Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Men'i ctyri kola, na dva?

Men'i ctyri kola, na dva? Milovn'ici tohoto двухколесного dopravn'i prostredek stoj'i za to vychutnat. V nejblizs'i dobe krajsk'e metropole zacnou zobrazovat speci'aln'i parkoviste pro kola, budou uspor'ad'any веловыходные, a проектируемая nyn'i na ostrove Rustine trasa обзаведется велопешеходными drahami. Zaveden'i vsech techto inovac'i na druh'y den je pops'ano na speci'alne valn'e hromady v administrative pr'imorsk'e metropole setk'an'i. Vedouc'i projektu «Велосипедизация Vladivostoku» Eugene Мамаев vypr'avel o sv'e n'apady cele mesta Hry Пушкареву a odborn'ikum odborn'ych oddelen'i. Jak jiz dr'ive psal «V», Eugene se stal v'itezem mestsk'e souteze «Vudce 21. stolet'i», kter'y byl proveden syst'emem ml'adeze Vladivostoku v r'amci stejnojmenn'eho vserusk'eho souteze. V tomto roce akce se konala pod слоганом «Muj n'apad pro mesta». Eugene dobre zn'am'y cyklistum krajsk'ym centra, protoze je clenem tohoto hnut'i a jedn'im z organiz'atoru t'eto akce, jako je otev'ir'an'i a zav'ir'an'i велосезона. V projektu vystoupen'i na soutez «Vudce 21. stolet'i», to nab'izel ruzn'e zpusoby, jak udelat mesto dostupnejs'i pro j'izdn'i kola. Tyto pr'ace - s konkr'etn'imi nab'idkami a pribliznou cenu jejich realizaci - a byly prezentov'any na setk'an'i. Predevs'im organizov'an'i cyklistick'eho hnut'i ve Vladivostoku predpokl'ad'a поэтапную integraci vybran'ych cest pro велотранспорта v dopravn'i s'it mesta. Pro zac'atek sv'eho ml'ad'i, tato infrastruktura muze b'yt vytvoren v parc'ich Vladivostoku a je na n'abrez'i. Napr'iklad vhodn'e podm'inky pro por'ad'an'i велодвижения je v Minov'em mestecku, Покровском parku a n'abrez'i Sportovn'i pr'istav. Igor Пушкарев tuto myslenku podporil a navrhl zahrnout do tohoto seznamu a n'abrez'i Цесаревича. I kdyz, podle cyklisty, na tomto 'uzem'i se jim jezdit nen'i dovoleno. Starosta prisl'ibil pomoc s resen'im tohoto probl'emu informovat, ze s firmou, kter'a se zab'yv'a provozem n'abrez'i, u n'i schuzku na tento t'yden. - Myslenka je spr'avn'a, je - s'ef. - To, ze lze realizovat v kr'atk'e dobe by melo b'yt provedeno. U n'as zat'im, bohuzel, nen'i mnoho mestsk'ych parku, ale ti, co tam jsou, slibuji zpr'istupnit pro cyklisty. Park Minov'e mestecka jsme отсудили v majetku Vladivostoku a budeme ho ozivit. Pri navrhov'an'i nutne запланируем cyklostezky. Je tak'e, jak se nab'izej'i kluci, stoj'i za to predstavit pri v'ystavbe nov'ych silnic ve Vladivostoku. Starosta souhlasil s myslenkou ml'adeze. - Kdyz jsme se zab'yvali n'avrhem prvn'ich asfaltov'e silnice na ostrove Rustine, predpokl'ad'a vycisten'i a trasy pro cyklisty. Ale zhotovitelem stavby nevyuzil nas'im projektem a vyt'ahl svuj, kde se tyto skladby uz nebylo. Nyn'i je zrejm'e, ze to byla chyba - 20 km cyklistick'e trasy v Rustine n'am by se zastavila. Nyn'i budeme pokracovat v rozvoji silnicn'i s'ite ostrovy a navrhovat tam novou trasu. Na tento projekt zmeny jeste aby ne pozde, d'am je vym'est. Tato pr'ace je pro Vladivostoku bude novinka, ale je treba ji zac'it. Takze Rusk'y ostrov bude v tomto smeru pilotn'i prostor. Podle projektu bude jasn'e, jak by mely b'yt navrzeny chodn'iky, jakou s'irku by mely b'yt, zda je oddelit леерами z automobilov'eho z'ony nebo stac'i jen okraje Projekt, predlozen'y Evzen Мамаевым, je urcen'a na vyhl'idce. Konkr'etne, existuje u cyklisty sen o велодорожках pod'el reky Amur z'alivu: od stanice Санаторной do Токаревского maj'aku a pod'el z'atoky Zlat'y Roh - z n'amest'i Lucn'i do Sportovn'i N'abrez'i. Igor Пушкарев dodal, ze ve vl'adn'i Program rozvoj D'aln'eho V'ychodu a Забайкалья je jiz zahrnuta v'ystavba tzv. «Stezky zdrav'i» ve Vladivostoku. To znamen'a, ze na trase od Эгершельда do Druh'e r'icky budou cyklistick'e, bezeck'e, turistick'e trasy pod'el more. Tak'e z'astupci велодвижения se zeptali starosty zar'idit ve meste je nekolik parkovist. Jiz nyn'i je ve meste dost lid'i, kter'i by byl r'ad, casteji pouz'ivat na kole, verejnou dopravou a autem - m'ene casto. Ale zastav'i jejich nedostatek ve meste m'ist, kde muzete zanechat двухколесный doprava na skladov'an'i. Starosta navrhl hned nekolik moznost'i cyklistick'ych parkovist. Nejvets'i fisk'aln'i z nich je kovov'y stojan, na kter'em je na kole upevnena тросиком. Podle Igora Пушкарева, moc r'adi vyjdou vstr'ic cyklistum a zavedli jako otevren'e