Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pametn'i ветеранских m'ist ve Vladivostoku se stane v'ice

Pametn'i ветеранских m'ist ve Vladivostoku se stane v'ice Dnes se konalo jedn'an'i pracovn'i skupiny pod veden'im vedouc'iho mesta Vladivostoku Igor Пушкарева prezkoum'an'i n'avrhu Владивостокской mestsk'e verejn'e organizace v'alecn'ych veter'anu, pr'ace, Ozbrojen'e s'ily a donucovac'ich org'anu. Prvn'i ot'azka, z tech deseti, kter'e byla vzata na poradu dne, - z'adost organizace veter'anu o zr'izen'i muzea vojensk'e sl'avy mesta Vladivostoku, jejichz otevren'i by bylo vhodn'e se shoduje na 70. v'yroc'i konce Druh'e svetov'e v'alky. Na toto t'ema pred kapitolou mesta Igorem Пушкаревым a predsedou organizace veter'anu ozn'amila, Tina Meln'ik, vedouc'i urbanismu a architektury mesta Vladivostoku. «Nyn'i prob'ih'a proces prevodu tohoto pozemku ministerstvem obrany nasemu муниципальному vzdel'an'i, - rekl Anatolij Meln'ik. - Pred dvema dny jsme dostali pap'ir, kter'y je podepsan'y n'amestkem ministra obrany z Ruska, ve kter'em je seznam m'ist, predan'e ministerstvem n'am. 14. kvetna byl podeps'an dokument o prevodu pozemku o rozloze 189 tis'ic metru ctverecn'ich. m pl'anujeme zpracov'an'i projektov'e dokumentace cel'eho are'alu, vcetne muzea. V t'eto f'azi zat'im z'adn'e financov'an'i, cek'a na ofici'aln'i vzd'alenost ze zeme. Jiz v tomto roce budeme pokracovat v pr'aci na kresby» 'Ucastn'ici plochy озвучили, ze hlavn'im 'ukolem, kter'y stoj'i nyn'i pred kontaktujte co nejrychleji str'avit pracovat na vytvoren'i tohoto pozemku, a to: je treba urcit jeho souradnice, aby na invent'arn'i z'aznamy a pot'e zaregistrovat jako obecn'i majetek. Stejn'y pl'an prac'i a na pozemku na ostrove Rustina, na n'iz bude vytvoren'i pam'atn'iku pozemku pohreb veter'anu. V souladu s nyn'i platn'ym 'uzemn'im pl'anem a projektem v'ystavby a vyuzit'i pudy na 'uzem'i ostrova jiz kr'idou na 'uzem'i o velikosti 33 ha a pro pohreb. Tato zeme, jak tvrd'i 'ucastn'ici pracovn'i plochy, tak'e v podepsan'e ministerstvo Obrany Ruska seznamu. «Na 14 km zboreny сторожки, na nasi z'adost udelali hrbitov na 2000 m'ist, ale casem tam staly pohrb'it «блатных» a tak d'ale. A nyn'i meste vojensk'e sl'avy nem'a pam'atn'iku pohrebiste» - stezoval cele mesta predseda organizace veter'anu Jacob Cannes. Nicm'ene Igor Пушкарев a Pavla Meln'ik presvedcili hlavn'iho veter'an mesta v tom, ze na ofici'aln'ich memori'alu pozemku nikoho budou pohrb'ivat krome veter'anu. «Rada veter'anu obr'atil s radou ot'azek k n'am, jsme svolali schuzi, pros'im, diskutovali, u cesty resen'i. Je to syst'emov'a pl'anovac'i pr'ace, budeme dobre spolupracovat s radou veter'anu, diskutovat o nasich resen'i v oblasti soci'aln'i politiky, jsme jako odborn'ici veter'anu l'ak'a» - komentoval v'ysledek pr'ace Igor Пушкарев. Zdroj: Christina pan olinyk, RIA "VladNews"Опубликовано:   6-06-2013, 20:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ussuri ridicu, uk'azal akrobacii
17-07-2013, 22:34, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e ctvrti Ussuri, byla velkolep'a akce por'adan'a na D'aln'em v'ychode z'astupce Asociace mezin'arodn'ich silnicn'ich dopravcu spr'avy s pomoc'i mestsk'e ctvrti Ussuri....
