Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Kolej obyvatel'e Vladivostok, unaven'y nicnedel'an'i "upravlyayki" obr'atil se k "Houses kontroly"

Kolej obyvatel'e Vladivostok, unaven'y nicnedel'an'i "upravlyayki" obr'atil se k "Houses kontroly" Vcera, 5. srpna Kolej obyvatel'e na Sachalinu, 56 spolecne s organizac'i "Brownie r'izen'i" pracovat spolecne vypor'adat s lhostejnost'i spr'avcovsk'e spolecnosti.

"Vcera u vchodu lezel mrtvou krysu se odpadu, kter'y nen'i vyt'ahl jeden t'yden, a dnes, kdyz bylo setk'an'i se bude konat, vsechny odstraneny. Lid'e tesne pred uklouznut'i na tomto "bordelu", ucp'av'an'i nosu. Ale to nen'i poprv'e, "- rekl obyvatel domu Julia Kovtun.

Probl'em odpadu - jedn'im z mnoha, kter'e maj'i vydrzet vlastn'iku bytov'ych jednotek. Krome toho, ze se m'alokdy vyvezeno, nahromaden'e pod okny domu pomerne casto zap'alili odpadky m'istn'ich obyvatel. Protoze techto poz'aru je prvn'i patro, jejichz n'ajemci byt se nach'az'i v bl'izkosti odpadku, boj'i otevr'it okna, a ze v tomto m'iste je o zapojen'i se muze sp'alit.

Jako n'ajemn'ici, stejne nal'ehav'y probl'em s opravou verandy. Napr'iklad, v nizs'ich patrech nemus'ite j'it ven zjistit, zda je d'est, protoze jeho pr'itomnost muze b'yt identifikov'an pomoc'i tekouc'i vody dolu z hradeb. Soucasne potrub'i plnic'iho tesn'ic'i, delat drobn'e opravy, stejne jako dals'i dulezit'e z'avazky doma - v rukou obyvatel Sachalinu, 56.

Na zased'an'i, na nemz zvolen'y Council dum a jeho predseda, a to 20-30. To je m'ene nez v predchoz'im shromazduj'i informacn'i schuzky - to bylo o r'ad vets'i. Ale podnikav'i obyvatel'e domova neztratili srdce, a rekl, ze by sel pres podpisu majitel'e sami, z'iskat potrebn'e hlasy.

"Pom'ah'ame lidem legalizovat jejich malou vl'adu v tomto dome. Tento protokol se zaregistruje ve spr'ave mesta, a spolu s n'im jsou schopni j'it do sv'e soucasn'e i budouc'i investicn'i spolecnosti. Jakmile je procedura je del'ana, a protokol je registrov'ana, mohou clenov'e predstavenstva domu se s pr'ipadn'ymi konkr'etn'ich st'iznost'i a pozadavku j'it do jejich kr'alovstv'i a vyzaduje alespon z'akladn'i sestavy, "- rekl predseda" Brownie r'izen'i "Natalia Belentseva.

Poznamenala tak'e, ze v budouc'ich obyvatel s Sachalinu bude 56 poskytuje plnou podporu. Od pomoci pri pr'iprave dokumentu je poskytovat nez'avisl'y pr'avn'ik. Nav'ic spr'ava mesta kazd'e dva t'ydny v sobotu jsou lekce skoly "dum spr'avce," a 31. srpna hostit manazery f'ora bydlen'i.

Alexander Vassiliev, IA Primore24

Опубликовано:   7-08-2013, 00:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev navst'ivil
2-08-2013, 13:17, Cesky
Igor Pushkarev navst'ivil d'ilny rostliny, inspekci plavidla, kter'e je nyn'i ve v'ystavbe v lodenici, a setkal se zamestnanci. Reditel "East Wharf" Igor Miroshnichenko drzel v cele mal'eho...
Rusk'em pripom'in'a hrdiny ud'alost'i Khasan
7-08-2013, 20:03, Cesky
V cele kraje z'ucastnil slavnostn'iho shrom'azden'i v hlavn'im n'amest'i obce. Spolecne s cestn'ymi hosty a veter'anu Vladimir Miklushevsky polozil venec u hrobu nezn'am'eho voj'ina. "Chci priv'itat...
«Billy ' s Band» v'am dals'i koncert ve Vladivostoku
14-06-2013, 00:00, Cesky
Legend'arn'i nocn'i klub ROCK&JAZZ CLUB "ZABRISKIE POINT", mekka rocku, c'ast hudebn'i historie naseho mesta праздует sv'e 12 narozeniny! O klubu ved'i nejen v Rusku, ale na cel'em svete. Za barem...
Mlad'i div'aci Vladivostoku uvid'i muzik'al o Cerven'e Cepici
25-06-2013, 19:18, Cesky
Pod zvonkohra se Otevre v poh'adce dvere Ji pro n'as kdysi d'avno Vymyslel Charles Perros Nechat od vzrusen'i u v'as Забьется гулко srdce, Ale vezte, ze zlo nevyhraje A zv'itez'i dobro! S touto...
Vinen podkop'av'a Land Cruiser'a na
3-08-2013, 12:46, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud povazuje trestn'i r'izen'i proti rezidenta Vladivostok, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i 6.ledna pokus o vrazdu, a to pomoc'i improvizovan'e v'ybusn'e zar'izen'i a pripojte...
V Primorje ridic Toyota utopil spolu se strojem
10-06-2013, 14:15, Cesky
V obci Славянка Pr'imorsk'eho kraje, kolem 19:00 ridic vozidla Toyota RAV-4", j'izde po moste, kter'y se nach'az'i nad jez'irkem, selhal s ovl'ad'an'im a dopustil kolize na z'abradl'i mostu, c'imz se...
Stavitel'e Summitu APEC обязали vycistit ostrov Rusk'y
6-06-2013, 15:32, Cesky
Stavebn'i ДВФУ, kter'y tam byl na ostrove Cestina v prubehu posledn'ich ctyr let, pri vsech jeho pozitivn'ich stran'ach, melo v'yznamn'y vliv na zivotn'i prostred'i ostrova. A rozhodne ne k leps'imu....
Za posledn'ich dni na 'uzem'i Primorsky bylo 13 poz'aru
19-09-2013, 11:38, Cesky
Poz'ar ve Vladivostoku na Brezov'e ulici 18. z'ar'i v 0054 ve vzd'alen'e Hasici obdrzel zpr'avu Vladivostok na ohni v byte na ulici Birch. Po 6 minut'ach m'isto hasici dorazili. Jako v'ysledek,...
30000 novinky Primore24 - to je jen zac'atek!
25-07-2013, 18:30, Cesky
Primore24 tiskov'a agentura tento t'yden prosel nepr'ilis n'apadn'y, ale dulezit'ym mezn'ikem. Z nas'i(a samozrejme, vase, pr'atel'e)prostredku byla zverejnena tricet tis'ic novinka. Prvn'i den byl...
10-07-2013, 12:00, Cesky
Ackoli "prvn'i" to je jen form'alne, protoze nov'y tren'er Aleksandr Grigoryan rekl kazd'y z jeho otevren'eho tr'eninku a nevad'i jim, ve skutecnosti, uv'ital pr'itomnost jej'ich fanousku a m'edi'i....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!