Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i?

Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i? V p'at'e odvolac'i soud bude brzy prezkoum'an na z'aklade rozhodnut'i Rozhodc'iho soudu Primorye zotavit se "RES-1" ve prospech "DEK" 5936471578(59 milionu), je cena energetick'ych ztr'at v elektrick'ych s'it'ich, zalovan'a v listopadu prosince 2010 leden-brezen, r'ijen-prosinec 2011 leden, 'unor 2012. Konflikt v n'asleduj'ic'ich pr'ipadech: prenos elektriny pro spotrebitele, existuje regulacn'i a obchodn'i ztr'aty. Normativn'i ztr'aty zpusoben'e fyzik'aln'imi procesy v samotn'ych s'it'i, komercn'i - obvykle nedostatecn'e 'ucetnictv'i a kr'adez'i elektriny. OAO "Far Eastern Energy Company"(prodejce elektriny), kter'a je souc'ast'i holdingu "RAO Energetick'e syst'emy v'ychodn'i a LLC" RES-1 "( kupuj'ic'i)16.listopadu 2012 uzavrela smlouvu o n'akupu a prodeje elektrick'e energie pro kompenzaci skutecn'ych ztr'at. V r'amci t'eto dohody se strany dohodly podm'inky stanoven'i v'yse ztr'aty pro 'ucely 'upravy produktivn'i energie. Nicm'ene, behem doby platnosti smlouvy, LLC "REF 1" nen'i prezentov'ana "DEKu" informace o mnozstv'i elektriny, kter'e maj'i b'yt z'iskan'e v dubnu, r'ijnu, listopadu a prosinci 2011. Jako v'ysledek, "Far Eastern Energy Company" ucinil svuj vlastn'i v'ypocet pro tuto elektrinu, kter'a je pl'anov'ana v takov'ych pr'ipadech hlavn'ich ustanoven'i fungov'an'i maloobchodn'ich trhu s elektrinou a fakturovat z'akazn'ikovi. Nezaplacen'e 'ucty ve v'ysi 7459250603(745 milionu rublu)slouzil jako z'aminka k j'it k soudu s dvema n'aroky. Celkov'a v'yse pohled'avek je tak'e obdob'i listopad-prosinec 2010 leden-brezen 2011 leden-'unor 2012 kdy spolecnost "RES-1" obsahuje informace o v'ysi ztr'at, ale mens'i nez pomyslen'i na "DEK". Rozhodc'i soud rusk'em rozhodnut'i ze dne 20. brezna 2012 do 1042012 udelil zalobce n'arok v pln'e v'ysi. Nicm'ene, pr'ibeh pokracoval, a jeden z veritelu LLC "RES-1" apeloval tato rozhodnut'i k p'at'emu odvolac'i soud, a poukazuje na skutecnost, ze v'ypocet n'aroku na sporn'ych mes'icu, nebyla prok'az'ana. Po posouzen'i st'iznosti veritele, odvolac'i soud neshledal duvod pro zrusen'i rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne a nechal je na m'iste predpisech 12. listopadu 2012. Pr'ibeh mel dohru na FAS, 'unor Soucasne ve Rozhodc'iho soudu 'uzem'i Primorye je v pr'ipade v'yroby insolvencn'iho spolecnost "RES-1." Rozhodnut'im z t'ehoz 12112012 byla spolecnost prohl'asen konkurs a otevrel konkurzn'i r'izen'i na dobu sesti mes'icu.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   24-07-2013, 00:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Kazd'y den, tis'ice studentu po cel'em are'alu obydlen'y Palo
30-08-2013, 14:16, Cesky
Kampan pro vypor'ad'an'i studentu v kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity nad'ale l'amat rekordy. Podle veden'i spolecnosti CHI Campus forma, je 28.srpna bylo vyd'ano 955 studentu. Jen devet dnu...
Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin
8-08-2013, 15:50, Cesky
Mezi "trestn'i zvrhl'iku" dostal 18-let'y obyvatel Vladivostok, kter'e clenov'e vysetrovac'i v'ybor podezrel'eho(mluven'i procedur'aln'i jazyk)na "zlociny proti sexu'aln'i integrity nezletil'e...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Tvarovan'a drevo vytvor'i
21-09-2013, 13:45, Cesky
Od 26. z'ar'i do 12. r'ijna 2013 v Galerii "Arka" se bude konat osobn'i v'ystavu sochare do dreva Oleg Batukhtin "Element". Slovo "element" je ve slovn'iku t'emer kazd'eho cloveka, ale jak se...
Fighters studotryadov Vladivostok sel All-rusk'e ryb'arsk'e sez'ony
18-07-2013, 20:15, Cesky
Kluci cekaj'i nejvets'i ryb'arsk'e spolecnosti v Sachalin a Etorofu. Jak bylo uvedeno v r'izen'i ml'adeze mestsk'e spr'avy, letn'i semestr zacal pracovat pro deti studentsk'ych skupin Putinova...
Neplette si cestu na hrbitov
7-08-2013, 15:17, Cesky
Na jedn'e strane, muze b'yt, a je v plus. Mozn'a, ze venovat pozornost rostouc'imu poctu pohrebn'i zboz'i na trati, nekter'i ridici zac'inaj'i zpomalovat nedobrovolne, r'idit auto presne. Ale tam je,...
Vojensk'y duchodce vyj'adrila podekov'an'i zamestnancum dopravn'i policie Приморья
18-06-2013, 16:15, Cesky
N'azev s'ef dopravn'i policie УМВД Ruska Приморскому okraji Oleg Зубакина obdrzela dekovn'y dopis individu'aln'iho podnikatele Vladim'ira Бейдермана, kter'y m'alem prisel o sv'eho drah'eho vozidla....
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
Tradicn'i
27-08-2013, 21:48, Cesky
"Kinotur" - tradicn'i design Mezin'arodn'i filmov'y festival asijsk'ych zem'i Pacific "Pacific Meridian", v nemz dobre zn'am'i herci a divadeln'i na cestu kolem 'uzem'i Primorsky, obyvatel'e...
«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i
11-06-2013, 10:15, Cesky
Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!