Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Primorje je ocistena od heroinu a «syntetiku»

Primorje je ocistena od heroinu a «syntetiku» 26. cervna se slav'i mezin'arodn'i den boje proti drog'am. V predvecer tohoto dne report'er RIA «VladNews» se setkal s 'uraduj'ic'i s'ef ФСКН na Приморскому okraji plukovn'ik policie Sergeje Медведко, kter'y vypr'avel o trendech proti drogov'e z'avislosti. Jak rekl Sergej Медведко, od zac'atku roku 2013 se na 'uzem'i Приморья vsemi org'any cinn'ymi v trestn'im r'izen'i odhaleno v'ice nez 16 milionu trestn'ych cinu souvisej'ic'ich s drogami. Pod'il наркопреступлений v celkov'e v'ysi evidovan'ych zlociny v Pr'imorsk'em kraji kles'a. «Pokud budeme mluvit o predbezn'ych v'ysledc'ich, pak mohu r'ici, ze za tu dobu u more ovl'ad'an'im наркоконтроля odhaleno v'ice nez 800 trestn'ych cinu souvisej'ic'ich s drogami. Z nich t'emer 80% - je to trestn'y cin tezk'e a zvl'ast z'avazn'e. 66% v souvislosti s prodejem drog, poruchy pozornosti, психотропов. Zah'ajeno v'ice nez 600 trestn'ich vec'i. Likvidovaly 78 organizovan'e skupiny a skupiny, jednotlivci po predchoz'i souhlas, осуществлявших krimin'aln'i cinnosti v oblasti наркосбыта. Zejm'ena uskupen'i, kter'e organizoval dod'avky a masivn'i prodej heroinu, drog каннабисной skupiny, syntetick'e rady v Первомайском, Первореченском oblastech Vladivostoku, v Уссурийске, - rekl Sergej Медведко. - V soucinnosti s УФСБ na TOF zastaven cinnost organizovan'e skupiny, создавшей s'it distribucn'ich drog каннабисной skupiny v Фокино a obci Dunaj. Dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti zlocineck'e skupiny, обеспечивавшей опиатами takov'e velk'e mesto Приморья jako dar z nebes. Podle materi'alu narkokontrol^a odsouzeno k ruzn'ym podm'ink'am trest v'ice nez 300 cloveka. A tyto term'iny jsou velmi velk'e!» Je treba tak'e poznamenat, ze od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost cel'a rada zmen Trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace, v'yrazne ужесточающий tresty za pasov'an'i narkotik az k dozivotn'imu trestu odnet'i svobody za t'imto составам trestn'ych cinu, jako je pasov'an'i nebo prodej drog v extra velk'a v'ysi. Za prodej drog ve velk'e velikosti Trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace stanovuje odpovednost az 20 let odnet'i svobody. Stal tvrds'i odpovednost za navozen'i ke konzumaci drog, nyn'i je maxim'aln'i trest, stanov'i za trestn'y cin, a to az 15 let vezen'i. Je treba tak'e zduraznit, ze samostatne zavedena odpovednost za prodej l'eku pres internet, v m'istech volnocasov'ych aktivit a sportu, v m'istech odnet'i svobody. Jak rekl Sergej Медведко, zmeny v rade legislativn'i akty, предусматривающее 'uvod do RF syst'emu vcasn'eho zjisten'i uz'iv'an'i omamn'ych prostredku bez l'ekarsk'eho predpisu studenty ve vzdel'avac'ich instituc'ich, zav'aden'i programu vseobecn'e a odborn'e vzdel'av'an'i, (zavedeny Spolkov'eho z'akona «O zmene nekter'ych legislativn'ich aktu Rusk'e Federace o ot'azk'ach prevence neleg'aln'i (mimo l'ekarstv'i) konzumace omamn'ych a psychotropn'ich l'atek») je modern'i odpoved'i na наркоугрозу. Takov'a opatren'i, jako je «informovan'y souhlas» na kontrolu na obsah v tele drogy, byla zamerena na nejmlads'i. Do dosazen'i veku 15-ti let nejruznejs'i testy, testovac'i mlad'ych lid'i na pit'i vseho druhu lektvary, je mozn'e prov'adet se souhlasem rodicu. Po 15-ti let souhlas k jejich overen'i наркотестом mel d'avat s'am teenager. Samozrejme, ze muze a vzd'at se. Ale v praxi pr'imorsk'eho r'izen'i ФСКН pr'ipadu odm'itnut'i vysetren'i bylo m'alo a obvykle takov'e odm'itnut'i - alarmuj'ic'i pr'iznak pro rodice. Sergej Медведко konstatuje, ze dr'ive identifikace pit'i lektvaru se st'av'a 'ucinn'a opatren'i. Do toho, jak se clovek stal z'avisl'y, jej muzete d'at na cestu k n'aprave. V prumeru kazd'y fet'ak za rok zat'ahne za spotreba omamn'ych