Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet

Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet Podle nej je vznik tvurc'iho t'ymu je prakticky kompletn'i orchestr, opern'i a baletn'i soubor tvor'i 80 procent. Nyn'i je zde pr'iprava na slavnostn'i otevren'i. V n'avaznosti na zpr'avy umeleck'y reditel Primorsky opery a baletu odpov'idali na ot'azky z poslancu. Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje se zaj'imali o cen'ach, technick'e moznosti divadla, v'ylety, financn'i a dals'i nuance. Anton Lubchenko rekl, ze divadlo je jedinecn'y a muze b'yt povazov'an za jeden z nejmodernejs'ich v zemi. - Seaside divadlo opery a baletu je nejmodernejs'i opern'i dum v Rossiinaryadu s Mariinsk'eho-2.U nemaj'i absolutne bezprecedentn'i pr'ilezitosti sc'en: Velikost kapes podobn'e velikosti jevistn'iho prostoru, a to v'am umozn'i pripojit scen'erie behem v'ykonu. Proto muzeme udrzet n'askok pred nejkreativnejs'i n'apad jak'ehokoli opern'i rezis'er. Specialista by mel prem'yslet o tom, jak pouz'ivat vsechny nase prostory v jeho produkci, zat'imco ve stars'ich kinech implementace je v'ice ci m'ene odv'azn'e reditel kreativn'ich n'apadu je v'yzva - r'ik'a umeleck'y reditel. V soucasn'e dobe, podle Anton Lubchenko, odborn'ici tvor'i ceny. V divadle, bude existovat nekolik cenov'ych kategori'i, vcetne pro deti, studenty, seniory a ohrozen'e obcany. Probl'em bude vyresen tak, ze divadlo bylo mozn'e navst'ivit kazd'y rezident Primorsk'eho kraje. Umeleck'y reditel tak'e sl'ibil, aby se ujistil, ze vsechny v'ykony divadla opery a baletu byly zaj'imav'e. To je - nutnou podm'inkou pril'akat milovn'iky umen'i do Vladivostoku. Kreativn'i politika divadlo bude postaven tak, aby turist'e poch'azej'i pr'ave videt kapit'al Primorye produkc'i, kter'a je v Rusku nikde nen'i. - Kapit'al a zahranicn'i divadeln'i div'aci otr'aven'e origin'aln'ich pohybu pouz'ivat pracky a kokain na jevisti, a ted dobr'e klasick'e predstaven'i prezentuj'ic'i je s vets'im z'ajmem. Krome toho, d'ame veci, kter'e proste nebude videt nikde jinde. Budu obnovit autorovu posledn'i verzi opery Sergeje Prokofjeva "Pr'ibeh opravdov'eho cloveka", kter'y od zalozen'i v roce 1948 nikdy stavilasni jeden opern'i 'uplne. Ted m'am vsechny materi'aly, kter'e pom'ahaj'i obnovit v'yrobek zcela - jako skladatel zam'yslel - spolecn'a Anton Lubchenko. Na konci jedn'an'i rekl umeleck'y reditel hudebn'iho festivalu "charitativn'i kl'ic Seaside", kter'y se bude konat na podzim. Po otevren'i divadla opery a baletu umelci koncertuj'i v 14 velk'ych mestech rusk'em. Vsechny pen'ize budou pouzity na rozvoj hudebn'ich skol a vysok'ych skol v techto lokalit'ach.

Tiskov'a sluzba n'amorn'i St'atn'i opery a baletu

Опубликовано:   9-07-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Nakhodka otevren'e koupac'i sez'onu
11-07-2013, 14:15, Cesky
Sledov'an'i souladu s pozadavky kladen'ymi na organizaci pobytu na pl'az'ich, bude pokracovat az do ukoncen'i sez'ony, 15.z'ar'i. Stejne jako dr'ive, vetsina pl'az'i se nach'az'i v sousedstv'i sekci...
Festival,
21-09-2013, 19:01, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. ...
Modern'i Marine Corps Pacifick'e flotily je 50 let
11-09-2013, 06:22, Cesky
V roce 1963 vl'ada SSSR, bylo rozhodnuto stanovit Navy Marine Corps jednotek. V souladu s rozhodnut'im vl'ady v roce 1963390 motorizovan'e pes'i pluk, kter'y byl um'isten na ostrove Sachalin v obci....
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
M'istopredseda vl'ady, ministr Olga Golodets muze v'est spr'avn'i rady Primorsky opery a baletu
5-08-2013, 20:01, Cesky
Vicepremi'er Ruska Olga Golodets muze v'est spr'avn'i rady divadlo St'atn'i n'amorn'i opery a baletu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba divadla, byla tato moznost projedn'ana na setk'an'i s...
30 lid'i bylo zabito pri nehod'ach na zeleznicn'ich prejezdech za sest mes'icu
10-07-2013, 12:00, Cesky
Za zm'inku stoj'i, ze v'ice nez polovina nehod doslo na prejezdech s viditelnost'i ze silnice vlaku nejm'ene 500 metru. V 73 sluchayahvoditeli vozidla ignoroval dukazy, optick'y a akustick'y alarm a...
V r'amci
27-08-2013, 21:45, Cesky
Dnes 27.srpna v dopoledn'ich hodin'ach v m'iste prom'itac'ich stovky "Neptune" det'i bav'i. Tam byl slavnostn'i akce venovan'a nadch'azej'ic'i Den znalost'i a poskytov'an'i dals'ich skolsk'ych...
Osm dobrovoln'iku stanou hasicu
14-06-2013, 23:45, Cesky
Hlavn'im c'ilem cinnosti dobrovoln'iku je prevence poz'aru na 'uzem'i obce, vn'imavost populace informac'i na dodrzov'an'i pozadavku predpisu hasicsk'eho rezimu, stejne jako hasen'i poz'aru. Pri...
Teenager, kdo zabil svou babicku kvuli penezum, obesil v SEDO
1-07-2013, 18:46, Cesky
Pr'imorsk'e krajsk'ym soudem 28. cervna 2013 vynesen verdikt 17-let'y chlap z Уссурийска, kter'y je odsouzen za vrazdu m'istn'i жительницы, sp'achan'y skupinou osob o predchoz'i souhlas (pb «no...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!