Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Spotrebitel'e plynu plat'i, ale ne vzdy vcas

Spotrebitel'e plynu plat'i, ale ne vzdy vcas 14. cervna v r'amci pr'ipravy na rocn'i valn'e hromade akcion'aru OAO «Gazprom», se konala tiskov'a konference gener'aln'i reditel LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» Viktor Квашнева. Byly shrnuty v'ysledky pr'ace spolecnosti v roce 2012 a v'ysledky topn'e sez'ony 2012-2013 letech Gener'aln'i reditel LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» rekl, ze na celkov'em dluhu se sn'izil pod'il prumyslov'ych podniku a obyvatelstva, pricemz se zv'ysil pod'il organizac'i verejn'e komplexu. 1. cervna roku pr'avnick'e osoby maj'i dluh 1712 milionu kc vcetne: Novosibirsk'e oblasti - 865 milionu kc, Томская oblast - 340 milionu kc, Altajsk'em kraji - 177 milionu kc, Republika Altaj - 39 milionu kc, Irkutsk oblast v'ice nez 1 milion rublu, Сахалинская oblast 19 milionu kc, Pr'imorsk'y kraj 31 milionu kc, Kamcatskij okraj 240 milionu kc Temi probl'emov'ymi prumyslov'ymi podniky Viktor Квашнев ver'i v Камчатском kraji - JSC «Камчатскэнерго», nedoplatky na jehoz 01 cerven 2013 je 58617 milionu kc (za dod'avky plynu v dubnu 2013). K ukoncen'i topn'e sez'ony 2012-2013 letech se zhorsila platebn'i discipl'ina OAO «Камчатскэнерго», v porovn'an'i se situac'i na konci topn'e sez'ony 2011-2012 letech Обозначилась tendenci zpozden'i spotrebitelem zemn'iho plynu platby za dod'avky minul'ych mes'icu, slozka 20-30% z ceny dod'avky plynu v pr'islusn'ych mes'ic'ich. V souvislosti s t'im byly ucineny kroky k vyrovn'an'i situace s platbami za plyn: krome mes'icn'ich p'isemn'e ozn'amen'i o dluhu a претензионной pr'ace, je pripraven, a v souladu logo a casov'y rozvrh plateb za plyn az do konce roku 2013 ani 100% mes'icn'i platby a 'upln'e splacen'i se tvorily dluhu. Krome toho, ze pro resen'i probl'emu platebn'i neschopnosti spolecnosti JSC «Камчатскэнерго», jako hlavn'i spotrebitele plynu v Камчатском kraji a druh'y nejvets'i na ДВФО, pr'ace se kon'a za 'ucasti z'astupcu spr'avy kraje, pl'enipotentiaire z'astupce Prezidenta RF v ДВФО a Минвостокразвития Rusku. V 2013 OAO «Камчатскэнерго» vsechny активней prech'az'i na pr'im'e v'ypocty s poctem obyvatel, aniz by prostrednictv'im spr'avcovsk'e spolecnosti, d'iky неплатежам kter'e tvorily pohled'avky spotrebitele plynu pred spolecnost'i. Tento pr'istup umoznuje spolehnout se na zmenu soucasn'e trendy v odmenov'an'i za plyn v pozitivn'im smeru. V'yrazne se zhorsila platebn'i discipl'ina v soucasn'y отопительном sez'one v nekter'ych obc'ich. Podle Viktora Квашнева, problematika dluh je casto zpusobena nekonstruktivn'i postoj spr'avn'ich org'anu, obecn'ich 'utvaru. Tak, napr'iklad, v minul'em отопительном sez'one se v rade oblast'i spr'avy nejen trapeze opatren'i na organizaci platby za plyn, ale i sami udelali znacn'e opozden'i platby rozpoctov'ymi organizacemi za отпущенное teplo a poskytovan'e sluzby. Nad resen'im zlepsen'i platebn'i LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» funguje v 'uzk'e soucinnosti s veden'im vsech subjektu federace, spr'avami obc'ich, st'atn'im z'astupcem oblast'i a oblast'i. Pr'avn'ici spolecnosti vedou aktivn'i претензионно-исковую pr'aci pri vym'ah'an'i dluhu za dodan'y zemn'i plyn, a maj'i z'ajem o vyuzit'i penezn'ich prostredku k organizac'im, syst'emove kter'y porusuje podm'inky smlouvy o platbe. Hlavn'im v'ysledkem uzavren'e topn'e sez'ony Viktor Квашнев volal 100%-t'y plnen'i spolecnost'i vsech smluvn'ich z'avazku vuci spotrebiteli osmi regionu Sibire a d'aln'eho V'ychodu. Spolecnost s rucen'im omezen'ym «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» je jedn'im ze 49-ti region'aln'ich spolecnost'i LLC «Gazprom межрегионгаз», 100% dcerin'a spolecnost OAO «Gazprom», odpovedn'y ve skupine spolecnost'i OAO «Gazprom» za realizaci zemn'iho plynu na 'uzem'i Rusk'e Federace. LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» prov'ad'i zemn'i plyn vsechny kategorie spotrebitelu, Novosibirsk, Tomsk, Irkutsk, Сахалинской oblast'i, Алтайском, Камчатском, Pr'imorsk'em okraj'ich a Republice Altaj. 