Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet

Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet Podle nej je vznik tvurc'iho t'ymu je prakticky kompletn'i orchestr, opern'i a baletn'i soubor tvor'i 80 procent. Nyn'i je zde pr'iprava na slavnostn'i otevren'i. V n'avaznosti na zpr'avy umeleck'y reditel Primorsky opery a baletu odpov'idali na ot'azky z poslancu. Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje se zaj'imali o cen'ach, technick'e moznosti divadla, v'ylety, financn'i a dals'i nuance. Anton Lubchenko rekl, ze divadlo je jedinecn'y a muze b'yt povazov'an za jeden z nejmodernejs'ich v zemi. - Seaside divadlo opery a baletu je nejmodernejs'i opern'i dum v Rossiinaryadu s Mariinsk'eho-2.U nemaj'i absolutne bezprecedentn'i pr'ilezitosti sc'en: Velikost kapes podobn'e velikosti jevistn'iho prostoru, a to v'am umozn'i pripojit scen'erie behem v'ykonu. Proto muzeme udrzet n'askok pred nejkreativnejs'i n'apad jak'ehokoli opern'i rezis'er. Specialista by mel prem'yslet o tom, jak pouz'ivat vsechny nase prostory v jeho produkci, zat'imco ve stars'ich kinech implementace je v'ice ci m'ene odv'azn'e reditel kreativn'ich n'apadu je v'yzva - r'ik'a umeleck'y reditel. V soucasn'e dobe, podle Anton Lubchenko, odborn'ici tvor'i ceny. V divadle, bude existovat nekolik cenov'ych kategori'i, vcetne pro deti, studenty, seniory a ohrozen'e obcany. Probl'em bude vyresen tak, ze divadlo bylo mozn'e navst'ivit kazd'y rezident Primorsk'eho kraje. Umeleck'y reditel tak'e sl'ibil, aby se ujistil, ze vsechny v'ykony divadla opery a baletu byly zaj'imav'e. To je - nutnou podm'inkou pril'akat milovn'iky umen'i do Vladivostoku. Kreativn'i politika divadlo bude postaven tak, aby turist'e poch'azej'i pr'ave videt kapit'al Primorye produkc'i, kter'a je v Rusku nikde nen'i. - Kapit'al a zahranicn'i divadeln'i div'aci otr'aven'e origin'aln'ich pohybu pouz'ivat pracky a kokain na jevisti, a ted dobr'e klasick'e predstaven'i prezentuj'ic'i je s vets'im z'ajmem. Krome toho, d'ame veci, kter'e proste nebude videt nikde jinde. Budu obnovit autorovu posledn'i verzi opery Sergeje Prokofjeva "Pr'ibeh opravdov'eho cloveka", kter'y od zalozen'i v roce 1948 nikdy stavilasni jeden opern'i 'uplne. Ted m'am vsechny materi'aly, kter'e pom'ahaj'i obnovit v'yrobek zcela - jako skladatel zam'yslel - spolecn'a Anton Lubchenko. Na konci jedn'an'i rekl umeleck'y reditel hudebn'iho festivalu "charitativn'i kl'ic Seaside", kter'y se bude konat na podzim. Po otevren'i divadla opery a baletu umelci koncertuj'i v 14 velk'ych mestech rusk'em. Vsechny pen'ize budou pouzity na rozvoj hudebn'ich skol a vysok'ych skol v techto lokalit'ach.

Tiskov'a sluzba n'amorn'i St'atn'i opery a baletu

Опубликовано:   9-07-2013, 20:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Kazd'y den, tis'ice studentu po cel'em are'alu obydlen'y Palo
30-08-2013, 14:16, Cesky
Kampan pro vypor'ad'an'i studentu v kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity nad'ale l'amat rekordy. Podle veden'i spolecnosti CHI Campus forma, je 28.srpna bylo vyd'ano 955 studentu. Jen devet dnu...
Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin
8-08-2013, 15:50, Cesky
Mezi "trestn'i zvrhl'iku" dostal 18-let'y obyvatel Vladivostok, kter'e clenov'e vysetrovac'i v'ybor podezrel'eho(mluven'i procedur'aln'i jazyk)na "zlociny proti sexu'aln'i integrity nezletil'e...
Vedouc'i Vladivostok ve vzduchu:
31-07-2013, 11:01, Cesky
V soucasn'e dobe na Radio "lemma" se kon'a zij'i od starosty Vladivostoku, kter'y vypr'av'i o tom, co mesto zije, o sv'ych probl'emech a budouc'i rozvoj. Igor Pushkarev rekl o tech projektu, kter'e...
Tvarovan'a drevo vytvor'i
21-09-2013, 13:45, Cesky
Od 26. z'ar'i do 12. r'ijna 2013 v Galerii "Arka" se bude konat osobn'i v'ystavu sochare do dreva Oleg Batukhtin "Element". Slovo "element" je ve slovn'iku t'emer kazd'eho cloveka, ale jak se...
Fighters studotryadov Vladivostok sel All-rusk'e ryb'arsk'e sez'ony
18-07-2013, 20:15, Cesky
Kluci cekaj'i nejvets'i ryb'arsk'e spolecnosti v Sachalin a Etorofu. Jak bylo uvedeno v r'izen'i ml'adeze mestsk'e spr'avy, letn'i semestr zacal pracovat pro deti studentsk'ych skupin Putinova...
Neplette si cestu na hrbitov
7-08-2013, 15:17, Cesky
Na jedn'e strane, muze b'yt, a je v plus. Mozn'a, ze venovat pozornost rostouc'imu poctu pohrebn'i zboz'i na trati, nekter'i ridici zac'inaj'i zpomalovat nedobrovolne, r'idit auto presne. Ale tam je,...
Vojensk'y duchodce vyj'adrila podekov'an'i zamestnancum dopravn'i policie Приморья
18-06-2013, 16:15, Cesky
N'azev s'ef dopravn'i policie УМВД Ruska Приморскому okraji Oleg Зубакина obdrzela dekovn'y dopis individu'aln'iho podnikatele Vladim'ira Бейдермана, kter'y m'alem prisel o sv'eho drah'eho vozidla....
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
Tradicn'i
27-08-2013, 21:48, Cesky
"Kinotur" - tradicn'i design Mezin'arodn'i filmov'y festival asijsk'ych zem'i Pacific "Pacific Meridian", v nemz dobre zn'am'i herci a divadeln'i na cestu kolem 'uzem'i Primorsky, obyvatel'e...
«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i
11-06-2013, 10:15, Cesky
Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!