Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Boj proti pasov'an'i drog na находкинской celnici

Boj proti pasov'an'i drog na находкинской celnici Находкинская cla se nach'az'i na morsk'em 'useku hranice, kde se prov'ad'i mezin'arodn'i prepravu, kter'e maj'i preshranicn'i trestn'e cinnosti zvl'astn'i z'ajem, souvisej'ic'i s pokusy o neleg'aln'i pohybu pres celn'i hranice Celn'i unie omamn'ych prostredku rostlinn'eho a syntetick'eho puvodu. V dan'ych podm'ink'ach detekce, prevence a boj proti trestn'e cinnosti v oblasti neleg'aln'i omamn'ych, psychotropn'ich, 'ucinn'ych l'atek a prekurzoru - jedna z priorit cinnosti daleko v'ychodn'iho a zvyklost'i, vcetne Находкинской. V predvecer oslav Mezin'arodn'iho dne boje proti obchodu s drogami находкинские celn'ici подводят v'ysledky pr'ace na obrubn'ik droga. V roce 2012 o skutecnostech t'ykaj'ic'ich se neleg'aln'iho pohybu omamn'ych, siln'y a psychotropn'ich l'atek pres celn'i hranice Celn'i unie Находкинской таможней zah'ajeno 4 trestn'e ciny, z nichz 2 se na tom, pasov'an'im drog ve zvl'aste velk'em mer'itku na ч.4 ст.229.1 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace. Sankce tohoto cl'anku poskytuje dozivotn'i trest odnet'i svobody. Od zac'atku roku 2013 zah'ajeno 2 trestn'e ciny. V lednu letosn'iho roku oddelen'i vysetrov'an'i celn'i st'ih'an podle ch.1 stolet'i 226.1 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace v souvislosti n'amorn'ik ryb'arsk'eho траулера ve skutecnosti neleg'aln'i pohyb 'ucinn'ych l'atek pres celn'i hranice Celn'i unie. Tento obcan nesl na palube lodi a schoval ve sv'e l'ek'arnicce l'ekarsk'e ampule a tablety, omezen'e k voln'emu obehu na 'uzem'i RUSK'E federace. Jak pozdeji priznal n'amorn'ik, pr'ipravky hodlal pouz'it pro osobn'i 'ucely v obdob'i rybolovu v zahranic'i. Tyto l'atky pri presunu pres celn'i hranice Celn'i unie podl'ehaj'i povinn'e prohl'asen'i v p'isemn'e forme. Za tento trestn'y cin porusovatele z'akona cek'a na trest odnet'i svobody az na sedm let. V breznu 2013 v odstavci mezin'arodn'im postovn'im pri celn'im vyhled'av'an'i jedn'e z parcel, jez z C'iny, objevil obal s lampickou, v n'iz se nach'azel v plastov'em s'acku s порошкообразным l'atkou b'il'e barvy. Fyzik'alne-chemick'a studie zjistila, ze objevili l'atka je наркотическим prostredkem - smes, obsahuj'ic'i deriv'at drog prostredky - диметоксифенэтиламин, jehoz obrat v RUSK'E federaci zak'az'ano. Zamestnanci celn'iho 'uradu je nastavena pr'ijemce postovn'i odletu - наркозависимый obyvatel N'alezy. Obcan byl prevzat s cinu v den prijet'i postovn'iho 'uradu. V pruzkumu bytu uveden'eho obcana stejne zjisteno, jinak omamn'e prostredky. O t'eto skutecnosti je st'ih'an na ch.3 stolet'i 229.1 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (pasov'an'i narkotik ve velk'em mer'itku). Наркозависимому obyvatel N'alezy hroz'i trest odnet'i svobody na dobu od deseti do dvaceti let. V boji proti obchodu s drogami dulezitou roli hraje pouzit'i psu pri prov'aden'i celn'i kontroly prepravovan'eho n'akladu. S c'ilem identifikovat osoby, zab'yvaj'ic'i se neleg'aln'i ukl'ad'an'i, zpracov'an'i, prodeje a prodej omamn'ych prostredku, кинологи celn'i 'uzce spolupracovat s Находкинским line'arn'i oddelen'i ministerstva VNITRA v doprave, ОМВД Ruska Hled'an'i, Находкинским межрайоным oddelen'i R'izen'i ФСКН Ruska Приморскому okraji t'im, ze vycvicen'ych psu pro vyhled'av'an'i omamn'ych l'atek. V dusledku rychle vyhled'avac'ich aktivit s pouzit'im psu v'ycvik oddelen'i celnice v roce 2012 odhalena 6 faktu ileg'aln'i omamn'ych prostredku, a v roce 2013 - 5.

