t'ymu deti, dospel'e a dokonce i psy, se setkal se zjistit, kdo je nejv'ice erudovan'y. Hra se skl'adala ze dvou...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!