jeste nekolik lid'i z okol'i. Низовое cl'anek наркосбыта - to je tak'e v podstate osoby s uz'iv'an'im drog. T'emer polovina vsech vloup'an'i a kr'adeze se dopustil drog v hled'an'i financn'ich prostredku na d'avku. S t'imto probl'emem tak'e velmi tesne souvis'i s'iren'i techto «soci'aln'ich» nemoci jako HIV (AIDS), hepatitidy a, atd. to Vse vede k трагедиям tis'ic rodin, kter'e se pot'ykaj'i s t'imto: od element'arn'i kr'adeze penez a vec'i z domova do p'ach'an'i n'asiln'ych trestn'ych cinu schopni drog, alkoholu; probl'emy, kter'e se vyskytnou u spolecnost'i, pokud zamestnanec - narkoman (az na clovekem zpusoben'e nehody). To je duvod, proc Sergej Alexandrovic proti rozdelen'i drog na «lehk'e» a «tezk'e». A jeste v'ice - proti jak'ekoliv legalizaci tech druhu l'eku, kter'e se mnoz'i mylne oznacov'ana jako «lehk'a». «Kazd'a legalizaci ileg'aln'ich drog vede k probuzen'i z'ajmu o v'ice «pokrocil'y» drogy, - rekl Sergej Медведко. - V hlave spotrebitele «травки», napr'iklad, muze nastat takov'a logickou posloupnost - zkousel jsem to kourit cigarety, a se mnou nic strasn'eho se stalo. Proc by nemohl j'it d'al? A zde je to jiz velk'y krok k okraji propasti!» Jak rekl Sergej Alexandrovic, pro v'ice heroinu z'avislosti dost jednu injekci l'eku. Rychle vznikaj'ic'i n'avyk na героину t'emer vzdy vede k fat'aln'im dusledkum: «zivotnost» героинового addict - asi pet let. Pak smrt. Smrt muze prij'it dr'ive. Je taky mozn'e. Za nekolik mes'icu uz'iv'an'i heroinu clovek zcela zbaveno vsech soci'aln'ich vazeb - pr'ace, rodiny, penez, se st'av'a na trestn'e zpusob tezby penez na d'avku. Nemaj'i-li mlad'i lid'e vystupovala pred injekc'i heroinu, je nutn'e identifikovat nejleps'i spotreba drog v ran'e f'azi. «Chemie - veda budoucnosti. Ale jej'i rychl'y v'yvoj prin'as'i nov'e probl'emy, r'ik'a Sergej Медведко. - Vsechny druhy vyn'alezci neust'ale se snaz'i vytvorit protejsky omamn'ych prostredku - v'ice cenove dostupn'e a v'ice popul'arn'i v ml'ad'i prostred'i. Uz'iv'an'i syntetiku, jak se obvykle deje неинъекционным t'im, z'abavn'i zar'izen'ich - v klubech, na parties a podobne Objem v'ybery syntetick'ych drog a jejich analoga (analogy se naz'yvaj'i l'atky, kter'e jeste nen'i ofici'alne zaps'any na Seznamy omamn'ych prostredku, утверждаемые Vl'adou RF) v roce 2013 vzrostly 7 kr'at ve srovn'an'i se stejn'ym obdob'im lonsk'eho roku» Sergej Медведко tak'e rekl, ze prodejci «syntetiku» st'ale casteji snaz'i prodat drogy pres postovn'e t'im, ze s'iren'i «z'alozek» a prostrednictv'im s'ite Internet. Prod'avaj'ic'i tak: v internetov'e korespondence si pen'ize prostrednictv'im takzvan'e «internetov'e penezenky», a pak poukazuj'i na to, kde vz'it «zboz'i». To vylucuje kontaktovat prod'avaj'ic'iho a kupuj'ic'iho. A наркосбытчикам zd'a se, ze jim to umoznuje odej'it od pozorov'an'i a n'asledn'e trestn'i odpovednost. Je to, samozrejme, nen'i to tak. Praxe pr'ace pr'imorsk'eho УФСКН uk'azala - наркосбытчики, kter'i pouz'ivaj'i Internet a «z'alozky», nejen pretrv'avaj'i a арестовываются, ale i z'iskat znacn'e vezen'i dobe za sv'e наркотическую cinnost. Jen za posledn'i 2 roky zabaveno v'ice nez 30 kilogramu syntetick'ych drog, zadrzen'e osoby, сбывавшие «синтетику» jak ve velk'em, tak v maloobchode, vcetne бесконтактными metodami, prostrednictv'im internetu. V dubnu tohoto roku se na soud poslal trestn'i r'izen'i proti жительницы Vladivostoku, kter'y mel ve sv'e dobe v roce 2011 bylo zabaveno 19 kg syntetiku a психотропов. Nav'ic, velk'a c'ast propad'a jiz bylo расфасована na посылкам a byla urcena k odes'il'an'i v dals'ich mest a regionu. V Уссурийске takov'y obchodn'ik jiz v roce 2013 se dostal 8 let vezen'i, v Арсеньеве наркобытчик-«закладочник» - 6. A v Арсеньеве подсудимому musel reagovat nejen za prodej drog, ale za pasov'an'i. D'ivka - соучастница арсеньевского наркопродавца nakonec dostal 7 let podm'inen'e tresty.

