Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться

Pr'imorsk'e l'ek'arna nechce ликвидироваться Hlavn'i str'anka intriky kolem КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna» - kdo se stane zmocnencem majetku unitary enterprise - zustala tajemstv'im. Dokud zaj'im'a, koho ustanov'i пристраивать mnohamilionov'e aktiva, organizace zac'it spl'acet dluhy. Pr'imorsk'e l'ek'arna v'ice nez 10 let pusob'i na farmaceutick'em trhu v regionu a byla doned'avna jedn'im z nejvets'ich l'ek'arny s'ite v regionu - k dispozici bylo asi pades'at l'ek'arny a l'ek'arny bodu cel'em okraji. Pr'imorsk'e l'ek'arna koupil, доставляла a торговала l'eciv'ymi prostredky, a tak'e - v r'amci programu dals'i drogy software - byla dod'avat льготников, vcetne s onkologick'ym diagn'ozami, bezplatn'ymi muze uskutecnovat pomoc'i podan'ych l'eku. Mezit'im se situace s prij'im'an'im voln'ych l'eku v l'ek'arn'ach uz dlouho nebylo st'iznosti приморцев. Jeste na konci roku 2011 behem pracovn'ich setk'an'i tehdejs'iho guvern'era Sergej Дарькина s poctem obyvatel kraje, obcan'e vsude si stezovali na nemoznost «отоварить» zv'yhodnen'e recepty. Дарькин sl'ibil vyresit probl'em, ale zd'a se, vyzbrojit je l'ekem na vsechny nefungovalo: pri forme zv'yhodnen'ych receptu l'ek'arn'ici casteji chov'an rukama, nez dostali pr'asky. Je zvedav'y, ale pozdeji se uk'azalo: l'eky presto byly (nebo byli poc'it'ani?) na skladech Pr'imorsk'e l'ek'arny. V kazd'em pr'ipade, na pulty naraz'i. V roce 2012 auditn'i org'any str'avili ve spolecnosti seznam uzavren'ych smluv. Kontrola odhalila nedostatky v pouzit'i rozpoctov'ych prostredku: manazeri закупали pr'ilis drah'e pr'ipravky na 'ukor levnejs'i, ale stejne 'ucinn'a protejsky. A jeste auditori недосчитались 500 milionu rublu. Vedouc'i Pr'imorsk'e l'ek'arny Vasilij Сысойкин zam'itl, proti nemu zah'ajili trestn'i r'izen'i pro podezren'i z zpusob'i velk'e skody КГУП. Ex-s'ef vysvetloval dluhy, premrsten'e soci'aln'i z'atez pro spolecnost. Ale i s nov'ym veden'i obchodn'ich u More l'ek'arny sel na horu. Kvuli nedostatku provozn'iho kapit'alu v roce 2013 organizace hostila 'ucasti v aukc'ich na dod'avky l'eciv v regionu. Krome toho je to z duvodu velk'e z'avazky podniku hroz'i likvidace. Spolecnost se stala zav'irat sv'e l'ek'arny, omezit rozsah, coz vyvolalo obavy приморцев o dals'im kolo deficit zivotne dulezit'ych l'eku. I pres viditeln'e засилье farmaceutick'ych prodejen, to je pres l'ek'arny КГУП byly obsluhov'any льготники. Nicm'ene moc Приморья уверили, ze kolo krize s poskytov'an'im bezplatn'e l'eky neakceptuj'i. Tak, vice-guvern'er Irina Василькова, курирующая zdravotn'i p'ece, uvedl, ze situace na dluhy u krajsk'e l'ek'arny nepr'ijemn'a, ale je to dluhy, kter'e vznikly v dusledku podnikatelsk'e cinnosti. «V kraji existuj'i i jin'e l'ek'arny a аптечные polozky. L'eky se nakupuj'i pod kontrolou ministerstva, a pod jeho kontrolou jde o jejich dorucen'i. L'ekari, выписывающие recepty, budou hl'asit nemocn'y, v jak'ych drogeri'ich budou m'it moznost z'iskat dotovan'e l'eky», - zduraznil n'amestek hejtmana. Pokud o zajisten'i l'eky obyvatel ujistila, pak dodavatel'e ob'avaj'i: dost zda majetku Pr'imorsk'e l'ek'arny, splatit dluhy a недоимкам? Uk'azalo se, ze v t'eto ot'azce hodne z'alez'i na tom, kandidaturu na kterou stranu - veritele nebo dluzn'ika - je schv'alen na pozici rozhodc'iho spr'avce КГУП. Jeden z dodavatelu, organizace obr'atil na krajsk'y Rozhodc'i soud se z'adost'i o uzn'an'i Pr'imorsk'e l'ek'arny v konkurzu. LLC «Фармкомплект» (g. Niznij Novgorod) na konci lonsk'eho roku poslal na adresu КГУП d'avku l'eku, ale nen'i v'ypocet m'a dodnes. LLC je urceno k soudu. - Existuj'i soudn'i rozhodnut'i, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna mus'i нижегородскому dodavatele 3875 milionu rublu jistiny a 35 milionu rublu набежавшей pokuty se - vysvetlil «K» z'astupce zadatele pr'avn'ik Andrew Беловодский. - Zalovan'y s odplatou nen'i ve spechu, a tak se obr'atili na soud o uzn'an'i dluzn'ik v platebn'i neschopnosti. Na setk'an'i, ujednan'em na 7. cervna, bylo pl'anov'ano ke kontrole platnosti prohl'asen'i veritele. Minul'y p'atek v rozhodc'im r'izen'i se sesli z'astupci stran a uk'azalo