1. cervna 2013 uzavrena 3150 smluv o dod'avk'ach plynu s podniky a organizace. Krome toho zemn'i plyn je dod'av'an na 200 tis'icum smluv verejnosti Novosibirsk, Tomsk oblast'i, Altajsk'em kraji a republiky Altaj. Rocne realizuje v'ice nez sest miliard metru krychlov'ych «modr'e» paliva. Krome toho, ze spolecnost je region'aln'im z'astupcem LLC «Gazprom межрегионгаз» - investor «Program plynofikace regionu Rusk'e Federace». LLC «Gazprom межрегионгаз Novosibirsk» pod'il'i se na tvorbe a rozvoji trzn'ich vztahu pri uv'aden'i na trh plynu, poskytuje spolehlivou dod'avku plynu spotrebitelum. Prioritn'i zameren'i jejich cinnosti organizace povazuje: • zv'ysen'i objemu realizace plynu spotrebitelum, zv'ysen'i efektivity jeho vyuzit'i odberateli a zlepsov'an'i syst'emu 'ucetnictv'i plynu; • zajisten'i приборного 'ucetnictv'i plynu od verejnosti; • poskytov'an'i vcasn'e placen'i dod'avek zemn'iho plynu spotrebiteli oblasti v souladu s pr'avn'imi predpisy RUSK'E federace; • zlepsov'an'i syst'emu r'izen'i procesu dod'avky a prepravy plynu, dodrzov'an'i rezimu z'asobov'an'i plynem kupuj'ic'i. Az do listopadu 2010 spolecnost jmenovala LLC «Новосибирскрегионгаз».Опубликовано:   19-06-2013, 15:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Kazani slav'i 70. v'yroc'i tv'ar'i sklo
12-09-2013, 13:50, Cesky
V Kazani, otevrel v'ystavu venovanou 70. v'yroc'i tv'ar'i sklenen'e kazd'eho - jejich sdruzen'i s n'im. Je to - ml'eko, caj nebo ovocn'y kompot ve skolce a pozdeji ve skoln'i j'idelne, to je -...
Zmena stavu uzavren'eho bude pritazlivejs'i pro investory, k'amen
19-08-2013, 21:02, Cesky
Spr'ava 'uzem'i Primorsky rozhodnout, zda chcete zmenit stav uzavren'e administrativne-'uzemn'i vytvoren'i Velk'eho Kamen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy, bude stav uzavren'ych se uloz'i,...
27-07-2013, 17:00, Cesky
Ve Vladivostoku, loupez doslo v 47-rok-star'y muz. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, obet, se vrac'i domu pozde v noci, kdyz videli z'astup lid'i,...
Pocas'i v Primorye: 25. cervence
25-07-2013, 01:32, Cesky
V provincii desti, lok'alne tezk'e. V'itr jihov'ychodn'i, jizn'i m'irn'e. Teploty 16 21 ° C, den 20 26 ° C. Vladivostok noci oblacno, d'est, mlha m'isty. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i m'irn'y vecer...
Sberbank Ruska a vl'adou 'uzem'i Chabarovsku, podepsali Spolecn'e prohl'asen'i o z'ameru
18-07-2013, 20:20, Cesky
Protokol definuje radu prioritn'ich projektu pro rozvoj region'aln'i ekonomiky, a jak interakce sporitelny Ruska a Chabarovsku Krai vl'adou o financn'i a 'uverov'e vztahy v soci'alne-ekonomick'e...
Vladivostok:
17-09-2013, 12:59, Cesky
Drogov'a z'avislost jako spolecensk'y jev neusetr'i nejen spotrebitelum lektvary, ale i jejich rodice. Dals'i fanousek, kter'y zije na ulici Karbysheva ve Vladivostoku na d'avky Zar'amovan'a vlastn'i...
Medicaid Palo studenti obdrz'i vcas a z'adn'e st'iznosti
24-08-2013, 13:32, Cesky
Studenti Far Eastern Feder'aln'i univerzity poskytuje kvalitn'i zdravotn'i p'eci. Resen'i probl'emu z veden'i univerzity venuje velkou pozornost. Jako reditel Medical Center Palo Oleg Pak, v z'ar'i...
Soudn'i vykonavatel'e
20-09-2013, 18:35, Cesky
Bankovn'i zadatel'e nebudou pozadovat spl'acen'i 'uveru tak dlouho, dokud se situace nestabilizuje na D'aln'em v'ychode Reditel Feder'aln'iho soudn'iho vykonavatele Arthur Parfenchikov vyzval sv'e...
Palo sportovn'i are'al otev'ir'a sv'e dvere studentum
26-08-2013, 20:04, Cesky
Palo sportovn'i komplex na ostrove rustiny je pripravena prijmout sv'e prvn'i n'avstevn'iky. Poskytuje studentum i ucitelum - velk'y baz'en, herna se stoln'im tenisem, velk'y s'al pro volejbal a...
Na ulici Karbysheva prob'ih'a rekonstrukce silnicn'iho pl'atna a pes'i z'ony
5-06-2013, 18:02, Cesky
Mestsk'y podnik «Silnice Vladivostoku» prov'ad'i gener'aln'i oprava silnice v ulici Karbysheva. Skladuje v'ice nez 600 tun asfaltu. I pres to, ze opravy, kter'e jeste nebyly dokonceny, motorist'e jiz...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!