ctverce, kter'y se nach'az'i v centru mesta a maj'i t'ym, kter'y je schopen hl'idat vozidel. A pokud велопарковки budou popul'arn'i, pozdeji se jejich pocet bude zvysovat. - Nyn'i zacal proces prevodu pr'ava likvidaci zem'i Владивостокского mestsk'e jm'eno od region'aln'ich org'anu obecn'imu 'uradu, - rekl Igor Пушкарев. - Kdyz to dopadne, a u n'as se objev'i pravomoci, bude mozn'e mluvit o pridelen'i pozemku pod zv'irata uzavren'ych велопаркингов. Pravda, na двухколесном dopravou podle naseho рельефу ne vsude проедешь, a dostat se do pozadovan'eho bodu, je treba vyuz'it autobus. Ale i tento probl'em решаема: v prostorn'ych MANах tam hriste se speci'aln'imi upevnovac'i prvky pro voz'ick'are. To znamen'a, vyd'a se tam a kolo. M'isto, kde bude mozn'e um'istit двухколесное vozidlo, se predpokl'ad'a vyclenit v kazd'em MANе. Nyn'i je tato ot'azka zpracov'any. Mimochodem, na Den ml'adeze, kter'y se slav'i na konci cervna, m'a konat веловыходной, ze nasemu mestu novinkou. Pro pohyb cyklistu v centru mesta, na pul dne predpokl'ad'a uzavr'it nekolik ulic. Presn'y casov'y harmonogram a trasy obj'izdky pro motoristy hned souhlasil. Pokud веловыходные zamlouv'a mestan'e, takov'e akce se stane tradic'i. Vsimnete si, ze vsechny tyto inovace uk'aze, jak je pozadov'ano obcanu vypl'yvaj'ic'i z велоинфраструктура. Zdroj: Olga Сироткина, noviny, «Vladivostok»



Опубликовано:   6-06-2013, 20:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ussuri ridicu, uk'azal akrobacii
17-07-2013, 22:34, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e ctvrti Ussuri, byla velkolep'a akce por'adan'a na D'aln'em v'ychode z'astupce Asociace mezin'arodn'ich silnicn'ich dopravcu spr'avy s pomoc'i mestsk'e ctvrti Ussuri....
Pocas'i v Primorye: 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Dnes, 23. cervence povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti urcuje pole vysok'eho krevn'iho tlaku. Region um'ist'i mal'y d'est v rann'i mlze. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 17 30 °...
V rusk'em, bylo nalezeno v'ice nez pul tuny po splatnosti slede
13-08-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Rosselkhoznadzor v Ussuriysk, na velk'e skladiste s mraz'akem, bylo nalezeno v'ice nez 15 tun slede obecn'eho prosl'ym Pacifiku. Produkty vyloucen'e z obratu, zah'ajeno spr'avn'i...
15-let'y podezrel'y v
29-08-2013, 18:45, Cesky
Ve meste Partizansk dals'i trestn'i r'izen'i proti mens'i, pokous'i se zab'it sv'e pr'ibuzn'e. RIA VladNews vypr'av'i o zlocinu v materi'alu "15-rok-star'a d'ivka drzel" krveprolit'i "pr'ibuzn'ym v...
V rusk'em, vysetrovatel'e odhalili zlodeje
31-07-2013, 18:01, Cesky
Zalobce rekl, ze pracuje na z'aklade rotace v Artem. Behem jeho dlouh'e nepr'itomnosti dals'iho bytu vloupal nezn'am'y. Byly ukradeny z dom'ac'iho elektrotitan, TV, lednice, elektrick'y spor'ak,...
V Хасанском oblasti dnes muzete v'itejte заму prokur'atora Приморья
4-06-2013, 17:16, Cesky
Dnes, 4. cervna, n'amestek prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Vladimir Ivanovic Богомолов provede prijet'i obcanu v Хасанском ctvrti. Obyvatel'e ctvrti se budou moci obr'atit se sv'ymi st'iznostmi a...
Na volebn'ich m'istnost'i ve Vladivostoku muzete koupit v'yrobky za rozumnou cenu
5-09-2013, 15:18, Cesky
Od 9 do 16 hodin v nedeli 8. z'ar'i na vsech volebn'ich okrsku ve Vladivostoku bude organizovat obchod - zde si muzete koupit potravin'arsk'e v'yrobky. V nekter'ych oblastech - zemedelsk'e...
Exekutor zbavilo Addict d'avky
19-09-2013, 00:34, Cesky
Exekutori sli do okresu Kirov v'ykonn'ych akc'i na dluzn'ika m'ista bydliste, D., zij'ic'i ve zch'atral'e budove b'yval'e ubytovny. Dvere vedouc'i do m'istnosti dluzn'ika, byl uzavren'y, a rozhodl se...
Nov'y mestsk'e autobusov'e trasy se objev'i ve Vladivostoku
4-06-2013, 22:03, Cesky
Obyvatel'e Sovetsk'eho jm'eno nyn'i budou moci bez prestupu dostanete do Первомайский oblast. Z'itra, 5. cervna, ve Vladivostoku spust'i nov'y mestsk'a autobusov'a linka c. 1 «Akademick'a -...
Retrospektiva filmu Alexis Herman predstav'i na XI Mezin'arodn'iho filmov'eho festivalu asijsk'ych zem'i Pacific
22-07-2013, 22:03, Cesky
V r'amci jeden'act'eho Mezin'arodn'iho filmov'eho festivalu asijsk'ych zem'i Pacific "Pacific Meridian" je retrospektiva v'yznamn'eho sovetsk'eho a rusk'eho rezis'era Alexeje nemcine, kter'y zemrel...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!