Alexander Огневский, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-06-2013, 19:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu
16-08-2013, 20:06, Cesky
Siln'e a velmi tezk'e deste se ocek'avaj'i ve vsech oblastech provincie noci a r'ano 17. srpna v z'avislosti na mimor'adn'ych ud'alost'i na 'uzem'i Primorsky. Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y...
Prvn'i na 'uzem'i Primorsky smeniteln'e Office Savings Bank otevrela ve Vladivostoku
8-08-2013, 15:48, Cesky
Neobvykl'e kancel'ar Sberbank se objevil ve Vladivostoku na ulici. Tukhachevskogo 53. Divize prevodovka typ umoznuje nejleps'i vyuzit'i kancel'arsk'ych prostor ke zlepsen'i kvality bankovn'ich...
Definice kategorie platnosti k vojensk'e sluzbe - jedn'im z hlavn'ich 'ukolu vojensko-l'ekarsk'e vysetren'i
24-06-2013, 14:47, Cesky
Hlavn'im c'ilem pri vytv'aren'i vezen'i ВВК je definice funkce pokracov'an'i sluzby zamestnance, aby dals'i cinnost mohla zpusobit skody na jeho zdrav'i. Servis do vnitrn'ich z'alezitost'i...
Nejleps'i dvur, dum a ulice vybere Artem
22-07-2013, 16:04, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Artyom mestsk'e k poradateli souteze uznaly nejleps'i ulicn'i prostor pro individu'aln'i bytov'e v'ystavby, mus'i splnovat urcit'a krit'eria. Oblast by mela b'yt ulice Okoshi...
Vyj'adren veta posledn'i vrah Dmitrije Фотьянова
25-06-2013, 14:32, Cesky
Posledn'i bod je stanovena soudem ve skutecnosti o zabit'i kandid'ata na starostov'e Дальнегорска Dmitrije Фотьянова. Po t'emer sedmi letech odsouzen posledn'i 'ucastn'ik t'eto uzn'avan'e po cel'e...
Nedele - den tezk'e: v Rusku, tzv. den
20-09-2013, 10:09, Cesky
Prekvapive se snizuje pocet opil'ych nehod na rusk'ych silnic'ich. Nicm'ene, zat'imco mikroskopick'e sazby - dvou procent rocne (v pr'ipade potreby, a to v 'uvahu statistick'e chyby). Ale at skepsi:...
Cestuj'ic'i vypadl z autobusu na cest'ach
6-08-2013, 18:17, Cesky
Skutecnost, ze verejn'a doprava na D'aln'em v'ychode je zvl'astn'i sluzba, je jiz dlouho zn'am. Ale to, co se stalo v Blagovescensk doslova pred dvema dny, je st'ale 'uzasn'e. Ridic autobus c'islo...
Volebn'i m'istnosti ve Vladivostoku - veletrhy a koncertn'i s'aly
9-09-2013, 06:13, Cesky
Jak bylo uvedeno na c'isle volebn'i m'istnosti 736 kter'y se nach'az'i ve skoln'im c'islo 67 na 52a Zigure, volby nejsou z'adn'e nehody a mimor'adn'e ud'alosti - "Vid'ite, ze my vsichni tise, z'adn'e...
Mlad'i z'achran'ari Rusku se setkal v ВДЦ
14-06-2013, 19:03, Cesky
Na utk'an'i съехались t'ymu z 22 subjektu Rusk'e Federace, kter'e se staly v'itezi region'aln'ich первенств. V prubehu dne t'ym prok'azal dovednosti chov'an'i v ruzn'ych extr'emn'ich situac'ich a...
Katamar'an
9-07-2013, 15:03, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo prumyslu a dopravy na 'uzem'i Primorsky, n'adoby na saldo st'atn'iho unit'arn'i podnik "Gosnedvizhimost" pren'est firmy zab'yvaj'ic'i se inter-MHD. Pripomenme si,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!