se, ze КГУП v posledn'i den kvetna vypsal zadateli celou c'astku jistiny - 3875 milionu kc Mluvc'i Pobrezn'i l'ek'arny obzalovan'e soudce platebn'i pr'ikaz o odpousten'i s jeho 'ucty uveden'e mnozstv'i. Nicm'ene zalobce uv'ad'i, ze financn'i prostredky zat'im nejsou prij'im'any, i kdyz t'yden uplynul. Soudce rozhodl presunout setk'an'i na 14. cervna. - Jsem si jist'y, ze Pr'imorsk'e l'ek'arna bude spl'acet svuj z'akladn'i dluh, - domn'iv'a se Andrew Беловодский. - Ale dnes je nejv'ice z'asadn'i ot'azku: jehoz kandidaturu bude jmenov'ana na post rozhodc'iho spr'avce банкротного КГУП «Pr'imorsk'e okrajov'ych l'ek'arna»? To je z'asadn'i ot'azka. Protoze, krome majetku, a to nekolik staveb, mnoho движимых objektu, s'ef dnes aktivum l'ek'arny - licence na cinnosti spojen'e s obratem omamn'ych a psychotropn'ich l'atek. Krome КГУП nikdo nem'a smluv a opr'avnen'i na dod'avku techto l'eku v nemocnici, роддома, a dals'i dulezit'e l'ecebn'e, l'ekarsk'e a farmakologick'e objekty hrany. Opravdu software drog pacientu daj'i do soukrom'ych rukou? Mimochodem, na tomto soudn'im jedn'an'i administrativu Приморья, jehoz struktura je Pr'imorsk'e l'ek'arna, predstavoval krajsk'e oddelen'i pozemku a vlastnick'ych vztahu, a ministerstvo zdravotnictv'i chybela

Alexandr Karasev, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Paprsek Energie» podlehl v pr'atelsk'em utk'an'i «Ufa»
19-06-2013, 11:00, Cesky
V'itezstv'i башкирской t'ym skoncil v Moskve pr'atelsk'e utk'an'i mezi «Paprsek-Energie» a «Уфой». Prvn'i pul hodine hry prosel pod dikt'at zluto-modr'e barve, kter'e se aktivne прессинговали soupere...
Теперь в поселке Каменка отключают воду каждый день. На 5 часов
4-07-2013, 16:46, Cesky
Теперь в домах поселка Каменка воды не будет с 10 до 16 часов. Ранее ежедневный режим ограничения длился с 11 до 15 часов. На сегодняшний день задолженность ООО «Мегос» перед поставщиком...
Uzivatel'e techto dvou voj'aku v Vladivostoku byli
4-09-2013, 20:33, Cesky
Uzivatel'e dvou voj'aku - veter'ani Velk'e vlasteneck'e v'alky byly nalezeny ve Vladivostoku. N'alezce, PV Batuev, prosel medaili "za odvahu" a "za vojensk'e z'asluhy" R'ad Sl'avy 3. stupne ve...
Obchod s elektrinou bylo nerentabiln'i?
24-07-2013, 00:32, Cesky
V p'at'e odvolac'i soud bude brzy prezkoum'an na z'aklade rozhodnut'i Rozhodc'iho soudu Primorye zotavit se "RES-1" ve prospech "DEK" 5936471578(59 milionu), je cena energetick'ych ztr'at v...
Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet
9-07-2013, 20:03, Cesky
Podle nej je vznik tvurc'iho t'ymu je prakticky kompletn'i orchestr, opern'i a baletn'i soubor tvor'i 80 procent. Nyn'i je zde pr'iprava na slavnostn'i otevren'i. V n'avaznosti na zpr'avy umeleck'y...
Boj o prvn'i m'isto zabr'anila zranen'i
17-06-2013, 17:01, Cesky
Vsechny 4 pr'imorsk'e p'ary: 2 p'ansk'e (И.Величко/Маргиев, О.Величко/Мельников) a 2 zensk'e (Рудых/Макрогузова, Мотрич/Ярзуткина) 'uspesne prosli kvalifikacn'i kolo a postoupily do tah'akem f'aze. ...
Всероссийская detsk'e regatta «Poh'ar z'alivu Petra Velik'eho» shrom'azdil sportovci z cel'e zeme
24-06-2013, 14:46, Cesky
Ve Vladivostoku shrnul st'atn'i detsk'e regaty «Poh'ar z'alivu Petra Velik'eho» ve tr'ide «Optimista». V soutez'ich, kter'e se konaly v prubehu peti dnu se z'ucastnilo v'ice nez 70 mlad'e jachtare z...
Neplacen'i platu: rozd'ily v Primorsky
24-07-2013, 19:18, Cesky
Nezaplacen'i mzdy v n'amorn'i oblasti nad'ale obtezovat odbory. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Federace odborov'ych svazu rusk'em, patr'i mezi l'idry v neplacen'i pozustatky "n'amorn'i konstrukcn'i...
V rusk'em, policie zadrzela podezrel'e z vrazdy
25-07-2013, 12:45, Cesky
V noci ze dne 20. ledna, povinnost oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra v nadeji oblasti prijal zpr'avu o m'istn'ich obyvatel. Zena rekla, ze v obci nov'ych silnic n'amorn'i Kraj SUV odjel do...
Komsomolsk Nikolajev a pokracovat v
12-09-2013, 03:12, Cesky
Tiskov'y servis rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v oblasti Chabarovsku hl'as'i hydrologick'ych podm'inek v regionu Chabarovsku k 08:0011. z'ar'i. Hladina vody v reky Amur pobl'iz...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!