Tiskov'a kancel'ar ДВТУ

Опубликовано:   25-06-2013, 19:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Festival kultury a kuchyne severn'i v'ychodn'i Asie se prenese do klubu
12-07-2013, 12:18, Cesky
Program - kurzy varen'i, skupiny performance art. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje a lidov'a vl'ada, na Suifenhe, kter'a se...
Jednoduch'a pravidla chov'an'i na vode v'am zachr'anit zivot
23-06-2013, 14:46, Cesky
Tady a konecne prislo dlouho ocek'avan'e l'eto, a mnoho, charta od mestsk'eho ruchu, se snaz'i s celou rodinou pri kazd'e pr'ilezitosti opustit mesto, bl'ize k pr'irode a vody. Samozrejme, berou s...
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
Ve Vladivostoku, policie prov'adet kontroly na skutecnosti nehode ctyr-d'ite
11-08-2013, 00:01, Cesky
Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i skupinu. Policie zjistila, ze ctyrlet'y chlapec vylezl na okenn'i parapet a spadl z okna v osm'em patre. Okno bylo otevren'e, dospel'i nebyli...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
Japonsk'e studenti hostovan'e v Nakhodka
25-07-2013, 18:36, Cesky
T'ydenn'i pobyt zacal s n'avstevou spr'avy mestsk'e c'asti. Host'e ze zeme vych'azej'ic'iho slunce se prvn'i n'amestek vedouc'iho spr'avy mestsk'e c'asti Boris hladce. Podle tiskov'e sluzby spr'avy...
Vladivostok starosta byl spokojen s tempem v'ystavby MS v Vladivostok
21-08-2013, 11:16, Cesky
V zahrade u Gulbinovicha 4 kter'e spr'ava mesta se vr'atil do pusobnosti obce(budova po mnoho let obsadili danov'e kontroly), starosta ocenil prubeh rekonstrukce. V "The Ship"(jen, ze kdysi nazval...
V rusk'em, udelal pl'an pro jarn'i v'yzvu
13-07-2013, 16:15, Cesky
Jako predseda n'avrhu predstavenstva na 'uzem'i Primorsky - je z'astupce vedouc'iho Spr'avy Primorsk'y kraj Oleg Melnikov, na 'uzem'i Primorsky navrzeny a posl'an do vojska 2780 coz predstavuje 100...
Rodiny s n'izk'ymi pr'ijmy obdrz'i zdarma byt
6-08-2013, 18:17, Cesky
Budou obdrz'i zdarma byt v oblasti ekologicky setrn'e zelen'e Sedanka ve Vladivostoku. Kr'asn'y modern'i dum na ulici Glinka v bl'izk'e budoucnosti stavitel'e budou uvedena do provozu jiz. Osadn'ici...
Darkin a cek'a a cek'a
4-09-2013, 20:32, Cesky
Brzy by mel b'yt prezident Rusk'e smerovat kandidaturu na predsednictv'i Minvostorazvitiya Rusku. Podle den'iku "Izvestija", mezi uchazeci - Sergej Darkin, kter'y slouzil jako n'amestek ministra pro...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!