Pocas'i v Primorye: 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Dnes, 23. cervence povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti urcuje pole vysok'eho krevn'iho tlaku. Region um'ist'i mal'y d'est v rann'i mlze. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 17 30 °...
V rusk'em, bylo nalezeno v'ice nez pul tuny po splatnosti slede
13-08-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Rosselkhoznadzor v Ussuriysk, na velk'e skladiste s mraz'akem, bylo nalezeno v'ice nez 15 tun slede obecn'eho prosl'ym Pacifiku. Produkty vyloucen'e z obratu, zah'ajeno spr'avn'i...
15-let'y podezrel'y v
29-08-2013, 18:45, Cesky
Ve meste Partizansk dals'i trestn'i r'izen'i proti mens'i, pokous'i se zab'it sv'e pr'ibuzn'e. RIA VladNews vypr'av'i o zlocinu v materi'alu "15-rok-star'a d'ivka drzel" krveprolit'i "pr'ibuzn'ym v...
V rusk'em, vysetrovatel'e odhalili zlodeje
31-07-2013, 18:01, Cesky
Zalobce rekl, ze pracuje na z'aklade rotace v Artem. Behem jeho dlouh'e nepr'itomnosti dals'iho bytu vloupal nezn'am'y. Byly ukradeny z dom'ac'iho elektrotitan, TV, lednice, elektrick'y spor'ak,...
V Хасанском oblasti dnes muzete v'itejte заму prokur'atora Приморья
4-06-2013, 17:16, Cesky
Dnes, 4. cervna, n'amestek prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Vladimir Ivanovic Богомолов provede prijet'i obcanu v Хасанском ctvrti. Obyvatel'e ctvrti se budou moci obr'atit se sv'ymi st'iznostmi a...
Na volebn'ich m'istnost'i ve Vladivostoku muzete koupit v'yrobky za rozumnou cenu
5-09-2013, 15:18, Cesky
Od 9 do 16 hodin v nedeli 8. z'ar'i na vsech volebn'ich okrsku ve Vladivostoku bude organizovat obchod - zde si muzete koupit potravin'arsk'e v'yrobky. V nekter'ych oblastech - zemedelsk'e...
Exekutor zbavilo Addict d'avky
19-09-2013, 00:34, Cesky
Exekutori sli do okresu Kirov v'ykonn'ych akc'i na dluzn'ika m'ista bydliste, D., zij'ic'i ve zch'atral'e budove b'yval'e ubytovny. Dvere vedouc'i do m'istnosti dluzn'ika, byl uzavren'y, a rozhodl se...
Nov'y mestsk'e autobusov'e trasy se objev'i ve Vladivostoku
4-06-2013, 22:03, Cesky
Obyvatel'e Sovetsk'eho jm'eno nyn'i budou moci bez prestupu dostanete do Первомайский oblast. Z'itra, 5. cervna, ve Vladivostoku spust'i nov'y mestsk'a autobusov'a linka c. 1 «Akademick'a -...
Retrospektiva filmu Alexis Herman predstav'i na XI Mezin'arodn'iho filmov'eho festivalu asijsk'ych zem'i Pacific
22-07-2013, 22:03, Cesky
V r'amci jeden'act'eho Mezin'arodn'iho filmov'eho festivalu asijsk'ych zem'i Pacific "Pacific Meridian" je retrospektiva v'yznamn'eho sovetsk'eho a rusk'eho rezis'era Alexeje nemcine, kter'y zemrel...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!