Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Lidov'a vysetren'i» jde v porad'i stranick'ych projektu

«Lidov'a vysetren'i» jde v porad'i stranick'ych projektu Behem prim'arek «Jednotn'e Rusko» na post kandid'ata na starostov'e Vladivostoku «Lidov'a vysetren'i» uk'azal se jako 'ucinn'y mechanismus verejn'e auditu stranick'e rozhodnut'i - o tom bylo konstatov'ano na zased'an'i region'aln'i политсовета strany "Jednotn'e Rusko". Ve sv'em projevu na zased'an'i, guvern'er Pr'imorsk'eho кркая navrhl vydrzet na «Lidovou due diligence» pet-sest v'yznamn'ych pro mesto projektu. Napr'iklad, jeden pro kazd'y okres a jeden celomestsk'eho. « Ve meste Vladivostoku realizaci projektu pokyn cele mesta Hry Пушкареву» dodal s'ef regionu. Predpokl'ad'a se, ze po z'isk'an'i a anal'yze zpetn'e vazby od verejnosti, jsou tyto projekty mohou tvorit z'aklad volebn'iho programu kandid'ata strany «Jednotn'e Rusko» na starostu Vladivostoku. «Behem prim'arek «Lidov'a vysetren'i» prok'azala svou zivotaschopnost a v'yznam pro spolecnost. Tis'ice obyvatel Vladivostoku mohli sezn'amit s programy kandid'atu, pochopit, ze je kazd'y z nich a jak je ochoten pracovat ve prospech mesta. A nakonec, vybrat toho kandid'ata, kter'eho by oni sami chteli videt, na funkci s'efa mesta!» Pripom'in'ame, ze v'ysledky hlasov'an'i volitelu a 'ucastn'iku lidov'e vysetren'i uzavreno, absolutn'i jednickou hlasov'an'i se stal 'uraduj'ic'i hlava Vladivostoku Igor Пушкарев.Опубликовано:   4-06-2013, 22:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok starosta kontrolov'any ter'enn'i metru nahoru po ulici Karl Zigure
30-08-2013, 14:17, Cesky
Jiz v 'unoru tohoto roku, starosta dal odborn'iky sjednat i Vladivostok kurty komplex. To je duvod, proc m'istn'i na ulici. Karl Zigure, 121416 vedle nov'eho chodn'iku je nainstalov'an detsk'e hriste...
Ve Vladivostoku, otevren'i docasn'em prijet'i gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace
8-09-2013, 22:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i 'uzem'i Primorsky, vzhledem k obt'izn'e situaci povodn'i v Primorye 'uzem'i, aby byla zajistena ochrana pr'av a svobod obcanu, poskytnout...
V p'atek 2. srpna pocas'i v Primorye ocek'av'a d'est
2-08-2013, 13:16, Cesky
Region svetlo prerusovan'e d'est v m'istech, v rann'i mlze. V'itr je slab'y, na pobrez'i jizn'i m'irn'e. Teplota vzduchu 17 32 ° C. Ve Vladivostoku, oblacno, d'est. Jihov'ychodn'i v'itr m'irn'y....
Tr'enink s Kostya Tszyu se konala v Ussuriysk
12-08-2013, 13:54, Cesky
V Rusku, skola boxu Kostya Tszyu se tak'e aktivne jde na charitativn'i 'ucely podle regionu a podle jeho pr'ikladu kresl'i deti ke sportu. V Ussurijsk zast'aval celomestsk'y nab'ijen'i v centr'aln'i...
V Artem vysetrovatel'e zatkli avtougonschikov
11-07-2013, 20:30, Cesky
Druh'y den r'ano zjistil kr'adez, auto majitel poz'adal o pomoc od policie. V prubehu provozn'ich cinnost'i a hled'an'i vysetrovatel'e nasli ukraden'e ciz'i auto nekolik kilometru od m'ista kr'adeze....
Hotline o duchodov'e reforme se bude konat 23. cervence v novin'ach
17-07-2013, 16:32, Cesky
23.cervence v novin'ach "Vladivostok" bude linka s n'amestkem reditele Penzijn'iho fondu Ruska pro 'uzem'i Primorye Galina Nikitchenko. Od 13 do 14 hodin bude odpov'idat na ot'azky expert volaj'ic'i....
Obyvatel Спасска za teplo расплатился plazmovou tv
11-06-2013, 15:02, Cesky
Neochota platit 'ucty vede nekter'e lidi k tomu, ze se ztrat'i tech predmetu, obvykl'e vybaven'i dom'acnosti, bez kter'ych se z'it se st'av'a trochu nepr'ijemn'e. O jeste jednom показательном...
B'yval'y s'ef experiment'aln'i stanici ukradl z jeho firmy 15 tun zeleniny
22-08-2013, 15:31, Cesky
19.srpna 2013 Cernigov okresn'i soud za zvl'astn'ich okolnost'i povazov'any za trestn'i r'izen'i proti b'yval'ym s'efem pobocky Cernigov spolecnosti OOO "Experiment zeleniny n'amorn'i n'adraz'i...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
Na rozvoj D'aln'eho V'ychodu potrebovat 100 miliard rublu rocne
4-06-2013, 22:03, Cesky
St'atn'i program rozvoje D'aln'eho V'ychodu bude vyzadovat financov'an'i ve v'ysi 100 miliard kc rocne po dobu peti let. O to prohl'asil prvn'i vicepremi'er Igor Шувалов na schuzce s premi'erem...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!