Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny

Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny Spr'ava dopravn'i 'urad Vladivostoku informuje o kon'an'i z'itra, 29. cervna, pr'ipravn'e pr'ace na zah'ajen'i tramvajov'e trasy «Мингородок» - «Tramvajov'e depo» - rekl RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby spr'avy Vladivostoku. Pripomenme si, ze tramway trasa c. 6 z Баляева do Сахалинской byl pozastaven v kvetnu 2011 v souvislosti s t'im, ze okrajov'a podnik «Pr'imorsk'e vodn'i kan'al» zac'atek tesnen'i na ulici Борисенко s'it'i mestsk'ych cist'iren odpadn'ich vod. Bylo pl'anov'ano, ze tyto pr'ace se uzavre na pul roku, a tramvaj se opet vyjde na linku. Mestsk'e 'urady a pri tom okamzite zorganizoval pr'aci tramvaje c. 6-k docasn'emu zkr'acen'y trase od Баляева do zast'avky «Stadion» v okol'i Skoly. Predpokl'adalo se, ze preprava cestuj'ic'ich do Сахалинской bude pokracovat na jare 2012. Nicm'ene «Примводоканал» nejen hrube strhl celou dobu, ale odm'itl obnovit демонтированные jeho brig'ad tramvajov'e trate, заморозив proces na cel'e dva roky. V situaci musela zas'ahnout kapitole Vladivostoku Hry Пушкареву, a pak za pr'aci vzali smluvn'i strany podniku «Rychlovarn'a doprava». V dusledku toho na dnesn'i den kolejnice nove jezd'i od Skoly do tramvajov'e vozovny, a uz od pondel'i, 1. cervence, trasa c. 6 bude trvat od Minov'e mesta na Баляева az do tohoto bodu. A dokud zde jsou konecn'e pr'ipravn'e pr'ace, behem pr'ist'ich dvou dn'i volna, od 29. cervna do 1. cervence, pr'ace tramvaje na trase «Мингородок» - «Stadion» bude pozastaveno. Cestuj'ic'im prin'est omluvu za tyto docasn'e nepohodl'i, kter'e budou plne kompenzov'any jiz v nejblizs'i pondel'i. Pri tomto Igor Пушкарев za 'ukol plne obnovit spojen'i tramvaj'i pohyb od Баляева do Сахалинской do z'ar'i letosn'iho roku.Опубликовано:   28-06-2013, 14:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Za «falesn'y zn'asilnen'i» d'ivka odpov'i v trestn'im por'adku
1-07-2013, 18:46, Cesky
Ve Velk'em Kameni zamestnanci m'istn'iho oddelen'i SU TFR na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti zene 1991 narozen'i. Ona je obvinen z trestn'eho cinu, podle h. 2...
16-09-2013, 23:00, Cesky
Podle organiz'atoru souteze - p'ece o ml'adez s'idlo mestsk'e spr'avy, "Startineydzher" z'isk'av'a vysok'e skoly tanecn'i t'ymy Vladivostok a Primorsk'y kraj, kter'y je treba prij'it s jeho jm'enem,...
Obchodn'i konference se bude konat v Latinsk'e Amerika dn'i ve Vladivostoku
31-07-2013, 11:00, Cesky
Podle organiz'atoru je festival urcen nejen predv'est bohat'e a ruznorod'e kultury Latinsk'e Ameriky, predstavit obyvatelum a n'avstevn'ikum do pr'imorsk'eho kapit'alu etnick'e hudby, v'ytvarn'eho...
V rusk'em, budou rozv'ijeny turistick'e stezky pro osoby se zdravotn'im postizen'im
25-07-2013, 18:31, Cesky
Dals'i verejn'e setk'an'i poradn'iho sboru pro rozvoj cestovn'iho ruchu v Primorye konat v Administration Territory Primorsky. Jednou z kl'icov'ych ot'azek projedn'avan'ych behem jedn'an'i - rozvoj...
V Artem pl'anuje vybudov'an'i elektrick'e rozvodny
20-07-2013, 15:15, Cesky
Vladimir Novikov odpovedel na vsechny ot'azky polozen'e novin'aru. Tyto v'ydaje souvisej'ic'i s rezervn'i kapitolu, rozpocet prijat tr'ilet'y program pres'idlen'i lid'i z ch'atraj'ic'i bydlen'i,...
Pro firemn'i ombudsman v Primorye se zvl'astn'im z'akonem
24-07-2013, 19:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby 'uzem'i Primorsky z'akonod'arn'eho shrom'azden'i n'avrh z'akona "o verejn'em ochr'anci pr'av podnikatelu na 'uzem'i Primorsky" dnes 24. cervence, kter'y byl prijat v...
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
Ministerstvo financ'i slibuje: cena benz'inu se zv'ys'i pouze o jeden a pul rubly
21-09-2013, 12:55, Cesky
N'asleduj'ic'i rok, muze b'yt cena benz'inu v Rusku poroste maxim'alne 14 rublu. Ozn'amil to n'amestek ministra financ'i Sergej Shatalov. To se stane v dusledku zv'ysen'i spotrebn'i dane z pohonn'ych...
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
«Vladivostok pr'ijemn'y» zve na koncertn'i program
11-06-2013, 19:45, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pr'ijemn'y» probehly tvurc'i cinnosti. Na tanecn'i plose z'ajemci se mohli z'ucastnit v mistrovsk'e tr'ide...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!